TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Bültenler
 • Basın Bültenleri
 • 2010 Dünya Hipertansiyon Günü, 17 Mayıs 2010 / Basın Bülteni
 • Hipertansiyon Görülme Sıklığı
 • Hipertansiyon Görülme Sıklığı

  DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ
  17 MAYIS 2010
  DHG Basın Bülteni

  Dünya’da ve Türkiye’de Hipertansiyon Görülme Sıklığı

  Gün içerisinde kan basıncının belirli bir süre yüksek olması, yüksek tansiyon (hipertansiyon) olarak tanımlanır. Kan basıncının 140/90 mmHg’nın üzerinde olması hipertansiyondur (1). Yüksek tansiyon sinsi bir hastalıktır. Bu özelliğinden ötürü her yaşta görülebilir. Belirti vermeden ortaya çıkar (1).

  SKB: Sistolik kan basıncı, DKB: Diyastolik kan basıncı, KV: Kardiyovasküler, HT: Hipertansiyon, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek; ölümcül veya ölümcül olamayan olaya ilişkin 10 yıllık riske atıfta bulunmaktadır. “Ek” terimi bütün kategorilerde riskin ortalamanın üzerinde olduğuna işaret etmektedir. OH: Subklinik organ hasarı, MS: Metabolik sendrom. Kesik çizgili eğri hipertansiyon tanımının toplam KV risk düzeyine bağlı olarak nasıl değişebileceğine işaret etmektedir.

  Kan Basıncı Düzeylerinin Tanımları ve Sınıflandırması (2).


  Hipertansiyon dünyanın ¼’ünü etkileyen kardiyovasküler hastalıklar ve hedef organ hasarına neden olan bir hastalıktır. Hipertansiyon dünyada yaklaşık olarak 1 milyar insanı etkilemektedir (3). Yüksek kan basıncı miyokard enfarktüsü (MI), kalp yetersizliği, inme ve böbrek hastalıları için risk faktörüdür (4). Dünya sağlık örgütü raporuna göre, yüksek kan basıncı Dünyada en önde gelen ölüm nedenlerindendir (2).

  anayileşmiş toplumlarda, yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, yetişkinlerde gözlenen hipertansiyon oranı %25-55 arasında değişmektedir. Hipertansiyon görülme oranındaki bu varyasyonlar genetik ve çevre etkilerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır (5). Hipertansiyonu olan bireylerin çoğu, ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkelerde hipertansiyonun bu denli sık olması ve giderek artması, “epidemiyolojik geçiş” sürecine bağlanmaktadır (6). 

  Ülkemizde her 3 kişiden 1’inde hipertansiyon vardır. Kadınlarda erkeklerden daha sık gözlenmektedir. Ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı yüksek olmasına rağmen, hastaların sadece %40’ı bunun farkındadır (1). 

  Yetişkinlerde her 20/10mmHg kan basıncı değeri artışı, kardiyovasküler olay riskini 2 kat artırmaktadır (4). 

  2003 yılında PatenT ( Prevelance, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey) çalışması ile Türkiye’de hipertansiyon sıklığı %31.8 olarak tespit edilmiştir (5). PatenT çalışmasının devamı niteliğinde olan ve PatenT çalışmasınıdaki hasta popülasyonunun yeniden değerlendirildiği HinT (Hypertension İncidence in Turkey) çalışmasına göre Hipertansif birey oranı Türkiye’de %21.3’tür (7).

  Artmış kan basıncı tanısı ve korumaya yönelik stratejiler vasküler hastalıklar ve mortalite insidansında azalma sağlayabilecektir. Son 20 yılda uygulanan programlar ile gelişmiş ülkelerde hipertansiyon kontrolü ve tedavisi ile ilgili farkında lığın artması sağlanmıştır (5).

  KAYNAKÇA
  ¦ Hipertansiyon ve Egzersiz. Sağlam M. Şubat 2008 Ankara S.B. yayın no:730
  ¦ ESC/ESH 2007 kılavuzu
  ¦ Nixon RM et al. Int J Clin Pract 2009;63(5):766-75
  ¦ Weir MR et al. Clinical Therapeutics 2007;29(9):1803-24
  ¦ Altun B. et al. J Hypertens 2005;23:1817-23
  ¦ HE FJ and MacGregor GA. A comprehensive review on salt and health and current experience of worldwide salt reduction programmes. Journal of Human Hypertension 2008:1-22.
  ¦ Arici M et al. J Hypertens 2010;28:240-44