TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Çalışma Grupları
 • TKD Çalışma Grubu Yönetmeliği
 • TKD Çalışma Grubu Yönetmeliği


  1. Çalışma grubunun amacı:

  Çalışma grubunun amacı kalp ve damar hastalıklarının özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarında derinlemesine araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymaktır. Bu amaçla çalışma gruplarının görev ve faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.


  2. Çalışma grubunun kuruluşu:

  Çalışma grubu, üyelerden gelen teklif üzerine veya Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunun girişimiyle Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu kararı ile yapısı aşağıda belirtildiği şekilde kurulur.


  3. Çalışma Grubunun yapısı:

  Çalışma Grubu; üyeler, genel kurul ve yönetim kurulundan oluşur.

  • a. Çalışma Grubu Üyeliği: Çalışma grubuna üye olabilmek için Türk Kardiyoloji Derneği’ne üye olmak gerekir. Her Türk Kardiyoloji Derneği üyesi ilgi alanına giren en çok 4 çalışma grubuna üye olabilir. Bunun için belgeleri ile çalışma grubu yönetim kuruluna başvurur. Çalışma grubu yönetim kurulu bu belgeleri inceleyerek üyelik başvurusunu karara bağlar. Her üyenin çalışma grubu genel kurulunda bir oy hakkı vardır. Çalışma grubu üyelerinden Türk Kardiyoloji Derneği’ne ödenen aidat dışında ek üyelik aidatı alınmaz.
  • b. Çalışma Grubu Genel Kurulu: Çalışma grubu genel kurulu çalışma grubu üyelerinden oluşur. Çalışma grupları üye defteri (listesi) hazırlayarak Genel Kurul toplanmasından en az bir ay önce listeyi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirirler. Üye defteri çalışma grubu yönetim kurulu seçimlerinde esas alınır. Çalışma grubu genel kurulu yılda en az bir defa tercihen Ulusal Kardiyoloji Kongresi sırasında toplanır. Yönetim Kurulu seçimi yapacak olan genel kurul Türk Kardiyoloji Derneği genel kurulu ile birlikte toplanır.
  • c. Çalışma Grubu Yönetim Kurulu
   I. Çalışma grubu yönetim kurulu, kuruluş aşamasında Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunca atanan başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter ve veznedardan oluşur. Çalışma grubu yönetim kurulu üyeleri Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından verilen bu görevi, takip eden ilk seçime kadar çalışma grubu açısından yerine getirir.
  • II. Çalışma grubu yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır.
  • III. Görev süresi bittikten sonra oluşturulacak yeni yönetim kurulu çalışma grubu genel kurulu tarafından iki yıllık dönemler için gizli oy ile seçilir.
  • IV. Seçim süreci tamamlanmış çalışma gruplarında yönetim kurulu önceki başkan, başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter ve veznedardan oluşur. Önceki başkan bir önceki yönetim kurulu başkanıdır. Çalışma grubu yönetim kurulunda iki sene için görevine devam eder ve oy hakkına sahiptir. Bu dönemin sonunda çalışma grubu yönetim kurulundan ayrılan önceki başkan aradan bir dönem geçmeden çalışma grubu yönetim kurulunda görev alamaz.
  • V. Çalışma grubu yönetim kurulu başkanları bir dönem için başkan olabilirler. Başkan yardımcısı, sekreter ve veznedar ise hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar yönetim kurulunda ard arda en çok 3 dönem görev yapabilir.
  • VI. Çalışma grubu yönetim kurulu üyesi aynı zamanda başka bir çalışma grubu yönetim kurulunda görev alamaz.
  • VII. Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için adayın TKD Arşivi dergisinde konuyla ilgili yayınlanmış en az bir yayını olmalıdır.
  • VIII. Çalışma grubu yönetim kurulu yılda en az iki kez olmak üzere çalışma grubunun etkinliklerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulunda alınan kararlar karar defterine yazılı olarak aktarılır ve düzenli olarak Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirilir. Alınan kararlar Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

  4. Çalışma Grubunun görev ve faaliyetleri:

  • a. Çalışma grupları konularıyla ilgili bilgi toplamak ve üyeler arası bilgi alışverişini sağlamak için seminer, eğitim kursları, bilimsel toplantılar, halka yönelik eğitim kursları vb düzenlerler. Bu faaliyetleri düzenlemek üzere Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Eğitim Alt Birimi ile iş birliği içinde yıllık programları hazırlarlar. Çalışma grupları bu program dışında da bilimsel toplantı düzenleyebilirler. Ancak bunun için en az bir ay önce Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’ndan onay alınması gereklidir.
  • b. Çalışma Grupları Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde konularıyla ilgili görev alırlar. Ancak kendileri ayrı bir kongre düzenleyemezler. Çalışma gruplarının düzenleyecekleri toplantılar Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nin bir ay öncesi ve sonrası içinde yapılamaz.
  • c. Çalışma grupları tarafından düzenlenen bilimsel toplantılara yalnız grup üyeleri ve Türk Kardiyoloji Derneği üyeleri değil bütün ilgililer katılabilir.
  • d. Çalışma grupları konularıyla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenlerler. Özellikle Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Araştırma Destek Fonu Değerlendirme ve İzleme alt birimi ile iş birliği içinde ülke düzeyinde çok merkezli araştırmaları yaparlar. Ayrıca konularıyla ilgili ülke düzeyinde veri tabanı oluştururlar ve bunun sürekliliğini sağlarlar. Her yılın bilgileri bir sonraki yılın ilk üç ayı içinde Türk Kardiyoloji Derneği’ne bildirilmelidir.
  • e. Çalışma Grupları konularıyla ilgili alanlarda Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Uygulama Kılavuzu izleme alt birimiyle iş birliği içinde Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun onayladığı kılavuzların hazırlanmasında görev alırlar.
  • f. Çalışma Grupları alanlarında gerektiğinde belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’ndan onay almak zorundadırlar. Bu grupların çalışmalarının sonuçları çalışma döneminin sonunda bir rapor halinde Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirilir.
  • g. Çalışma Grupları konularıyla ilgili bilgi verici veya tanıtıcı basılı materyaller hazırlayabilir. Bunun için Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun izni gerekmektedir. Dergi, CD-ROM, odyokaset, video vb gibi eğitim materyalleri hakkındaki faaliyetleri Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları Yayın Esasları Yönetmeliğine göre yapılır.
  • h. Çalışma Grupları Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin aynı konudaki çalışma Grupları ile ilişkiler kurar, gerektiğinde kendisini Avrupa Kardiyoloji Derneği Çalışma Grubu’nda temsil edecek üye veya üyelerin seçilmesi için gayret gösterirler.
  • i. Çalışma Grupları anılan tüm faaliyetleri için Türk Kardiyoloji Derneği’nce kendilerine tahsis edilen sekreteryadan yardım alırlar.

  5. Çalışma grubunun gelir ve giderleri

  • a. Çalışma Gruplarının gelir ve gider muhasebesi Türk Kardiyoloji Derneği genel muhasebesi içindedir. Bu yüzden çalışma grupları yapacakları her faaliyetin tahmini bütçesini en az 3 ay önce Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Tahmini bütçe Türk kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
  • b. Türk Kardiyoloji Derneği her yıl bütçesinden çalışma gruplarının temel gereksinimlerini (yazışmalar, posta vb) karşılamak üzere Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir pay ayırır.
  • c. Çalışma Gruplarınca düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Türk Kardiyoloji Derneği adına yapılır. Bütün bu gelir ve giderin muhasebesi çalışma grubunun veznedarı aracılığıyla çalışma grubunun yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Ancak bütün bu gelir ve giderin muhasebesi Türk Kardiyoloji Derneği genel muhasebesinin bir parçası olarak yürütülür. Denetim Türk Kardiyoloji Derneği muhasip-veznedarı aracılığıyla Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’ndadır. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar Türk Kardiyoloji Derneği adına toplanır. Türk Kardiyoloji Derneği banka hesaplarına çalışma grubu adına yatırılır ve Türk Kardiyoloji Derneği muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na sunulmalıdır.

  6. Çalışma Grubunun kapatılması:

  Bir çalışma grubu, grubun görevini tamamlamış olması yahut diğer sebepler ile Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu feshedilebilir. Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu, Çalışma Grupları Yönetmeliği’ne aykırı çalışan bir çalışma grubu yönetim kurulunu görevden alabilir. Böyle bir durumda üç ay içinde çalışma grubu genel kurulu yapılarak yeni yönetim kurulu seçilmesi sağlanır. Bu süre içinde çalışma grubu yönetimi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca sürdürülür.


  7. Geçici madde:

  Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan çalışma grubu yönetim kurulunun görevi ilk seçimli genel kurulda sona erer.