TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Ödüller ve Burslar
 • Araştırma Destekleri
 • Araştırma Destekleri

  Temel ve Çok Merkezli Çalışmalara Doğrudan Öncülük


  Türk Kardiyoloji Derneği Araştırma Destekleri (1997- ) 

  Derneğimiz Kardiyoloji alanında yapılacak değerli çalışma projelerine destek vermektedir. 1997'den bugüne dek 100'den çok proje başvurusu alındı, bu projelerden 78'i desteklendi, 7 projede ise revizyon istendi. Tamamlanan projelerden 37'sinin sonuç ve değerlendirmeleri TKD Arşivi'nde ve çeşitli uluslar arası dergilerde yayınlandı veya yurt içinde ve dışında kongrelere kabul edildi, ödüllendirildi.


  HAPPY Çalışması:

  TKD 2007'de başlattığı iki yeni büyük boyutlu araştırma projesinden "Türkiye'de Kalp Yetersizliği Prevalansı ve Belirleyicileri Araştırması" (HAPPY), toplumumuzda giderek daha büyük bir önem ve yaygınlık kazanan akut ve kronik kalp yetersizlikleri konusunda birinci elden veriler, bilgiler sağlayacak. Yurt çapında istatistik açısından geçerli ulusal araştırma sonuçları elde etmek tasarlanan HAPPY çalışmasında saha araştırmaları evresine Eylül 2007'de geçildi. Türkiye'de kalp yetersizliğinin yaygınlığını araştıran ve tümüyle TKD kaynaklarından tinanse edilen çalışmanın ilk sonuçları 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nde;

  25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nde de nihai sonuçları sunuldu. 2010 yılında ESC Kongresi ile Alman Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde de HAPPY sonuçları sunuldu ve büyük ilgi çekti. Elde edilen verilerin önümüzdeki yıllarda da çok sayıda rapor ve yayına kaynaklık etmesi beklenmektedir.


  TAKTİK Çalışması:

  Türkiye AKut Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi AnKeti (TAKTİK) çalışması" Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu'muzun akut kalp yetersizliğinden hastaneye yatmış hastaların verilerinin internet üzerinden toplanması ve irdelenmesi için başlatıldı. Etik Kurul onayı alınan ve Sağlık Bakanlığına bildirilen projeye 114 uzman hekimin kaydolduğu, 36 sağlık kuruluşundan 39 uzman hekimin hasta girişi yaptığı çalışma Ekim 2010 itibari ile 547 hastaya ulaşmıştır. 2010 yılı sonunda takip çalışmaları tamamlanan araştırmanın ilk sonuçları 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nde sunuldu.


  HitPoinT Çalışması:

  Dünyada epidemiyolojik boyutlara ulaşan ve ülkemizde tahmin edilenden çok daha geniş boyutlara şimdiden ulaştığı HAPPY çalışmamızın ilk sonuçlarından anlaşılan kalp yetersizliğinin tedavi maliyeti yılda 38 milyar dolardır. Bunun 23 milyar doları tekrarlayan hastaneye yatışlardan kaynaklanmaktadır.

  Hastane sonrası kronik kalp yetersizliği bakım programlarının geliştirilmesi kalp yetersizliğinin ülke ekonomisine getirdiği yükü azaltması; hasta yaşam kalitesini ve süresini uzatması açısından zorunludur. Hit PoinT (Türkiye'de Kronik Kalp Yetersizliğinde Hastane Sonrası Monitorizasyon Programı) Çalışması bu amaçla geliştirilmiş bir pilot çalışmadır. 10 merkezden ikişer uzman doktor ve ikişer hemşireye, çalışma başlamadan önce, 25 ve 26. Ulusal Kardiyoloji Kongrelerimizde kalp yetersizliğinin takibi ve hasta eğitiminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda uygulamalı güncel eğitim verildi.


  GENTÜRK Çalışması:

  Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu'muzun öncülüğünde, TKD desteğiyle başlatılan Türkiye'de beta reseptör gen polimorfizmi (|3GEN-TÜRK) Çalışmasında kalp yetersizliği hastalarında |3-bloker ilaçların etkinliği ve ilaca bağlı yan etkilerinin genetik polimortizm ile olan ilişkisi ve Türkiye'deki |31-adrenoseptör (Arg3S9Gly ve CYP2D6*10) polimortizmlerin sıklığı araştırılmaktadır. Bu amaçla Türkiye çapında katılımcı kurumların aldığı kan örneklerinin araştırmanın merkez laboratuvarına ulaştırılıp analizleri yapıldı.


  Türkiye Kapak Hastalıkları Veri Tabanı Çalışması:

  Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu'nun Türkiye'de kapak hastalıklarının durumunu belirlemek üzere başlattığı anket çalışmasına katılmak isteyen merkezler ya da bireyler belirlendikten sonra protokol genel ağa açıldı. Çalışma 25. Kongre sırasında yapılan bir eğitim toplantısıyla başladı. İlk geçici sonuçlar Haziran 2010'da Kapak Hastalıkları-Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Ortak Toplantısında sunuldu. 27. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nde de yeni sonuçları açıklandı.


  TEKHARF Takip Taramaları:

  Amacı Türk halkında kalp hastalıkları ve risktaktörleri sıklığını ortaya koymak olan bu taramalardan ilki 1990 yılında yapılan TEKHARF çalışması olup ardından 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007 ve 2009 yıllarında takip taraması yapıldı ve bu çalışmalardan yerli ve uluslararası dergilerde 100'ü aşkın yayın çıktı. 25 Haziran 2009'da Türk Kardiyoloji Derneği Konterans Salonunda geniş bir katılımla "Türk Halkının Kalp Sağlığı: TEKHARF Bilgilerinden Daha İyi Yararlanma Çalıştayı" düzenlendi. 2011 takip taramaları yeni tamamlamıştır. TEKHARF sonuçlarını içeren son makaleler derlemesi de 2011'de yayınlandı. Ayrıca TKD web sitesinde TEKHARF makaleleri arşivi araştırmacı üyelerin erişimine açıldı. 2012'de de TEKHARF Takip Çalı maları TKD desteğiyle sürdürülüyor.


  TAF Çalışması:

  Çok merkezli olarak yürütülmekte olan 1995 yılında başlamış olan bu çalışmada, atriyal fibrilasyon ile ilaç kullanımının komplikasyonlar üzerine etkisi araştırıldı.