TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Ödüller ve Burslar
 • Burslar
 • Burslar

  TKD Öğrenci Bursları

  Amaç: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı tıp öğrencilerine burs sağlamaktır.

  Başarı tanımlanması: Bursun verileceği öğretim yılı bir önceki dönem tıp dersleri not ortalamasının 70 veya üstü olması gerekmektedir. Hazırlık sınıfı, 1. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerine burs verilmez. Ders notları dekanlıklardan alınan not belgesi (transkript) ile belgelenmelidir. 

  Maddi olanakların kısıtlılığın belirlenmesi:

  Anne ya da babadan birinin işsiz olması 10 puan
  Ailenin aylık gelirinin 17.002TL- 18.002TL arasında olması (asgari ücret) 10 puan
  Ailenin aylık gelirinin 17.002TL'nin altında olması (asgari ücret altı) 30 puan
  Ailenin kirada oturması 10 puan
  Ailenin özel otomobilinin olmaması 5 puan
  Öğrencinin ailesi ile ayrı şehirde yaşaması 10 puan
  Öğrencinin yurtta kalması 10 puan
  Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi 2-3 kişi ile paylaşması 5 puan
  Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi en az 4 kişi ile paylaşması 10 puan
  Ailede mevcut her bir öğrenci için 5 puan
  Şehit çocuğu 20 puan
  Gazi Çocuğu 10 puan
  Anne/babanın resmen ayrı yaşaması 10 puan

  Maddi olanakların belgelenmesi:
  Maaş bordrosu
  Vergi levhası
  Kira kontratı
  SGK'dan anne ve babanın sigortalılık durumu

  Bursu verecek kurum: Burs TKD tarafından verilir ve TKD bütçesinden karşılanır.

  Burs süresi: Burs süresi 1 yıldır. Öğrencinin bursu kazandığı yıl koşulları esas alınarak -gerekli şartlar korunduğu sürece- her yıl belgelenmek koşulu ile 5. sınıf sonuna kadar burs devam eder.   

  Burs miktarı ve ödenmesi:

  • Yıllık burs miktarı 12.000 TL’dir. Bu tutar TKD Yönetim Kurulu tarafından, bir sonraki ders yılı için geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
  • Burs aylık olarak ödenir. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait burs Eylül ayında üç aylık olarak ödenir.

  Burs verilecek öğrenci sayısı:

  • Öğrenci Bursları Kurulu’nun teklifi ve TKD Yönetim Kurulunun onayı ile burs verilecek öğrencilerin sayısı her yıl yeniden belirlenir.

  Bursun Tıp Fakültelerine Dağılımı:

  • TKD Yönetim Kurulu üyelerinin birinci veya ikinci derece akrabalarına burs verilemez.
  • Özel ya da vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs verilemez.

  Bursun duyurulması: Burs verileceği aşağıdaki kaynaklarda duyurulur.

  • Sürekli olarak web sayfasında yer alır.
  • Tüm devlet üniversiteleri tıp fakültesi dekanlıklarına 15 Eylül tarihine kadar burs ile ilgili bilgi yazısı gönderilir.
  • Burs için son başvurma tarihi 30 Eylül’dür.

  Burs alınamayacak özel durumlar:

  • Özel tıp fakülteleri öğrencileri
  • Disiplin cezası alınması
  • Başka bir kuruluştan burs alınması
  • TKD Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisinin bulunması
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak

  Burs adayları belirttikleri tüm özellikleri belgelemek zorundadır. Söz konusu koşullarda değişiklik olursa 1 hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Doğru olmayan beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir ve verilmiş olan burs geri talep edilir.

  Adayların Belirlenmesi: Öğrenci Bursları Alt Kurulu yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar ile senede bir kez sözlü mülakat yapar ve bursiyer seçiminde yukarıda belirlenen puanlama sistemini de göz önüne alarak burs alacak kişileri belirler. Burs verilecek aday sayısının %10’u kadar da yedek aday belirlenir. Liste TKD Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

  Görüşme için davet edilen adayların geliş-dönüş otobüs ya da tren ücreti ve öğle yemeği TKD tarafından karşılanır.

  TKD Yurt Dışı Araştırma Bursları

  Burs programının amacı yurt dışında araştırma yapacak kardiyoloji asistanları ve uzmanlarını desteklemektir.

  BAŞVURU KOŞULLARI

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Kardiyoloji asistanı veya uzmanı olmak
  • Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi olmak
  • 35 yaş ve altında olmak
  • Gidilecek merkezden davet mektubu almış olmak,
  • Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,
  • Son üç yıl içinde TÜBİTAK veya YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.

  BURS SÜRESİ
  Burs süresi, 3-12 ay arası olmak koşuluyla, TKD yönetim kurulunun belirleyeceği süre kadardır.

  BURS MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ
  Aylık burs miktarı en fazla 22.000.TL olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak TKD yönetim kurulunca saptanır. Ödemeler aylık olarak yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri için ayrıca 15.000.-TL destek sağlanır.

  ALINAN DİĞER DESTEKLER
  Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TKD’ye bilgi vermekle yükümlüdür. TKD desteği, alınan destek miktarına göre yeniden belirlenir. Başka kurumdan burs aldığı ve TKD’ye bilgi vermediği saptanan bursiyerlerden verilen burs miktarı yasal faizi ile geri tahsil edilir.

  BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

  • Başvuru dilekçesi
  • Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,
  • Davet mektubu,
  • Yabancı dil belgesi (KPDS/ÜDS/IELTS/TOEFL puan belgesinin onaylı örneği veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisansüstü eğitim aldığını gösterir diplomasının onaylı örneği),
  • Ayrıntılı araştırma projesi veya gidilecek merkezde yapılması planlanan eğitim faaliyetleri on sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalı, iş planı belirtilmelidir.
  • Aday, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa buna ilişkin beyan.

  NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

  SON BAŞVURU TARİHLERİ
  I.  Dönem:  Haziran ayı sonu
  II. Dönem: Aralık ayı sonu

  BURSİYERLERİN TESPİTİ
  Başvurular;

  • Konunun güncelliği, Türkiye’nin bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar,
  • Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuar vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar,
  • Türkiye’ye dönüşten sonra diğer üniversitelerimizdeki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu kurabilmesi olasılığı,
  • Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı,
  • Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hâkimiyeti,

  göz önüne alınarak değerlendirilir.

  BURSİYER SAYISI
  Bu burs kapsamında en fazla 5 kişi-yılı burs verilir.

  BURS JÜRİSİ
  Projeler TKD Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından yukarıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir.

  BURSUN BAŞLATILMASI
  Burs almaya hak kazanan adayların bursları, burs onay tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, bursiyerin belirleyeceği tarihte başlar. Onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.

  Ayrıca bursun başlatılabilmesi için;
  1. Bursiyer çalışıyor ise, yapmayı planladığı araştırmanın veya eğitimin çalıştığı kurum tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekir. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek yol gideri, burs vb. destekler de belirtilmelidir.
  2. Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den biyolojik materyalin yurt dışına götürülmesi gerekiyor ise çalıştığı Üniversiteden veya Fakülteden alınacak Etik Kurul Onay Belgesinin bulunması gerekir.

  YÜKÜMLÜLÜKLER

  • Burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) de, çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan “kesin raporu” ve bu sürede çıkan yayınlarının listesini ve rapor formlarını en geç 3 ay içinde TKD’ye sunmak ve Türkiye’deki kuruluşunda işine başladığı tarihi (Üniversite/Kurum yetkilisinin ıslak imzasıyla) bildirmek zorundadır.
  • Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TKD desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin TKD’ye gönderilmesi gerekir.
  • Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve dönüş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bir sağlık kurumunda çalışmakla yükümlüdür. Aksi halde kendisi için yapılmış olan tüm ödemeleri TKD kararı ile verilen para cinsinden ve yasal faizi ile geri ödemekle yükümlüdürler.
  • Bu ve diğer yükümlülüklerinin yerine gelmemesi halinde kullanılmak üzere, bursiyer Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi imzalar.
  • Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, TKD bilgisi dışında ve TKD tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir amaçla kullanamaz.
  • Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra destek almaya başlaması halinde 15 gün içinde TKD’e bilgi vermekle yükümlüdür.
  • Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek aldığı (kısmi destek sağladığı) takdirde, bursiyere TKD tarafından verilecek destek kesilebilir veya azaltılabilir.

  DİĞER
  Bu belgede belirtilmeyen özel durumlarda, TKD Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır.
  Bursiyerin yükümlülüklerini ihlali durumunda verilen burs TKD Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uygulanır.

  Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır.


  TKD Türk ve Akraba Topluluklar Araştırma Görevlisi Bursları

  Saptanan büyük gereksinim nedeniyle 2011'de başlatılan burs, uzmanlık eğitimi sürecinde asistan maaşı verilemeyen Türk ve akraba ülkelerin geçim zorluğu çeken başarılı genç hekimlerine verilmektedir. 2011 yılında 3 kişiyle başlatılan burstan yararlanan hekim sayısı 2012'de 5 kişiye yükseldi.


  Yurtdışı Kongre Desteği

   

  ACC, AHA, TCT, ESC ve ESC’nin alt kongreleri  (ACCA, EHRA, EUOPCR, EACVI, HF, EUROPREVENT) sözlü bildiri olmak kaydı ile ve aşağıdaki koşullarda yapılacak puanlama doğrultusunda, 2023 bütçesi çerçevesinde (kayıt ve ulaşım-ekonomi sınıf) desteklenecektir.
  Kongre katılımı ve dönüş sonrasında, katılım belgesi ve uçak biletinin ibraz edilmesi koşulu ile, 2024 yılı içindeki Avrupa’daki kongreler için kişi başı 15.000TL , Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kongreler için kişi başı 22.500.-TL destek sağlanacaktır.

   

  Yukarıda belirtilen kongrelere destek başvuruları aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.

  Yurtdışı Kongre desteği için kriterler;

  • 40 yaş ve altı ve sözlü bildirisi olanlardan
  • Daha önce yurtdışı kongreye katılmamış olmak (5 puan)
  • Daha önce yurtdışı kongreye katılmış ancak ilk kez sözlü bildiri sunacak olmak (4 puan)
  • Sunulacak bildiride ilk isim olmak (5 puan)
  • SCI E dergilerde ilk isim yazısı olmak (3 puan)
  • TKD Arşivinde ilk isim yazısı olmak (3 puan)
  • TKD’nin düzenlediği (Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Kardiyobahar, Aritmi, Girişimsel) toplantılarda sözlü bildiri ya da olgu sunmuş olmak (2 puan)
  • Kardiyoloji Yeterlilik belgesine sahip olmak (4 puan)
  • TKD’nin düzenlediği 3 büyük toplantıdan (UKK, Kardiyobahar, Girişimsel) en az birine katılmış olmak (2 puan)
  • Herhangi bir şekilde daha önce TKD desteği almamış olmak (5 puan)
  • Puan eşitliği durumunda kura çekilecektir.