TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Hakkında
 • Türk Kardiyoloji Derneği Tüzüğü
 • Türk Kardiyoloji Derneği Tüzüğü

  (27 Ağustos 1976 tarihli İSTANBUL POSTASI gazetesinde yayınlanan metnin 10.02.1984, 03.02.1988, 02.02.1994, 18.06.1997, 03.02.1998, 17.02.2002, 09.06.2007, 25.04.2010, 10.05.2014, 23.04.2016, 21.04.2017, 19.06.2021, 08.07.2023 ve 02.12.2023 tarihli Genel Kurullarda değiştirilen şeklidir).

  Madde 1. Derneğin adı Türk Kardiyoloji Derneği’dir.

  Madde 2. Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Derneğin şubesi yoktur.

  Madde 3. Derneğin yerleşim yeri Nish İstanbul A Blok Kat:8 No:47-48, Çobançeşme, Sanayi Cad. 11,
  Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul’dur.

  Madde 4. Derneğin amaçları, çalışma konuları ve biçimleri:

  1. Kalp ve damar sağlığı alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek,
  2. Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin tıbbi ve sosyal çalışmalarda bulunmak,
  3. Tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek,
  4. Bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf, müessese ve iktisadi işletmeler kurmak,
  5. Yurt içinde ve yurt dışında aynı ve benzeri konularda çalışan ilgili kuruluşlarla, Dernekler Kanunu’nun 5. maddesine göre iş birliği yapmak,
  6. Türk Tıp Fakültelerinde okuyan tıp öğrencilerine sınırlı sayıda burs vermek,
  7. Kalp ve damar sağlığı ile ilgili hekimlik mesleğinin halk yararına en iyi şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışmak, hekimliğin ve Kalp ve damar sağlığı alanındaki hekimlerin sorunlarını çözümlemeye çalışıp haklarını korumak, Derneğin Tüzüğünde yer alan konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla uygulamalara yardımcı olmak ve Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak.

  Dernek dini ya da siyasi alanda faaliyet gösteremez.
  Madde 5. Derneği 1963 yılında adları son sayfada yazılı Türk doktorları kurmuşlardır.

  Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:

  Madde 6. Üyelik:
  Derneğin iki tür üyesi vardır. Bunlar:

  1. Asil üye
  2. Onursal üye olarak adlandırılır.

  Madde 7. Asil üyelik şartları:

  1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
  3. Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
  4. Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminde 3 yılını tamamlamış Uzmanlık Öğrencisi olmak

  Üye olmak isteyenler form dilekçe ve ekinde gereken yasal belgelerle dernek Başkanlığına başvururlar. Dilekçeler, Yönetim Kurulunca 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve ilgiliye bildirilir. Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.

  Madde 8. Onursal Üye:
  Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan, Yönetim Kurulu kararıyla bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.
  Onursal üyelerin dernek organlarına seçme ve seçilme hakkı yoktur ve aidat ödemezler.
  Onursal üyelik, bir asil üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulunun 30 gün içinde vereceği kararla kesinleşir.
  Madde 9. Üyeliğin sona ermesi:
  Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

  1. Çıkma: Üyelikten isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı silinir.
  2. Çıkarılma: Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir:
   1. İki yıl süre ile aidat ödememek
   2. Derneğin onur ve haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak (Onur Kurulu önerisi ile),
   3. Dernekler Yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek,
   4. Bu durumların saptanması halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu kararıyla silinir.
   5. Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye Dernek mal varlığı üzerinde hak iddia edemez.

  Madde 10. Üyelerin hakları:

  1. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
  2. Her Asil Üyenin Genel Kurul’da bizzat kullanması gereken bir oy hakkı, Derneğin faaliyetlerine katılma ve yönetime seçilme hakkı vardır.

  Madde 11. Derneğin organları:

  1. Genel Kurul,
  2. Yönetim Kurulu,
  3. Denetim Kurulu,
  4. Onur Kurulu’dur

  Yönetim Kurulu hizmetin etkinliğini artırmak için ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu Alt Birimleri oluşturmaya karar alabilir. Bu organlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

  Madde 12. Genel Kurul:
  İki yılda bir Eylül ayı içinde olağan olarak veya Yönetim Kurulu tüm üyelerinin oybirliği ile aldığı kararla ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

  Madde 13. Çağrı usulü: 
  Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkradaki usuller uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Madde 14. Toplantı yeri:
  Genel Kurul toplantıları öncelikle dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Zorunlu durumlarda dernek Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı kararla başka bir yerde de yapılabilir.
  Madde 15. Toplantı yeter sayısı:
  Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

  Madde 16. Toplantının yapılış usulü: 
  Toplantı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerde isimleri karşılarına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise, durum tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, birer başkan vekili ile yeterince katip üye seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeler otuz gün içinde mülki amirliğe intikal ettirilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

  Madde 17. Toplantıda görüşülecek konular:
  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmek istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Madde 18. Genel Kurulun görev ve yetkileri:

  1. Dernek organlarının seçilmesi,
  2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
  4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazın satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

  Madde 19. Yönetim Kurulu ve aday belirlemesi:

  1. Yönetim kurulu, derneğin yürütme organıdır. Bir başkan, sekiz (8) yönetim kurulu üyesi olmak üzere, dokuz asil ve beş yedek üyeden oluşur.  Asil üyeliklerde boşalma olunca en çok oy almış yedek üye, göreve çağırılır; gerekirse yeni bir görev dağılımı yapmak suretiyle, yeni üyenin hangi göreve getirileceği yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu; bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı, bir sayman ve üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nda her konumda bir dönem kalınabilir.  Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik konumlarına seçilme dışında Yönetim Kurulu’nda aralıksız bulunma süresi iki dönemden fazla olamaz.
  2. Aday olma: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, denetleme ve onur kurulu üyeliklerine adaylık başvurusu seçimli genel kurul tarihine 45 gün kala başlar, 20 gün öncesine kadar sürer. Üyeler aday oldukları konumu da belirterek, dernek başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Adaylık başvuruları Yönetim Kurulu tarafından usul açısından incelenerek durumu uygun olanlar Genel Kuruldan 16 gün önce tüm üyelere duyurulur.
  3. Başkanlığa aday olabilmek için bir dönem başkan yardımcılığı veya genel sekreterlik yapmış olma Başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik konumlarına aday olabilmek için yönetim kurulunda en az bir dönem görev yapmış olma gereği vardır.
  4. Oy verme 2 yılda bir yapılan olağan seçimlerde, serbest, gizli oy, açık sayım esaslarına göre   Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun Blok Liste-Birleşik oy pusulalarının zarf içinde sandığa atılması suretiyle yapılır.
  5. Her aday sadece bir blok listeden seçime katılabilir.  Adaylar, blok listeler dışından ayrıca asil ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Blok Listeler ve başvurusu uygun bulunan bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren listeler genel kurul salonunda görünür bir yere asılır.
  6. Seçimde her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Seçim sırasında; oy kullanacak üye, blok listelerden birini veya blok liste dışındaki adayları seçebilir.

  Madde 20. Yönetim Kurulu görev ve yetkileri:
  Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve tüzüğün gereğini yerine getirmek,
  2. Derneğin bilimsel ve halk sağlığı ile ilgili çeşitli çalışmaları için kısa ve uzun süreli çalışma, plan ve programları hazırlamak,
  3. İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli yardımcı Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu Alt Birimleri oluşturmak, bunların etkinliğini düzenlemek ve denetlemek,
  4. Kardiyovasküler hastalıklar alanında bakım, araştırma ve tarama merkezleri kurma ve işletme olanaklarını temin etmeye çalışmak, kardiyovasküler alanda bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve ödüllendirmek, yurtiçinde ve yurt dışında bilimsel toplantılar tertip etmek ve bunlara katılmak, tıbbi ve sosyal alanda halk eğitimi için çalışmalarda bulunmak ve bu olanakları sağlamaya çalışmak,
  5. Derneğe alınacak personel ve bunlara verilecek ücreti saptamak, Derneğin bütçesini tertip etmek,
  6. Derneğin mallarının korunmasını sağlamak,
  7. Dernek giderleri hakkında karar almak,
  8. Gerekli görüldüğü hallerde, Genel Kurulun onayı alınarak, bilimsel çalışmalar yapmak gayesiyle kurulmuş diğer tıp dernekleri ile birlikte kurulabilecek federasyonlara katılmak
  9. Gerekli görüldüğü hallerde, başkanın önerisi ile özel alanlarda temayüz etmiş ve daha önce Yönetim Kurulu'nda görev yapmış üyeler arasından, oy hakkı olmayan üyeler atamak; bu üyeleri gerektiğinde Yönetim Kurulu'na davet ederek görüşlerine başvurmak.

  Madde 21. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri:
  Başkan: Derneği yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Yönetim Kurul kararlarını uygulatır. Kurulun toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu ve alacaklı duruma getiren belgeleri sayman ile beraber inceler ve onaylar.

  Yönetim Kurulunun görev paylaşımı kararı ile aşağıdaki görevler yürütülür.  
  Başkan Yardımcıları: Başkan bulunmadığı zaman veya başkanın lüzum gördüğü hallerde başkanın görevlerini yürütmek. TKD Ulusal Kardiyoloji Kongresinin Bilim Kurulu başkanlığını yürütmek. Çalışma grupları ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak, Çalışma Gruplarının    faaliyetlerini kontrol etmek. Çalışma Gruplarının taleplerini Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulu alt birimleri ile Çalışma Grupları arasında ilişkileri yürütmek.
  Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları düzenler. Yönetim Kurulu gündemlerini hazırlar, gerekli defterlerin ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar.
  Genel Sekreter Yardımcısı: Genel Sekreterin göstereceği işlerde kendisine yardım eder.
  Sayman: Harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.
  Üyeler: Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır. Yönetim Kurulunca verilen görevleri üstlenirler.

  Madde 22. Yönetim Kurulu, lüzum gördüğü takdirde, uygun bir ücret karşılığında yeterli sayıda personel görevlendirebilir.

  Madde 23. Denetim Kurulunun görevleri: 
  Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Derneğin mali ve diğer işlerini denetlemekle görevlidirler. Yönetim Kurulunun olağan aylık toplantılarını deprem, olağanüstü hal gibi geçerli bir mazeret olmadan ardışık olarak altı kez yapamaması durumunda Dernek üyelerini doğrudan olağanüstü genel kurul toplantısına çağırabilirler.

  Madde 24. Onur Kurulu:
  Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler aralarında toplanarak bir başkan seçerler. Onur Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurullarının isteği veya ihbarı üzerine üyelerin durumlarını, kendilerini de dinlemek suretiyle inceler ve karar verir. Kararı ilgili kişilere, dernek ilgili organlarına yazılı olarak bildirir. Genel Kurulun onayını gerektiren kararlar, Genel Kurulca görüşülüp onaylanır.

  Madde 25. Çalışma Grupları:
  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalarda Genel Kurulla Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak üzere, konulara göre Yönetim Kurulunca Çalışma Grupları kurulabilir. Ayrıca devamlı olmayan bazı çalışmaların yürütülmesi için doğrudan doğruya Yönetim Kurulu tarafından geçici Çalışma Grupları kurulabilir. Çalışma Grupları, faaliyetlerini Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliğe göre yürütür ve faaliyetlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

  Madde 26. Derneğin gelirleri:

  1. Derneğin gelir kaynakları yıllık üye aidatları, onursal üyelerin bağışları, hayırseverler tarafından yapılan bağışlar, vasiyet yoluyla gelecek para ve mallar, gayrimenkul bağışları, hükümetten alınacak izinle Derneğin tertip edeceği her türlü toplantı, gezi ve müsamerelerin hasılatından ibarettir.
  2. Derneğin gelirleri, geldikleri yerler, bağışı yapanların adları, geldikleri günler, bağış şartlarının nev’i, kıymet ve miktarları gösterilmek suretiyle bir deftere kaydedilir.
  3. Derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat Yönetim Kurulu kararıyla saptanır.
  4. Derneğin nakit varlığı Dernek adına milli bankalara mevduat olarak yatırılır ya da devlet tahvili veya Hazine bonosu alınarak bir bankanın kasasında Dernek adına saklanır.
  5. Dernek Yönetim Kurulu kasasında yasal makamlarca saptanandan, böyle bir limitin belirlenmediği hallerde 10 Cumhuriyet altınına eşdeğer T.L.’sından fazla nakit para ve kıymet bulundurulamaz. İhtiyaç halinde başkan ve saymanın müşterek imzaları ile alınır.
  6. Bağışlar için, bağışları yapanlara Derneğin resmi mührünü havi, başkan veya sayman tarafından imzalanmış makbuzlar verilir.
  7. Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek mal ve hizmet alımı için kişi ve kuruluşlara borçlanabilir. Dernek amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyması halinde, genel kurul tarafından bu konuda yönetim kuruluna esasları ve şartları belirtilerek yetki verilmesi halinde, banka ve diğer finans kuruluşlarından kredi kullanabilir.

  Madde 27. Dernekte noterden tasdikli aşağıdaki defterler tutulur.

  1. Üye kayıt defteri,
  2. Karar defteri,
  3. Gelen-giden evrak defteri,
  4. Gelir-gider defteri,
  5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
  6. Demirbaş defteri.

  Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası toplanır. Belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen, daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar mülki amirliğe tescil ettirilir.

  Madde 28. Derneğin iç denetim şekilleri:
  Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için biraraya gelmiş üyeleri arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için de Denetim Kurulunun tetkiklerine esas olmak ve Genel Kuruldan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılabilir.
  Denetleme Kurulu, en az yılda bir Derneğin hesaplarını ve her türlü yazışmaları ile faaliyetlerini inceleyerek sonucunu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Ayrıca Genel Kurula da denetleme sonucunu bildiren bir rapor sunulur.

  Tüzüğün değiştirilme usulü:

  Madde 29. Tüzük değişikliği olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde yapılabilir.  Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

  Madde 30. Derneğin feshi:

  1. Genel Kurul kararı ile feshedilmesi: Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerden en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak üzere üyeler Madde 13’e göre çağrılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Derneğin feshi 5 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından en büyük mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir.
  2. Genel Kurul kararı ile Dernek feshedildiğinde malları Hazine’ye bırakılır.

  Madde 31. Bu tüzükte gösterilmeyen hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uygulanır.

  Derneğimizin Kurucu Üyeleri (*merhum)

  Dr. Hatice Açıkalın*
  Dr. Kenan Aktan*
  Dr. Aydın Aytaç*
  Dr. Rasim Berkmen*
  Dr. Kenan Binak*
  Dr. Damyanos Danopulos
  Dr. Cem’i Demiroğlu*
  Dr. Nihat Dorken*
  Dr. Aydemir Duygu*
  Dr. Ekrem Şerif Egeli*
  Dr. Ali Ekmekçi*
  Dr. Muzaffer Erman*
  Dr. Reşat Garan*
  Dr. Fahir Göksel*

  Dr. Muzaffer Esat Güçhan*
  Dr. Nejat Harmancı*
  Dr. Yılmaz Karaözbek*
  Dr. Sabahat Kaymakçalan
  Dr. Hakkı Ogan*
  Dr. Sabih Oktay*
  Dr. Remzi Özcan*
  Dr. Emir Özkan*
  Dr. Orhan Sargın*
  Dr. Sadi Sun*
  Dr. İrfan Titiz*
  Dr. Oğuz Uşaklıgil*
  Dr. İ. Lütfi Vural*