TKD YAYINLARI

Yeterlilik Kurulumuzun 3. Seçimli Olağan Genel Kurulu 28. Ulusal Kongre sırasında, 13 Ekim 2012'de, Antalya'da yapılacak.

tkd.org.tr
Değerli Meslektaşımız,

Yeterlilik Kurulumuzun dört yıllık İkinci Görev Dönemi tamamlanmak üzeredir.

3. Seçimli Olağan Genel Kurulumuz 28. Ulusal Kongre sırasında, 13 Ekim 2012'de, Kongre bilimsel programının bitiminden sonra, Antalya'da yapılacak; Genel Kurulumuz sırasında, Yeterlilik Kurulu Yönergemizde de Uzmanlık Eğitimi Kurumlarındaki yeni yapılanmaya paralel zorunlu değişiklikler oylanacaktır. Aşağıda bu nedenle değiştirilmesi gerekenler mavi ile, yerlerine eklenmesi gerekenler kırmızı ile yazılarak gösterilmiştir:

TKYK Yönerge Değişiklikleri:

 

6.2 Yürütme Kurulu: Yeterlilik Genel Kurulu’nca seçilen 4 üye ve Türk Kardiyoloji Derneği temsilcisinden oluşur. Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu önceki başkanı oy hakkı olmaksızınTKYK Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir. Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yeterlilik kurulu başkanı olmak için en az bir dönem başkan yardımcısı veya genel sekreter pozisyonlarında görev almış olma şartı aranır. Yürütme Kurulu dört yıllık bir dönem için seçilir. Yürütme Kurulu Üyeleri aynı pozisyonda bir dönemden çok görev alamazlar.  Bu kurulda yer alacak kişiler Eğitim Kurumlarında "aktif eğitici" (Tıp Fakültelerinde Profesör ile Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde (SB EAH) Şef---Eğitim görevlisi) konumunda olmalıdır. 

6.4 Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu: Yürütme Kurulu’nun seçeceği "aktif eğitici" kadrolarında profesör ya da klinik şefi --- SB EAH Eğitim görevlisi olan yedi üyeden oluşur. Bu üyeler iki yılda bir seçilir ve en çok iki dönem görev yapar. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Yılda en az iki defa ya da Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar.

6.5 Ziyaret ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumlarının kurumsal Yeterliliklerini değerlendirmek üzere başvurusu kabul edilerek değerlendirme kapsamına alınan her kurum için ayrı ayrı Ziyaret ve Değerlendirme Komisyonu TKYK-YK tarafından oluşturulur. Bu ziyaret ekibi bir başkan, iki üye ve bir raportör olmak üzere 4 kişiden oluşur. TKYK Ziyaret komisyonuna TKYK-YK üyelerinden biri veya TKYK-YK önceki başkanı başkanlık eder. Komisyonun raportörü kurumsal Yeterlilik belgesine sahip Eğitim kurumlarının Profesör/ Eğitim Sorumlusu/ Klinik Şef/ Şef Yardımcıları --- SB EAH Eğitim görevlileri arasından seçilir. TKYK Eğitim ve Ziyaret komisyonunun diğer üyeleri aktif eğitici konumunda olan iki profesör / Klinik Şefinden --- SB EAH Eğitim görevlisiden oluşur. Komisyon TKYK-YK tarafından öz değerlendirme raporları kabul edilen kurumların başvurusu dosyalarını ziyaret öncesi değerlendirir.

6.6 Sınav Komisyonu: Yürütme Kurulunun seçeceği "aktif eğitici" kadrolarında olan Tıp Fakültelerinde Profesör, Doçent ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde Klinik Şefi ve Şef Yardımcıları --- SB EAH Eğitim görevlisi olarak çalışan 5üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıl için seçilir. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Sınav Komisyonu üyeliği için eğitici kadrolarda en az 5 yıldır görev yapmış olmak gerekir. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kurulu’na sunar.

9.1.2. Kurumsal Yeterlilik programına başvuru zamanı ve şekli:Kurumsal Yeterlilik açısından TKYK’nın değerlendirmesini hedefleyen kurumlar her yılın 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında Tıp Fakültelerinin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanları / Eğitim Hastanelerinin Kardiyoloji Klinik Şeflerinin -----SB EAH Eğitimden Sorumlu Eğitim görevlisinin dilekçeleri ile başvurur.

9.1.3. Başvuruda gerekenler:

  1. Başvuru yazısı (Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Şefi -----SB EAH Eğitimden Sorumlu Eğitim görevlisi tarafından)

9.2.1 Ziyaret / Yerinde değerlendirme: O kurum için belirlenen tarihte TKYK-YK tarafından oluşturulan Ziyaret ve Değerlendirme Komisyonu ilgili kurumu ziyaret ederek başta Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı / Klinik şefi, Eğitim sorumlusu, ----SB EAH Eğitim görevlileri, Öğretim üyeleri olmak üzere Anabilim Dalı’nı /Kliniği ziyaret eder, uzman, araştırma görevlileri, yardımcı sağlık personeli ile görüşür. Program aşağıda ana hatları belirtilen şekilde gerçekleştirilir.

  1. Kardiyoloji AD Başkanı / Klinik Şefi -----SB EAH Eğitimden Sorumlu Eğitim görevlisinin ve Eğitim sorumlusunun sunumu
    Anabilim Dalı / Kardiyoloji Kliniğinin genel yapısı ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgilenme ve sorunların değerlendirilmesi
  2. Değişik kıdemlerde ve varsa yabancı uyruklu araştırma görevlileri ile görüşme
  3. Dekan / Başhekim ziyareti
  4. Birim ziyaretleri; kardiyoloji kliniği, kardiyoloji polikliniği, laboratuvar üniteleri (anjiyografi, ekokardiyografi, efor testi, Holter, vb) koroner yoğun bakım üniteleri,
    kütüphane
  5. Kardiyoloji AD Başkanı ve Eğitim sorumlusu -----SB EAH Eğitimden Sorumlu Eğitim görevlisi ile son bir değerlendirme

9.4 Kurumsal Yeterlilik Belgesinin Verilmesi:
Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanan kurumlara belgeleri ilgili Anabilim Dalı /Klinik Şefi -----SB EAH Eğitimden Sorumlu Eğitim görevlisi ile görüşülerek belirlenecek bir tarihte, tercihan kurum Dekanının / Başhekiminin de katıldığı bir törenle Anabilim Dalı Akademik Kurulu sırasında teslim edilir. Törende TKYK Başkan ya da TKYK-YK üyeleri de hazır bulunur. Belge ile beraber o kuruma ilişkin kesinleşmiş raporun bir kopyası da Anabilim Dalı Başkanına / Klinik Şefine -----SB EAH Eğitimden Sorumlu Eğitim görevlisine sunulur. Ayrıca bu konudaki bilgilendirme yazısı kurum Dekanına / Başhekimine gönderilir.

Ek 1: Form 1

b) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve araştırma Hastanesi ;
Asistan :
Uzman :
Baş asistan :
Şef yardımcısı :
Klinik Şefi :

SB EAH Eğitim görevlileri:

* Klinikteki Prof. /.Doç. sayısı

Ek 3: Form 3

1. Genel değerlendirme:
a. AD başkanı / Klinik şefi -----SB EAH Eğitimden Sorumlu Eğitim görevlisi tarafından verilen bilgilerin, ankette aktarılan bilgilerle örtüşüp örtüşmediğinin gözden geçirilmesi.

Ek 4: Form 4

1. AD/Klinik şefi --- SB EAH Eğitim görevlileri, eğitim sorumlusu, öğretim üyeleri, eğitilenler ile ilgili temel bilgiler.

Bu dönem, ayrıca, ilk Yeterlilik Belgelerini almış meslektaşlarımızın belgelerinin güncelleneceği dönem olacaktır. Yeterlilik Belgesini 5 yıl önce almış olan Genel Kurul Üyelerimiz dilerlerse yeniden yazılı ve sözlü sınavlara girebilecekleri gibi; dileyenler de, İç Yönergemizin konuyla ilgili 8.4. maddesi gereğince, geçen 5 yılda Kardiyoloji alanındaki Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinden en az 100 kredi aldıklarının belgelerini gönderebilirler. Bu işleme hazırlıklı olunması amacıyla, bildiğiniz gibi, beş yıldır TKD her Mezuniyet Sonrası Eğitim Programının duyurusunda “Uzmanlarımızın Yeterlilik Belgelerini yenileme zamanı geldiğinde ibraz edebilmek için her toplantının TTB-STE Kredilendirme Kurulu Formu’nu eksiksiz doldurması” uyarısında bulunmuştu; hala da bu uyarılarını sürdürüyor.

Sevinçle belirtmeliyiz ki bazı meslektaşlarımız belgelerinin sürelerinin uzatılması için belge göndermek yerine yeniden sınava girmeyi tercih etmektedirler.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla. 

Prof. Dr. Nail Çağlar Prof. Dr. Armağan Altun

TKYK Başkanı

TKYK Genel Sekreteri