TKD YAYINLARI

TKD'nin 2012 Sağlık Uygulama Tebliğindeki düzenlemelere tepkisi büyük

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu 21 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile SUT'ta bazı düzenlemelere gitmiştir. Bu düzenlemeler arasında 42 ve 43. maddelerde Kardiyoloji ve Çocuk Kardiyolojisini ilgilendiren önemli değişiklikler mevcuttur. Yayınlanan "ayaktan başvurularda ödeme listesi-ek 9" ile diğer bölümlerin ayaktan başvurulardaki ödemelerinde genel olarak bir değişiklik yapmaz veya 1 TL'lik artışlar yapılırken Kardiyolojide kısmi artışlar yapılarak (üniversite hastanelerinde 56'dan 68 TL'ye, genel eğitim hastanelerinde 45'den 54 TL'ye, 100-499 yataklı devlet hastanelerinde 30'dan 33 TL'ye, özel hastanelerde 31'den 34 TL'ye, dal merkezlerinde 24'den 26 TL'ye) "transtorasik ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi ve stres ekokardiyografi" ayaktan başvurularda ilave olarak faturalandırılan işlemler listesinden çıkarılmıştır.

Doğrudan hekim tarafından yapılan, uzmanlık gerektiren, zaman alan, bazıları yarı girişimsel işlem olan, komplikasyonları olan bu işlemlerin paket fiyatlarda cüzi artışlar yapılarak ilave olarak faturalandırılan işlemler listesinden çıkarılması kabul edilemez bir uygulamadır. Öncelikle paket fiyatlardaki cüzi artışlar bu işlemlerdeki emeğin karşılığı değildir. Ancak, daha da önemlisi, yoğun emek ve uzmanlık gerektiren bu işlemlerin paket içine alınarak değersizleştirilmesi ve zamanla da paket fiyatların aşındırılmasıyla maddi karşılığının tamamen kaybı söz konusudur. Bu nedenle Türk Kardiyoloji Derneği olarak aşağıdaki uygulamaların acil olarak yapılması planlanmıştır:

  1. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ilgili kuruluşlara resmi başvurular yapılacaktır.
  2. İlgili tebliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açılacaktır.
  3. Dava süreci uzun olabileceği için dava lehimize sonuçlandığı takdirde geriye dönük ödeme alınabilmesi için yapacağınız işlemlerin kaydının muhafaza edilmesi önerilir.
  4. SUT'taki kardiyolojiyle ilgili tüm haksız maddelere karşı tepki ve kamuoyu oluşturmak için her bir üyemizin ve her bir kurumun bir dilekçe yazarak SGK'nun 0312-207 8615 numaralı faksına ya da bilgi@sgk.gov.tr e-adresine göndermelerini ve bir suretini de bize yollamalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.


Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter

EKLER

27 Ocak 2012
Sayın hocalarım, dernek yöneticilerimiz, kardiyologların değersizleştirilmesi sürecine engel olmak adına bir önerim olacak. acilen 'Kardiyologların özlük hakları ve gelir düzeylerinin korunması' gibi bir ÇALIŞMA GURUBU oluşturmalıyız. bu gurup özlük haklarının korunması ve geliştirmesi konusunda görüş sahibi, ülkenin ekonomik sistemine, bu sistemde hak aramanın inceliklerine haiz, siyasi görüşlerden bağımsız, tüm kardiyologların arkalarından destek verecekleri kişiler olmalıdır. Üniversitelerden, devlet hastanelerinden ve özel hastanelerden eşit sayıda üye olmalı. bu çekirdek kadroya derneğiiz yeterli ekonomik desteği vermeli ( toplantı salonu otel, gazete ilanı, organizasyon gideri, danışman tutulması,, profesyonel hukukçu desteği gibi durumlar için etkin bir bütçe emirlerine sunulmalı) mücadele amatör değil profesyonel olmalıdır. Dernegimiz belkide bu süreçte 'kırmızı giy' reklamlarına ara verip medyada 'Ekmeğimi ver- hakkımı gasp etme' ilanlarını yapmalıdır, kongrelerimizden sonra bizi 3 TL ye eko yapar hale getiren kurumlara yürüyüp tepki çelengi bırakılabilir. bu gibi görüşleri olgunlaştıracak bir çekirdek kadroyu acilen teşkil etmek zorundayız. yoksa kardiyologun polis memurundan az kazanması çok yakındır. eger ülkemizdeki tüm kardiyologlar senkronize hareket ederse, devlettede, özeldede, üniversitedede hak ettiğimiz ücreti alırız. Kardiyoloji uğruna harcadığımız gençliğimizin hakkı için, çocuklarımızın hakkı için, eşlerimizin hakkı için, icap nöbeti diye uykusuz geçen gecelerimizin hakkı için.... lütfen derneğimiz günü kurtarmayı hedefleyen ve sonuç getirmeyecek SGK dan bişeyler dilenir mahiyette davalarla uğraşmak yerine kardiyologun hakkını, mahkemede, medyada, sokakta, hastanede, özelde devlette, üniversitede hakkını aramasını sağlayacak, meslek taşlarımızı omuz omuza vermesini sağlayacak bu çekirdek kadroyu, bu çalışma grubunu kurunuz. Israrla ve acilen talep ediyorum. Saygılarımla

Uzm.Dr.Nihat Madak


27 Ocak 2012
BUT 'un 2005 yılında uygulanmasını 2006 da irdelemiştik. Bu talimatnamelerin Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne aykırılıklarla dolu olduğunu yıllardan beri anlatmaya çalışıyorum. Kardiyoloji Derneği Danıştaya başvurduğunda bu yayınımdan da yararlanabilir. H. Kadircan KESKİNBORA,a b Öztan ÖNCELb Amaç: 2005 Bütçe uygulama talimatında yer alan bazı kurallar ile Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği ve Tıbbi Etik kurallarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntemler: 9 Şubat 2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan2005 Mali yılı bütçe uygulama talimatı, 19.2.1960-4/12578 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, 1981 Lizbon, 1994 Amsterdam, 1995 Bali Uluslararası Bildirgeleri ve 1 Ağustos 1998-23420 sayılı resmi gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği gözden geçirildi. Bulgular: Talimatın reçete yazımı ve ilaç kullanım ilkelerini belirleyen "Tüm reçetelere mutlaka teşhis yazılacaktır" ifadesi, talimatın 5.2.2 maddesi, tanıya dayalı (paket) fiyat uygulama ilkelerinden 5,6,8,9,10 ve 13.cü maddeleri ve ayrıca komplikasyon oluşması durumundaki fiyatlandırma uygulaması dikkatimizi çekmiştir. Bu uygulamalar, gerek Tıbbi Deontoloji Nizamnamesini, gerek tıbbi etik prensiplerini ihlâl etme durumu yaratmaktadır. Sonuç: Herşeyden önce, bir talimatnamenin ondan önce yürürlüğe konmuş ve hiyerarşik olarak da onun üzerinde olan anlaşma venizamname(tüzük)lerle çelişmemesi ve onları ihlâl etmemesi gerekir. Bu uygulamaların, tıbbi gerekçeleri ikinci plana itebileceği, kaliteyi değil ucuzluğu öne çıkaracak yönlenmelere ve komplikasyon oluşması durumlarında bazı yanlışlara sevkedebileceği kanaati edinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi etik, hasta hakları, mevzuat Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2007, 15:7-11

Kadircan Keskinbora


26 Ocak 2012
Sayın TKD yöneticileri; Danıştay vasıtası ile elde edeceğimiz sonuç, muhtemelen geç ve yetersiz olacaktır. Derneğe bağlı tüm kardiyologların en az 1 hafta süre ile steteskoplarını ve eko probunu bırakmaları bence en kesin çözümdür. Duyarsız ve fırsatçı meslektaşlarımız cezalandırılmalıdır. Saygılarımla

Hüseyin Çelebi

25 Ocak 2012
KARDİYOLOJİ MUAYENESİ VE SON SUT DÜZENLEMELERİ YENİ SUT İLE PAKETE DAHİL EDİLEN VE KARŞILIĞI 32 TL OLAN KARDİYOLİ MUAYENEHANESİNDE Kİ HİZMET DETAYLARI 1- Anamnez muayene asgari 15 dk. 2- EKG çekimi her hasta başına 10 dk, ayrı bir personel ve ortalama 10 bin Tl civarında kaliteli bir cihaz. 3- Efor testi en az geçen süre 20 dk dır. Cihaz 70 bin Tl her işlem için elektrot, göğüs filesi, havlu kağıdı, peçete, ortam temizliği, cihaz bakımı, erkek hastalarda göğüs tıraşı yapılmaktadır, zaman kaybı + ayrıca bir personel tahsis edilmektedir. 4- Eko kardiyografi cihaz en az bu gün şartlarında 100-150 bin Tl arasında temin edilebilmekte ve herhangi bir USG cihazından daha fazla özellik taşımakta ve kardiyoloji muayenesinin ayrılmaz bir parçası durumunda dır. Zaman olarak en az 15 dk gereken bir uygulamadır. Tüm bu techizat personel tahsisi hastanede yer işgali, zaman verilmesi, diğer poliklinik muayeneleriyle bir tutulması en hafifinden adaletsizliktir. SUT ile tek ve en büyük müşteri olan SGK evet halk yanlısı davranmış, kamunun çıkarlarını korumuştur bu tavırları için teşekkür ederiz, fakat artık kantarın topuzu aşmıştır, denge bitmiştir hizmet değersizleştirilmiştir. Verilen hizmetin kalitesi ödenen ücretle birebir örtüşmektedir, bunu herkes bilmektedir. BU tutum şunu demek midir?; Bir hekim bu kadar zaman ve para gerektiren bir işi acaba yapabilecek mi? Sonra bu işten yeteri kazanç sağlayamayan işletme sahibi bu donanımı kardiyolojiye verecek mi? Hangi hastane yeniden eko alır? hangi hastane efor testi cihazı alır veya tamiriyle ilgilenir, devlet hastanelerinde bile puan verilmeyen, SGK dan ödeme alınamayan bu cihazla ilgilenilmez tamirine bile para harcanmaz. Hekim talep ettiğinde "olanla yetin" denilir, kimin sağlığını biz hafife alıyoruz, halka böyle mi hizmet edeceğiz? Halkın parasını önemsediğimiz gibi sağlığını da önemsemeliyiz. Sizce etik midir vicdanimidir hakkani midir karşılığını vermeden hizmet almak? Özellikli ve insan sağlığının en tepesi olan bu uygulamalarda değersizleştirme uygulamaları daha ne kadar devam edecek, hangi noktada durulacak. Sizce insanlarımız bu detayları biliyor mu? Yoksa eko ve efor doktorun muayenesi EKG çekimi, gereksiz şeyler mi? Bu tetkikleri yapmayalım mı? Sadece hastayla konuşup tanı koymamız mı bekleniyor? yoksa bilimsel çalışmalar filan hikaye mi? Yol yapmak kadar iyi yemek yemek kadar önemli değil mi sağlıkta kalite? SGK BU PARAYI KARŞILAYAMIYOR, DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN KABARIK GELİYOR FATURALAR, BİZ BÖYLE TAHMİN ETMEMİŞTİK, BU YÜKÜN ALTINDAN KALKMIYORUZ? DEYİN….. AMA BİZİ DOLANDIRICI GİBİ GÖSTERMEYİN. Bizler eğitimimizin gereği ve hekimliğimizin gerek ve sorumluluğu ile hareket ediyoruz ve kutsal bir iş yapıyoruz, anneleri çocukları, kimsesizleri, Allahın izni ile sağlıklarına kavuşturuyoruz. İşimiz ne kadar ayağa düşerse merdiven altına çevirilir, karaborsaya düşerse o kadar kutsallıktan çıkar ve zararlı hale gelir, en azından bu uygulamalarınızla işimiz insanlara sadece görsel memnuniyet sunar hale gelir. İnsanlarımız işin detayını bilemez ve sağlıkta kayıplar başlar. Lütfen vicdanlı davranalım, Allah korkusuyla hareket edelim, yanlışlıkları bulalım yanlış yapanları cezalandıralım, ama sıra dayağına çekmeyelim.

Yakup Balaban


24 Ocak 2012
SUT'taki kardiyolojinin değersizleştirilmesini amaçlayan maddelere karşı tüm yasal haklarımızın takipçisiyiz !!! başlıklı konu için bir dilekçe örneği oluşturarak tüm kurumların aynı formatı hazırlaması ve göndermesi daha mı uygun olur acaba.konu ile ilgili bir metin paylaşırmısınız yoksa her kurum kisişel görüşler içeren dilekçeler mi yazsın.görüş birliği için yanıtınızı beklemekteyim,iyi çalışmalar , teşekkürler.

Durdane Alatepe


24 Ocak 2012
SGK ya yollanan mailin bir kopyasıdır. Unuttuysanız hatırlatmayı bir borç bilirim dünyada ve Türkiyede'ki en sık ölum nedeni kardiyovasküler hastalıklardır, tekrar edebilirim "ÖLÜM NEDENİ". İnsan hayatından bahsediyoruz, insanı bir dakika içinde öldürebilecek bir düşmanı tespit etmeye çalışıyoruz, ömrünün tüm konforunu kaybetmesine neden olabilecek hastalıkların ipuçlarını arıyoruz. Bu eline kağıt kalem almış birtakım rakamları birbirine çarpan insanlara anlamsız gelebilir ama yaptığımız işin DEGERSİZ olduğu anlamına gelmez. Son 5 senedir sistematik olarak noninvaziz kardiyoloji değersizleştirildi. Ekg ve Efor testinin fizik muayene düzeyine indirgenmesinden sonra yavaş yavaş yolu yapılan Ekokardiografinin ücretlendirilmesi de iptal edildi. Bu hem haksız hem de vicdansız bir karardır. Ekokardiografinin ne kadar önemli olduğu veya diğer tüm ödenen dopller incelemelerden ne derece karmaşık olduğundan bağımsız bu bir kardiyoloğu kardiyolog yapan tanısal bütün enstürmanlarını hiçe saymaktır. Bu sorun Ekokardiografinin pakete dahil edilmesi sorunu değil kardiyolojinin alçaltılması, küçümsenmesi, önemsizleştirilmesi sorunudur. Başta Ekg olmak üzere, Efor testi ve Ekokardiografi gibi değeri tartışılmaz tetkiklerin DEĞERSİZ kabul edilmesi kardiyoloji branşına karşı art niyet dışında herhangi bir aciklama ile açıklanamaz. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmesi umuduyla.Saygılar.

Volkan Bozdemir


26 Ocak 2012
KARDİYOLOJİNİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNE İTİRAZIMIZ VAR!

Kardiyoloji branşına ayaktan başvuran hastaların çoğu nefes darlığı veya göğüs ağrısı olan kalp yetmezliği, kapak hastalığı veya koroner arter hastalığı şüphesi olan hastalardır. Bu hastalıkların tanı testleri uzman bilgisi gerektiren yıllarca eğitim alınarak öğrenilen testlerdir ve dünyanın heryerinde güncel pratkite halen çok değerlidir.
EKG tıptaki belkide en zararsız ve en faydalı tetkiktir, okumasını öğrenmek en az 1-2 sene sürer yoğun bir bilgi birikimi gerektirir kurumunuzca ödenen bedeli "0" liradır.
Efor testi ölüm dahil bir çok riski taşıyan bir tetkiktir kurumunuzca ödenen bedeli "0" liradır.
Ekokardiografi yıllarca eğitim almayı gerektiren üstüne ciltlerce kitap yazılmış uluslarası kongreleri düzenlenen bir tetkiktir kurumunuzca ödenen bedeli "0" liradır.
Bu zamana kadar dereceli olarak tanısal kardiyoloji tetkikleri değersizleştirlmiş son yayınladığınız tebliğ ile muayene fiyatında 3 liralık bir artış ile bütün tetkikler ödeme dışı bırakılmıştır.
Buna bütün kardiyologlar olarak itirazımız var, bu haksızlıktır. Bir kardiyoloğu kardiyolog yapan bu enstürmanları kullanma becerisidir. Bu ve benzeri uygulamalar mesleğimizin değerini, itibaırını ve kalitesini gitgide azaltmaktadır. Bu yanlış uygulamadan bir an evvel dönülmesi bu itirazımızın dikkate alınması ricasıyla. Saygılar.

Özgür Dağlar


24 Ocak 2012
yeni SUT hakkında geçen yıl olduğu gibi dernek tarafından matbu bir dilekçe hazırlanarak tüm üyelerin ; SGK'ya, ilgili bakanlara (çsg, maliye , sağlık,...), TBMM başkanlığına ve sağlık işleri komisyonuna , PROF DR CEVDET ERDÖL HOCAMIZA, Başbakanlığa hatta SN CUMHURBAŞKANIMIZA (buraların mail adresleri siteden bildirilerek) gönderilmesi faydalı olabilir. (hem ekonun hem eforun paket dışına çıkarılması, gerekirse belirli hasta oranlarına göre örneğin toplam hasta sayısının % 30-40 kadarının ödenmesi,veya belirli aralıklarda ödenme yapılması ve/veya tüm ücretinin hastadan alınabilmesine izin verilmesi talep edilmeli)

Levent Yıldıran


24 Ocak 2012
Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlıkta Uygulama Tebliğini Hazırlayan Sayın Yetkililer;

21 Ocak 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan SUT’ taki değişikliklerden Kardiyoloji Uzmanlık alanını ilgilendiren "Ekokardiyografi uygulamalarının paket fiyatlandırmadan çıkarılması" ve mevcut paket fiyatlarına sağlık sunumu yapan kurum lehine yapılan iyileştirme-fiyat artışını öğrenmiş bulunmaktayım. Kısa bir süre içerisinde inşallah kardiyoloji uzmanı olacağım. Bu düzenlemenin yanlış olduğu ve ülkemizin kardiyolojik başarılarına, hastalara ve başta kardiyoloji uzmanı doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarına çok ciddi zararları olacağı kanısındayım.

Ekokardiyografi ve yapabildikleri 20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyılın şu ilk çeyreğinde kalp hastalıkları tanı ve tedavisinin yönetiminde çığır açmıştır. Nasıl bir kolonoskopi veya bir endogastroskopi bir gastroenteroloğun olmazsa olmazı ise bir transözefageal eko, stres eko veya kontrast ekokardiyografi de kardiyologlar için böyledir. Transtorasik ekokardiyografinin gerekliliği ve değerini ise söylemiyorum bile. SGK işlem fiyatları belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken ana konu bu testlerin değerliliği ve doktorun aldığı risklerdir. Bir İngiliz atasözü der ki " Ucuz mal alacak kadar zengin değilim." Eğer siz kısa-orta vadeli ekonomik kolaylıklar için böyle bir karar aldıysanız, uzun vadede bütün sağlık kurumları ve çalışanları ve tabiki ülkemizin insanı bunun faturasını ödeyecek. Yapılan değişikliğin maliyet/yarar açısından avantajlı olacağı zan edilmesi hata olmuştur. Bir hekimin yaptığı işin değeri bilinmezse yaptığı iş bir süre sonra gerçekten değersiz olur. Erken tanının önemi bu kadar bilinmekte iken, kalp damar hastalıkları en sık ölüm nedeni iken, zararsız, kolay uygulanabilir ancak tanı adına çok değerli bir tetkik olan transtorasik ekonun değersiz gibi görülmesi çok büyük bir hatadır. Bu hatadan derhal dönülmelidir. Sistemde usulsüzlük yapanlar var diye "yorgan yakılmamalıdır." Çünkü hem pireler sıçrar başka yorganlara konar hem de yorgansız kalan hasta üşür.

Daha önce de efor testi pakete dahil edilmişti. Ancak ekokardiyografinin yeri kardiyolooji için çok farklıdır. Eko paketten çıkarılmalıdır. Makul ve kabul edilebilir bir ücretlendirme yapılmalıdır.

Saygılarımla

Dr. Okan Er


24 Ocak 2012
İlgili kuruma;
21/1/2012 tarihinde SUT'ta bir takım değişikliklere gidilmiştir bu değişiklikler biz kardiyologları ve hastalarımızı yakından ilgilendirmektedir. Sağlık ciddi bir iştir ve disiplinli bir süreç içerisinde kendini revize eder. Malesef gün geçtikçe sağlık personelinin ve hekimlerin emeği görmezlikten geliniyor,verdikleri hizmet ucuzlaştırılıyor.Bununla birlikte medyada mesleğin saygınlığını da yitirmesine vesile olacak talihsiz söylemlere rastlıyoruz. Hekimlik zor bir meslek, maddi manevi insandan çok şey alıyor tahmin edersiniz ,dolayısıyla kişinin bunca çalışmasının bunca emeğinin karşılığını almak en doğal hakkı. Bakın transtorasik ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, transözofagial ekokardiyografi,stres ekokardiyografi gibi tetkikler basit tetkikler değildir.Bu işlemleri yapacak insanların uzmanlıkta da belli bir tecrübeye ulaşmış olması gerekmektedir.Laf olsun diye kimse transözofagial eko yapmaz bu yarı invaziv bir işlemdir, başka hangi sistem vardır ki bu işlemleri bir paket hizmeti halinde hastaya sunsun, lütfen başka ülkelerin sağlık sistemlerini araştırılsın ekokardiyografi ne şekilde ücretlendirilmiş bir göz atılsın. Sağlık alanında yapılan düzenlemeler ilk başlarda halkın işini kolaylaştırıyor gibi başlamış olsa da şu anki gidişat hekimin işini emeğini hiçe sayan bir sisteme doğru gidiyor. (Hizmeti veren durumundan memnun değilse karşısındakine nasıl faydası dokunur ki) Bu şekilde ülkedeki hekimler giderek maddi ve manevi yoksulluğa mahkum ediliyor. Bu koşullar altında mevcut düzenlemeler,emeğin sömürülmesi değil midir sizce . Özellikle kardiyoloji gibi spesifik bir alanda yapılan mevcut değişiklikler sağlıklı mıdır gerçekten?

Saygılarımla

Dr Flora Özkalaycı


23 Ocak 2012
Yeni düzenlenen SUT ta Ekokardiyografi 0 tl olarak fiyatlandırılmış konuyla ilgili girişimleriniz var mı? aldığımız 3 kuruş parayı bile fazla görenlere cevap verilecek mi? saygılar

Osman Murat Köleoğlu


23 Ocak 2012
Sayın yetkili,
Son SUT güncellemesi kardiyoloji branşını çalışamaz hale getirmiştir. 26 TL verip hem EKG çek, hem muayene et, hem efor testi yap, hem Eko yap, hem biyokimyasını iste hemde tele çek demek hiçbir mantığa sığmaz. Üstelik cüzi rakamlar haricinde hastadan fark almakta mümkün değildir. Bu rakamlarla değil doktorlara maaş vermek kurumun giderlerini bile karşılamak mümkün değildir. İşin maddi boyutu haricinde yapılan bu işlemler kardiyolojinin sağ koludur. Tanıda en önemli araçtır. Zaman ve özel eğitim ister. Kalple ilgili başka hiçbir şekilde edinemeyeceğimiz bilgiler almamızı sağlar. Bu yanlıştan biran önce dönülmesi her şeyden önce halkımızın kalp sağlığı için elzemdir.

Saygılarımla

Dr.M.Resat Ayalp


23 Ocak 2012
Kardiyoloji uzmanıyım. Bilgimizi yıllar içinde kazandığımız deneyimle de harmanlayıp , hatırı sayılacak derecede zaman harcayarak yaptığımız bize ve başka klinisyenlere tedavi ile takipte yol gösterici olan ekokardiyografi tetkiki sizin de bildiğiniz gibi pakete dahil edilmiştirbununla ilgili girişimlerde bulunacağınızdan şüphem yok.
Saygılar

Nezire Güllü


23 Ocak 2012
Tüm EKO müdahalelerimizi kestiler. TKD yönetimi ve biz kardiyologlar bu konuda kurumsal olarak ne yapabiliriz? toplu olarak tepki koyalım istiyorum.

Emrah Barışkaner


23 Ocak 2012
SGK tüm EKO tincelemelerine ait ödemesini kaldırmış. Üstelik efor testini de önceden beri ödemiyor. Kardiyologlar olarak hemen hepimiz, özel sağlık kurumlarında zaten ücret almadan muayene ve tetkikleri yapıyoruz. Bu durumda özel hastanelerde poliklinik zarar eder, vatandaş fark vermek istemiyor, yine vatandaş ile karşı karşıya kalacağız. EKO gibi çok önemli bir tetkiki SGK'nın ödememesi anlaşılmaz bir durum. Hepimizin bu konuda acilen birşeyler yapması gerekir. Selamlar.

Doç.Dr. Ergün Topal


23 Ocak 2012
Ben uzman kardiyologum ekokardiyografi şutta ödenmiyor sitede haberini göremedim ne yapılması planlanıyor bütün kardiyologlar işi bırakalım hiç bir krize müdahale erklerini bizimle uğraştıkları artık yeter.

Dr. Erkan Avcı


23 Ocak 2012
Değerli SGK yetkilileri,
Kardiyolojinin en temel tanı metodlarından birisi olan EKOKARDİYOGRAFİ (her türlüsü) uygulaması ile ilgili ödemeyi kaldırdığınızı üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.Daha önce de bu tür bir teşebbüs olmuştu.Tecrübe,sabır,bilgi ve zaman gerektiren bu uygulama doktorlar tarafından bizzat yapılmakta ve zaman-emek harcanmaktadır.Bu nedenle aldığınız karar asla kabul edilecek bir durum değildir.En kısa sürede durumu düzelteceğinize inanmak istiyorum.
Saygılarımla,

Prof.Dr.Çetin EROL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı


23 Ocak 2012
günaydın, sgk'nın sisteminde ekonun ödenmesiyle ilgili yeni bir karar çıkmış... bununla ilgili dernek itiraz yapacaktır sanırım. bilgilendirirseniz sevinirim. saygılar...

Dr. Neslihan Gülmez


23 Ocak 2012
21 ocak 2012 sgk kararıyla eko ücretleri ödenmeyeceği muayene paketine girdiğinden haberiniz var mı?bu konuda nasıl bir tutum - tepki düşünülüyor.Bu karar kardiyologların ölüm kararıdır.saygılarımla.

Dr. Mustafa Doğan


23 Ocak 2012
SGK tüm EKO tincelemelerine ait ödemesini kaldırmış. Üstelik efor testini de önceden beri ödemiyor. Kardiyologlar olarak hemen hepimiz, özel sağlık kurumlarında zaten ücret almadan muayene ve tetkikleri yapıyoruz. Bu durumda özel hastanelerde poliklinik zarar eder, vatandaş fark vermek istemiyor, yine vatandaş ile karşı karşıya kalacağız. EKO gibi çok önemli bir tetkiki SGK'nın ödememesi anlaşılmaz bir durum. Hepimizin bu konuda acilen birşeyler yapması gerekir. Selamlar

Doç.Dr. Ergün Topal


22 Ocak 2012
Sn Hocalarım
SGK dünkü tebliği ile transtorasik ve hatta transözefajiyel eko ya poliklinikte yapılan ödemeleri yine durdurdu. Poliklinik muayenesi yapılıp rutin tetkikleri istenilen transtorasik ekosunda trombüsten şüphelenilip TEE sonucu tanısı konulan bir protez kapak hastasına SGK tarafından bir eğitim araştırma hastanesine yapılacak toplam ödeme 190 TL den 50 TL ye indirilmiş bulunmaktadır.Tebliğin ayrıntıları aşağıda verilmiştir. Uygulama Derneğimizin bu adaletsizlikle mücadele için elinden geleni yapacağına inanıyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. H. Yekta GÜRLERTOP
Trakya Üniversitesi Kardiyoloji AD

23 Ocak 2012
SGK Genel müdürlüğüne,

Yeni uygulamaya koyduğunuz, eko ile ilgili ücret ödenmemesi kararı; haksız bir karardır, geri alınmasını talep ediyorum.
Çünkü, ekokardiyografi, uzman hekimin bizzat yaptığı, eğitimi uzun süre alan, kardiyoloji muayenesinde mutlaka bulunması gereken, cihaza ve teknolojiye bağımlı, sürekli geliştirilmesi zorunlu bir ultrasonografik kalp inceleme yöntemidir. Bu işlemin değersizleştirilmesi, hasta ve tedavi açısından sakıncalıdır.
gereğini bilgilerinize sunarım.

Prof.Dr.Mustafa ŞAN
BSK Metropark Hastanesi
Kardiyoloji uzmanı
ADANA


23 Ocak 2012
Bakanlığın daha doğru yönlendirilmesi gerektiği kanısındayım, buradaki sorun, çoğu özel kardiyoloji merkezlerinde her hastaya ekokardiyografi ücreti eklenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Tek fiyat yerine, doğru olanı poliklinik hasta sayısının yarısı kadar hastaya ekokardyografi ücreti ödenmesi, fazlasına ödenmemesidir. Bu durum meslektaşlarımızı gereksiz ekokardiyografi tetkiki ile vakit kaybetmektende kurtaracaktır. Sizde takdir edersiniz, muayene ettiğimiz her hastaya eko yapma ihtiyacı duymayız, bunların en fazla % 50 sine eko yapılması tıbbi gereklilik olacağına göre, düzenlemenin bu şekilde olması yönünde bakanlık bilgilendirilse daha iyi olacaktır.

Doç. Dr. Hakan Güllü
Başkent Üni, Kardiyoloji AD


23 Ocak 2012
Sayın dernek başkanımız ve yetkılılerımız,sgk sanırızkı eko çekimlerindeki orantısal fazlalık nedenıyle pakete aldı,onlara eğer ulaşılabilirse amerıkada ve avrupadaki eko çekme yüzdeleri verilirse ve ordaki oranları sadece eko değil tüm tetkikler için baz alınarak orantısal olarak fazla çekim yapan merkezlerin incelenmesi ve bu oranlara göre ödeme yapılması tabı eko fiyatlarıda makul bir sevıyeye getırılerek teklif edılebilir ve boylece kökten kesmek yerine bılımsel oranlar baz alınır bu durum bt/mr gıbı dıger tetkıkler içinde uygulanabılır
saygılar.

Hakan Bozkurt


23 Ocak 2012
SGK Genel Müdürlüğüne

Denizli devlet hastanesi kardiyoloji kliniğinde uzman doktor olarak görev yapmaktayım. 21.01.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan son sut düzenlemelerini incelediğimde, yapılan değişikliklerin gerçekten hekim emek ve becerisini hiçe sayan uygulamalar olduğunu ciddi teessür içerisinde değerlendirmiş bulunuyorum. Özellikle ‘ilave olarak faturalandırılan işlemler’ listesinden çıkarılan, transözefageal ve stres ekokardiografi gibi işlemlerin nisbeten invaziv oldukları ve bazı önemli komplikasyonlarının olduğu hesaba katıldığında, bu düzenleme ile, ilgili hekimin bir nevi sorumluluk almaktan uzaklaşacağı açıktır. Yapılan son düzenlemenin tekrar gözden geçirilerek insan emeğini ön planda tutan daha mantıklı bir uygulama yapılmasını temenni ediyorum.

Uz.dr.Yusuf İzzettin Alihanoğlu
Sicil no:135271
Denizli Devlet Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği/ Denizli


23 Ocak 2012
Sayın Yetkili;

21 ocak, cumartesi 2012’de yayınlanan bir değişiklikle Ekokardiyografinin ödeme listesinden çıkarılması, bir başka deyişle paket içine dahil edilmesi kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Ekokardiyografi uzmanlık gerektiren uzun süre alan ve hekim emeğiyle yapılan bir işlemdir. Böylesine zor ve uzun bir işlemin ücretsiz yapılması mümkün değildir. Acil vakalar hariç hiçbir hekim bu işlemi ücretsiz yapmayacaktır. Kamu hastanelerinde dahi bu işlem ücretsiz yapılmayacaktır. Sonuçta hastaların mağduriyeti kaçınılmaz olacaktır. Paket fiyata yapılan %10 luk iyileştirme, geçen yıl gerçekleşen %10,45’ lik enflasyonu bile karşılamamaktadır.
Hekim emeğinin değersizleştirilmesi hedefi, halkın sağlık hizmetine ulaşmasının zorlaşması sonucunu doğuracaktır. Halkın sağlık hizmetine kolay ulaşma hedefimizden sapma olacağı açık ve nettir.
SGK, kalp kapak hastalıkları gibi neredeyse kalp hastalıklarının %90’ında teşhis için ekokardiyografi yapılması gerektiğini çok iyi bilmektedir. Ancak ekokardiyografiye 26 lira ödeme yapmayı bir yük sayarken kapak hastalıkları ve diğer kalp hastalıklarının fizik tedavi tarafından rehabilitasyonuna ekokardiyografinin 98 katı para ödemeyi kabul etmiştir.
Bunlar hem hekimleri hem de vatandaşı derinden etkileyecek uygulamalardır. Sonuçta vatandaşın sağlık hizmetine ulaşması zorlaşacak, hekim emeğinin karşılığı yok sayılacaktır.

Bu durumun düzeltileceğini umut ediyor, saygılar sunarım.

Dr Abdulmelik YILDIZ
KARDİYOLOJİ UZMANI


23 Ocak 2012
Evet aynen öyle, değersizleştirme; kelimenin tam anlamı bu.
Kardiyoloji bölümü her bölüm gibi kendine özgü tetkik ve tedavi sıralaması ve bilimsel yöntemleri olan bir bilim dalıdır.Belkide en fazla tanısal işlemin olduğu bölümdür. Ne yapalım yani bunların yekünü fazla tutuyor diye bedavamı yapalım, veya hiç tetkik yapmadan direk anjiyografi mi yapalım. Anjiyografi temiz çıkarsa ödeme yok, koroner arter hastalığı çıkarsa sadece stent veya CABG parası, yerseniz yani!!!! SGK hazretleri masrafları böylemi kısacak? ''ben bu işlemlere para ödemem'' neden! ee çok tutuyor ve daha by-pass a çok var? Bence bu kadar basit düşünülmüş! CEO lara hazırlık herhalde!. r> Peki kalp yetmezliklerinde ne yapacağız?
Yahu aklım almıyor; koskoca Transözefageal ekokardiyografi , bir rektosksopi etmezmi?? Bir kardiyak doppler, yanında iki boyutlu ölçüm ve tam kalp ve kapak fonksiyonları olduğu halde bir venöz veya arter doppleri kadar etmiyormu sizin gözünüzde? Siz bu terimlerin anlamını biliyormusunuz gerçekten? Bilmediğiniz kesinde allahaşkına bir zahmet edip bilen-yapan birine bir telefon edip sormazmı insan?
Yazık, bize yazık,hastalarımıza yazık,emeğimize yazık! Sizede yazıklar olsun! Umarım birgün elimize düşmezsiniz!?

Dr.Adnan PINAR
Kardiyoloji Uzmanı


23 Ocak 2012
SAĞLIK GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

Sağlık sisiteminde yaptığınız SUT ödeme planları ile kardiyoloji alanında mesleğinde ilerleme planlayan ve zor şartlarda olsa bu ülkedeki halk için yeni hekimler yetiştirmeyi ideal edinmiş biz üniversite personeline olan yıpratıcı çabalarınızı kınıyorum. Muhtemelen kurumunuza maddi olarak getirileri olacak bu uygulamaların uzun vaddede ne gibi sonuçlar doğurcağını size anlatmayacağım çünkü bunu anlamanız çok şuan mümkün gözükmüyor.

Yrd. Doç. Dr. Turgay Işık