TKD YAYINLARI

TKD'nin yeni "Muayenehane Yönetmeliği" konusundaki görüşleri üyelerin katkılarıyla hazırlanıp TTB'ye iletildi

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı'nın "AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ" hazırlanan ankete katılan çok sayıda üyemiz ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve aşağıda belirtilen maddelere göre yürütmenin durdurulması- iptali için gerekli girişimlerde bulunulması ve bu konuda Türk Tabipleri Birliği ile ortak hareket edilmesi kararlaştırıldığı TTB'ye resmi yazıyla bildirilmiştir.

1-Geçici madde 7: "3/8/2010 tarihine kadar açılmış olan muayenehaneler, 12/D maddesine bir yıl içerisinde uygunluklarını sağlayarak müdürlüğe başvururlar. Müdürlükçe yerinde incelenen ve bu Yönetmelikteki şartları taşıdığı tespit edilen muayenehanelere uygunluk belgesi düzenlenir. Bu süre içerisinde yeni uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin valilikçe faaliyeti durdurulur."

Üyelerimiz arasında yapmış olduğumuz ankette meslektaşlarımızın %99'nun muayenehaneler için belirlenen yeni standartlara uymadıklarını ve şu anda bulundukları fiziki ortam içinde de uymalarının mümkün olmadığını bildirmişlerdir. İlgili yönetmelik bir yıl sonra bu muayenehanelerin faaliyetlerinin durdurulmasını öngörmektedir. Daha önceki yönetmeliklere ve mevzuata göre açılmış, ruhsat almış faaliyetlerine sorunsuz şekilde devam eden bu kuruluşların faaliyetlerinin uyulması mümkün olmayan, bilimsel gerekçelere dayanmayan yeni kurallarla durdurulması idarenin keyfi bir uygulaması, kazanılmış hakların gasbı olacaktır. Daha önceki mevzuata göre önemli yatırımlar yapılarak oluşturulan bu kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması ciddi mağduriyetlere ve ülkemiz adına da kaynak israfına yol açacaktır. Bu nedenle ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali önerilmektedir.

2-15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinde muayenehanelere yeni standartlar getirilmiştir. Bu standartlardan Türkiye'deki mevcut bina şartlarına uymayan, işlerlik açısından faydası olmayan, kaynak israfına ve atıl kapasiteye yol açacak aşağıdaki maddelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali önerilmektedir:

Madde 12/D-

a) "Hekim çalışma odası/hasta muayene odası: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır."

Muayenehaneler genelde hastaların kolayca ulaşabilmesi amacıyla yapılaşmasını tamamlamış hastane yakınlarında veya ulaşımın kolay olduğu ana caddelerdeki apartman dairelerinde bulunmaktadır. Mevcut muayenehanelerin çoğu bu standartlara uymamaktadır, bina yapısının da değiştirilmesi imkansızdır, bu özelliklere sahip yapılaşmanın tamamlandığı, ulaşımın kolay olduğu böyle merkezlerde yeni bir daire bulmak da son derece güçtür. Kaldı ki muayenehanelerde hekim çalışma alanı ve hasta muayene alanı genelde iki ayrı oda şeklinde olmaktadır. İki ayrı odanın toplamı olarak değerlendirildiğinde zaten standartlara yaklaşılmaktadır.

d) "Pansuman ve acil müdahale bölümü/odası: En az 10 metrekare kullanım alanına sahip olması gerekir. Acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop, endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur."

Kardiyoloji uzmanları muayenehaneleri ayaktan teşhisin yapıldığı, tedavi ve müdahale yapılmayan kuruluşlardır. Bu nedenle pansuman ve acil müdahale odası gerekliliği yoktur. Bununla birlikte belirtilen acil seti bulundurulmalıdır. Bu nedenle "Pansuman ve acil müdahale bölümü/odası: En az 10 metrekare kullanım alanına sahip olması gerekir." kısmının yürütmesinin durdurulması ve iptali uygun olacaktır.

e) "Asansör ve merdivenler: Giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir, muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.

Mevcut binalarda önceden belirli bir standart olmadığı için uygulamada bazı bina ölçülerinde birkaç cm'lik farklarla karşılaşılabilir. Bu nedenle bu maddenin "Asansörlerin tekerlikli sandalye girişine, merdivenlerin sedye taşımaya uygun olması" şeklinde düzenlenmesi, belirtilen ölçüler için yürütmenin durdurulması ve iptali önerilir.

f) "Kapılar: Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olacak şekilde en az 110 santimetre genişliğinde olması gerekir."

Bu maddenin uygulanabilmesi için sadece yeni muayenehane standartlarına göre inşa edilmiş özel binalara ihtiyaç vardır. Yapılaşmanın tamamlandığı, hastaların kolayca ulaşabildiği merkezlerde şu anda böyle bir bina inşa etmek mümkün değildir, bir hekimin de bunu kendi imkanları ile yapması imkansızdır. Kaldı ki mevcut Sağlık Bakanlığı hastanelerinin çoğunluğunda hastane olmasına rağmen bu standartlar yoktur. Bu nedenle ilgili maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali önerilir. Madde "Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olmalıdır" şeklinde düzenlenebilir.

g) "Personel: Muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdam edilir."

Kardiyoloji uzmanları muayenehaneleri ayaktan teşhisin yapıldığı, tedavi ve müdahale yapılmayan kuruluşlardır. Birkaç hastaya randevu verilmekte ve sadece muayene yapılmaktadır. Böyle bir çalışma ortamında en az bir sağlık personelinin istihdam edilmesi maliyet-etkinlik açısından uygun olmayan, kaynak israfına ve atıl kapasiteye yol açacak bir uygulama olacaktır. Sağlık personeli istihdamının muayenehanenin ihtiyacına göre ilgili hekim tarafından belirlenmesi uygun olacaktır. İlgili maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali önerilir.

h) " ı) Atıklar: Tıbbî atıklar ve çöpler hakkında 22/7/2005 tarihli ve25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır"

Kardiyoloji uzmanları muayenehaneleri ayaktan teşhisin yapıldığı, tedavi ve müdahale yapılmayan kuruluşlardır. Birkaç hastaya randevu verilmekte ve sadece muayene yapılmaktadır. Böyle bir çalışma ortamında tibbi atık sorunu yoktur. Bu maddenin ayaktan tedavi hizmeti verilen özel sağlık kurumları ile sınırlı tutulması uygun olacaktır.

3) MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/d aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"EK-1/d MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER" başlığının 5, 6,ve 7. maddelerinde

5) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti,

6) Binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,

7) Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belgeyi

Anılan maddelerde istenen belgeler günümüz Türkiye'sinin imar ve şehirleşme gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi üyelerimiz arasında yapmış olduğumuz ankette meslektaşlarımızın %99'u muayenehaneler için belirlenen yeni standartlara uymadıklarını ve şu anda bulundukları fiziki ortam içinde de uymalarının mümkün olmadığını bildirmişlerdir.

Muayenehaneler genelde hastaların kolayca ulaşabilmesi amacıyla yapılaşmasını tamamlamış hastane yakınlarında veya ulaşımın kolay olduğu ana caddelerdeki apartman dairelerinde bulunmaktadır. Mevcut muayenehanelerin çoğu bu standartlara uymamaktadır, bina yapısının da değiştirilmesi imkansızdır, bu özelliklere sahip yapılaşmanın tamamlandığı, ulaşımın kolay olduğu böyle merkezlerde yeni bir muayenehane açmak bu mevzuata göre son derece güçtür.

Bu maddeler yürürlüğe konduğu takdirde meslektaşlarımızın yeni muayenehane açma hakları fiilen ellerinden alınmış olmaktadır. Türkiye'nin imar ve şehirleşme koşullarına uygun belirli bir zaman istisnası bulunan bir değişikliğe ihtiyaç vardır. Bu nedenle ilgili maddelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali önerilmektedir.

Görüş ve cevaplarıyla çalışmamıza katkıda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Oktay ErgeneProf. Dr. Mehmet Aksoy
Başkan  Genel Sekreter