TKD YAYINLARI

İlaçlı Stent - Ek Açıklama

tkd.org.tr


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
GENEL SAĞLIK SİGORTASJ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı

Sayı :B.13.2.SGK.0.11.02.02/12584699 13/08/2010
Konu: İlaçlı Stent

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
Darülaceze Cd. Fulya Sk. Eksoğlu
İş merkezi 9/1
Okmeydanı/İSTANBUL

İlgi: Bila tarih ve sayılı Daire Başkanlığımıza göndermiş olduğunuz dilekçeniz.

        İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.
        İlaçlı Stentler ile ilgili olarak 06.08.2010 tarih ve 27600 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği ile;
        "(1) İlaçlı Stentlerin aşağıdaki olgularda kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır;
        a) Referans damar çapı 3.0 mm altında ve 15 mm üzerinde olan olgularda (her iki koşulu bir arada sağlaması şartıyla),
        b) Rekürrent (stent restenozu tespit edilmiş olup balon anjioplasti uygulanmış ancak tekrar restenoz gelişmiş) insegment s.tent restenozu olan olgularda,
        (2) Bir hastada en fazla 3 (üç) adet ilaçlı stentin bedeli Kurumca karşılanır.
        (3) Yukarıdaki bilgilerin hasta dosyasında bulunması zorunludur." Şeklinde yeni
düzenleme yapılmıştır.
        Bu kapsamda ilaçlı stentlerin yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda Kurumca bedelleri karşılanacak olup, bu kriterleri taşımayan olgularda kullanılan ilaçlı stent bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.
        İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen endikasyon dışı kullanım ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkili olduğundan söz konusu Bakanlığa görüş sorulması gerekmektedir.
        Konuyla ilgili olarak endikasyon dış:, kullanımlar için kurumumuzun özel sağlık hizmeti sunucuları ile yapmış olduğu sözleşmelerde herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte fatura incelemelerinde tespiti halinde ödeme yapılmamaktadır. Sağlık Uygulama Tebliğinin İlave ücret alınması başlıklı 3.3.linçi maddesinin birinci fıkrasında "Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, SUT ve ekinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin, SUT eki Ek-8 Listesi üzerinden fatura edilen malzeme ve ilaçlar ile SUT elci Ek-9 Listesi dışında fatura edilebilecek malzeme ve ilaçlar hariç olmak üzere tamamı üzerinden, Kurumca belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir." denilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 Uzm.Dr. Hasan ÇAĞIL
Genel Müdür