TKD YAYINLARI

SUT taslak metninde diyabet ilaçlarıyla ilgili maddelere itirazlarımız

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Yeni hazırlanan "2010 Yılı Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT)" ile ilgili itirazlarımızı dün iletmiştik.

Bu kez de, diyabet ilaçlarını yazma yetkimizi kaldıran maddelerle ilgili itirazlarımızı aşağıda belirtiyoruz.

Bu konuda da, yine bütün kardiyologların tepkisinin çok yoğun bir biçimde yansıtmalıyız.

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak diyabet ilaçları konusundaki itirazlarımızı da

  •  Sağlık Bakanlığı
  • Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  • Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
  • TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığına resmen bildirdik.

Ayrıca tek tek Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Çalışma Grupları Başkanlarımız da hem kişisel olarak, hem kendi kurumlarının yöneticileriyle görüşüp diyabet ve kardiyoloji konusundaki yaklaşımımızı Kurum görüşü olarak da bildireceklerdir.
Eğer bu saptamalara ve önerilere siz de katılıyorsanız, aşağıdaki itirazları kendinize göre uyarlayıp düzenleyerek, ama MUTLAKA ve GECİKMEDEN, hem aşağıdaki e-posta adreslerine hem webden http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/7ce07d004159b6d2ab37ffa78e5a305a/duyuru_sut2010.pdf?MOD=AJPERES adresinden erişeceğiniz Ek-3 Öneri Tablosu üzerinden

  • hem kişisel olarak,
  • hem kendi kurumunuzun yöneticileriyle görüşüp Kurum görüşü olarak

bildirmenizi tekrar rica ederiz.

SUT bu haliyle kaldığı takdirde şu anda toplumumuzun yüzde 48'inin ölüm nedeni olan kalp ve damar hatalıklarından ölümler büyük bir hızla artıp ölümlerin yarıdan fazlasının nedeni haline gelecek; kardiyoloji uzmanlığının değeri düşecek; kardiyologlar bilimsel çalışmalarının, yetkinliklerinin ve emeklerinin karşılığını hak ettikleri kadar alamayacak; orta vadede günümüzdeki durumun tam tersine, en yetenekli mezunlar kardiyoloji ihtisasını tercihten vaz geçeceklerdir.

Böylece başlayacak bir eğilim de, kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşta yıllardır iğneyle kuyu kazarcasına yoğun çabalarla elde ettiğimiz tüm başarıları sıfırlayıp tersine çevirecektir.

Toplumumuzun sağlığı ve uzmanlık onurumuz için, bu yanlışlara hep birlikte dur demeliyiz.

İçten saygılarımızla.

Prof. Dr. Çetin Erol Prof. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel SekreterT. C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Ziyabey Cad. No:6 Balgat, ANKARA
Telefon : 0312 2078057
E-posta : hcagil2@sgk.gov.tr; gssitmmevzuat@sgk.gov.tr; gsssozlesme@sgk.gov.tr, gssitmsozlesme@sgk.gov.tr, gssmevzuat@sgk.gov.tr

16.02.2010/ Giden Evrak No: 10/153

İlgi: SUT taslak metninde diyabet ilaçlarıyla ilgili maddelere itirazlarımız

Genel Müdürlüğünüzce hazırlanmış olan ilgideki belgelerde bilimsel uzmanlık alanımızın özellikleri, kalp ve damar alanındaki sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hasta hakları açısından düzeltilmesi gereken hataları, dün 15 madde halinde dikkatinize sunmuştuk.
Bu vahim noktaların yanı sıra, SUT taslak metni 6.2.38. Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri paragrafı da yıllardır uluslararası düzeyde tüm ilgili kılavuzlarda yer alan en yaygın tıp bilgilerine aykırı bir biçimde "kardiyologlarca diyabet ilaçları yazımını" dışlamaktadır. Oysa, diyabetik hastalarda kardiyovasküler hastalık riski diyabetik olmayan hastalara göre belirgin derecede yüksektir. Birçok diyabetik hasta hipertansiyon veya koroner kalp hastalığı, konjestif kalp yetersizliği nedeniyle kardiyologlar tarafından takip edilmektedir. Diyabetes mellitus günümüzde kardiyovasküler hastalık eşdeğeri olarak kabul edilmektedir. Kardiyoloji uzmanının diyabetik kardiyak hastasını hiçbir kısıtlama olmaksızın tedavi edebilmesi gereklidir; etkin kan şekeri kontrolü de bu tedavinin ana unsurlarından biridir. Aksi halde kardiyolojide önemli bir hasta grubunun tedavisi endokrinolog konsültasyonlarına bağlanacak; bu da tedavide gereksiz aksama ve kayıplara neden olacaktır.

2. maddede: "Repaglinid, Nateglinid Endokrinolog, iç hastalıkları uzmanı ve aile hekimlerince veya bu hekimlerin düzenleyeceği rapor ile diğer hekimlerce yazılabilecektir," denilmektedir. Bu ilaçları kardiyoloji uzmanı da yazabilmelidir.

3. maddede: Roziglitazon ve piaglitazon: endokrinoloji uzmanı veya endokrinoloji uzmanınca yazılan rapor ile iç hastalıkları uzmanı tarafından yazılabilir," denilmektedir. Kardiyoloji uzmanları, raporla dahi, roziglitazon ve piaglitazon yazamaz duruma gelmektedir. Bu ilaçlar da kardiyoloji uzmanınca yazılabilmeli, raporlanabilmelidir.

4. maddede: "Anolog insülinler, DPP-4 antagonistleri (sitagliptin) ve oral antidiyabetiklerin kombine preparatları sadece endokrinoloji uzmanınca yazılabilir," denilmektedir. Kardiyoloji uzmanının antidiyabetik ilaç yazımı kısıtlanmamalıdır.
Bilime, uzmanlığa ve insan sağlığına saygı ve özenin gereği olarak; bu yanlışlıkların da kesinlikle ve acilen düzeltilmesini arzederiz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Çetin Erol Prof. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter