TKD YAYINLARI

Danıştay itirazımızı haklı bularak 22.06.2012 tarihli SUT'ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğdeki iki maddede yürütmeyi durdurdu.

tkd.org.tr
Kardiyoloji uzmanlarının mağduriyetine sebep olan 22.06.2012 tarihli Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 32. maddesiyle değişik Sağlık Kurumları Puan Listesi'nde yer alan, 700.470 kodlu Ambulatuar kan basıncı ölçümü işlemi ile 700.540 kodlu 24 saat kaydı (holter) işlemi için fatura sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler aleyhine Derneğimiz adına  açtığımız  davada Danıştay 15. Dairesi yürütmenin durdurulmasına OYBİRLİĞİ ile karar vermiştir. Bu karar örneği web sitemizde erişiminize sunulmuştur.

Karar oldukça kapsamlı ve esaslı bir gerekçeye dayalıdır. İlgili düzenlemenin

·         İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 25. Maddesine

·         Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 9. Maddesine

·         Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü 7. Maddesine

·         Anayasamızın 2, 5, 17, 56, 60 ve 65. Maddelerine

·         Hasta Hakları Yönetmeliği 5/c Maddesine

·         1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunun 1 ve 8. Maddesine

·         Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 1, 2 ve 6. Maddelerine ve

·         Anayasa Mahkemesi emsal kararlarına

Aykırı olduğu belirtilerek söz konusu SUT maddelerinin yürütülmesinin durdurulduğu belirtilmiştir.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Ömer Kozan     Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol

Başkan                            Genel Sekreter