TKD YAYINLARI

SUT taslak metnine TKD itirazları-3: 4.5.4.E (koroner anjiografi raporunda, renal arterlerde stenoz ) ve 6.2.15.A (Klopidogrel) paragrafları

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Yeni hazırlanan "2010 Yılı Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT)" ile ilgili itirazlarımızı dün ve önceki gün iletmiştik.

Bu kez de, Prof. Dr. Dilek Ural'ın dikkat çektiği iki konudaki itirazlarımızı aşağıda belirtiyoruz.

Bu konuda da, yine bütün kardiyologların tepkisini çok yoğun bir biçimde yansıtmalıyız.

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak bu itirazlarımızı da

  • Sağlık Bakanlığı
  • Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  • Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
  • TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığına resmen bildirdik.

Ayrıca tek tek Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Çalışma Grupları Başkanlarımız da hem kişisel olarak, hem kendi kurumlarının yöneticileriyle görüşüp diyabet ve kardiyoloji konusundaki yaklaşımımızı Kurum görüşü olarak da bildireceklerdir.
Eğer bu saptamalara ve önerilere siz de katılıyorsanız, aşağıdaki itirazları kendinize göre uyarlayıp düzenleyerek, ama MUTLAKA ve GECİKMEDEN, hem aşağıdaki e-posta adreslerine hem webden http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/7ce07d004159b6d2ab37ffa78e5a305a/duyuru_sut2010.pdf?MOD=AJPERES adresinden erişeceğiniz Ek-3 Öneri Tablosu üzerinden

  • hem kişisel olarak,
  • hem kendi kurumunuzun yöneticileriyle görüşüp Kurum görüşü olarak

bildirmenizi tekrar rica ederiz.

SUT bu haliyle kaldığı takdirde şu anda toplumumuzun yüzde 48'inin ölüm nedeni olan kalp ve damar hatalıklarından ölümler büyük bir hızla artıp ölümlerin yarıdan fazlasının nedeni haline gelecek; kardiyoloji uzmanlığının değeri düşecek; kardiyologlar bilimsel çalışmalarının, yetkinliklerinin ve emeklerinin karşılığını hak ettikleri kadar alamayacak; orta vadede günümüzdeki durumun tam tersine, en yetenekli mezunlar kardiyoloji ihtisasını tercihten vaz geçeceklerdir.

Böylece başlayacak bir eğilim de, kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşta yıllardır iğneyle kuyu kazarcasına yoğun çabalarla elde ettiğimiz tüm başarıları sıfırlayıp tersine çevirecektir.

Toplumumuzun sağlığı ve uzmanlık onurumuz için, bu yanlışlara hep birlikte dur demeliyiz.

İçten saygılarımızla.

Prof. Dr. Çetin Erol Prof. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter


T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Ziyabey Cad. No:6 Balgat, ANKARA
Telefon : 0312 2078057
E-posta : hcagil2@sgk.gov.tr; gssitmmevzuat@sgk.gov.tr; gsssozlesme@sgk.gov.tr, gssitmsozlesme@sgk.gov.tr, gssmevzuat@sgk.gov.tr

18.02.2010/ Giden Evrak No: 10/186

İlgi: SUT taslak metnine TKD itirazları-3

Genel Müdürlüğünüzce hazırlanmış olan SUT Taslak Metni ve eklerinde bilimsel uzmanlık alanımızın özellikleri, kalp ve damar alanındaki sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hasta hakları açısından düzeltilmesi gereken hataları, 15 ve 16 Şubat 2010'da iki ayrı yazıyla dikkatinize sunmuştuk.

Bu vahim noktaların yanı sıra,

4.5.4.E- İnvaziv kardiyolojik tetkik ve girişimler paragrafında "Koroner anjiografi işlemi yapılacak hastanın öyküsünde periferik vasküler hastalık, diabetes mellitus veya hipertansiyon olması halinde koroner anjiografi raporunda, renal arterlerde stenoz olup olmadığı ayrıca belirtilecektir," maddesi kaldırılmalıdır.

Çünkü Koroner anjiyografi işlemi yapılan hastaların önemli bir kısmının öyküsünde diyabet ve hipertansiyon mevcuttur. Bu durumda hastaların büyük bir çoğuna eş zamanlı renal anjiyografi yapılması gerekecektir ki, bu da hem ek kontrast madde ve kateter kullanılmasına, hem de başlangıçta kreatinin yüksekliği olan hastalarda hastayı riske atacak şekilde kontrast artırımına neden olacaktır. Ayrıca uluslararası kılavuzlarda bu tip bir endikasyon mevcut değildir.

6.2.15.A- Klopidogrel paragrafında "Klopidogrel aspirin allerjisi olan hastalara da verilebilmelidir," biçiminde ekleme/düzelti mutlaka yapılmalıdır.
Çünkü daha önceki yıllarda Bütçe Uygulama Talimatında yer alan bu madde son Sağlık Uygulama Tebliğinde unutulmuştur. Bu maddenin tekrar eklenmesi gereklidir.
Bilime, uzmanlığa ve insan sağlığına saygı ve özenin gereği olarak; bu yanlışlıkların da kesinlikle ve acilen düzeltilmesini arzederiz.
Saygılarımızla.

Prof. Dr. Çetin Erol Prof. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter