Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Özlem Yıldırımtürk

Y.K. adına Koordinatör:
Dr. Dursun Aras

Y.K. adına Koordinatör:
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. K. Emre Aslanger
Dr. Zübeyde Bayram
Dr. Ali Kemal Kalkan
Dr. Hakkı Kaya
Dr. Taner Şen


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "AĞUSTOS 2023 KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ" Ağustos 2023 (2)
AĞUSTOS 2023 KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ

Sayın Meslektaşlarım,

Amsterdam'daki Avrupa Kardiyoloji Derneği 2023 Kongresi'nin ardından, Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu olarak, kongrede tamamıyla sunulan 2023 ESC Kalp Yetersizliği Kılavuzu güncellemesini ve 2023 ESC Kardiyomiyopati Kılavuzu'ndaki önemli değişiklikleri, tanı ve tedavi algoritmalarını, ayrıca kongrede ilk kez sunulan Kalp Yetersizliği ile ilgili klinik çalışmaları özetleyerek sizlere sunuyoruz. Bu bilgilerin tüm meslektaşlarımızın çalışmalarına katkı sağlamasını umarız.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Ahmet Çelik
Kalp Yetersizli
ği Çalışma Grubu Adına
Türk Kardiyoloji Derne
ği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı

...

ESC 2023 kardiyomiyopati kılavuzu önerileri
...
Dr. Selda Murat, Dr. Süleyman Çağan Efe, Dr. Volkan Kozluca

ESC 2023 KY kılavuzu güncellenen öneriler
...
Dr. Selda Murat, Dr. Süleyman Çağan Efe, Dr. Volkan Kozluca

ABD'de 1999'dan 2020'ye Kalp Yetersizliği Ölüm Oranlarındaki Eğilimler
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Kalp Yetersizliğinin Küresel Yükü: Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2021 Yılı için Sistematik Bir Analiz
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Tiroid Fonksiyon Bozukluğunun Prognostik Etkisi: Ulusal Bir Çalışma
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

DEF-KY Hastalarında Diüretik Kullanımı ve Sonuçları: VICTORIA Çalışmasından Elde Edilen Bulgular
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

İskemik Kardiyomiyopatide Aritmi ve Ölümü Öngörmek için Skar Karakterizasyonu: REVIVED Çalışmasından Elde Edilen Bulgular
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Pacemaker'lı Kişilerde Kalp Yetersizliği Taraması ve Bakım Yollarının Optimize Edilmesi: OPT-PACE Randomize Kontrollü Çalışma
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

ADVOR Çalışması: Renal Etkileşim Hakkında Güncelleme
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Kalp Yetersizliği ve Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Hastalarda Qiliqiangxin- QUEST Çalışması
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

BUDAPEST CRT Upgrade: Sağ Ventrikül Pacing'i Olan Kalp Yetersizliği Hastalarında Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi - Çok Merkezli, Randomize, Kontrollü Bir Çalışma
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Diyetle Sodyum Alımı ve Sonuçları: SODIUM HF'den Sekonder Bir Analiz
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

CASTLE-HTx Çalışması
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Akut Kalp Yetersizliğinde Pragmatik Üriner Sodyum Temelli Tedavi Algoritması (Push-Ahf)
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

DIG-META: Atriyal Fibrilasyon ve Kalp Yetersizliğinde Digoksin Sistematik Bir İnceleme ve 5,9 Milyon Hasta-Yılı Takibinin Meta-Analizi
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

RECORD-MI: Akut Miyokard Enfarktüsünü Komplike Eden Kalp Yetersizliği
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Tip 2 Diyabetes Mellitus veya Pre-Diyabetik Olan Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında CA-125'in Konjesyon Belirteçleri ile İlişkisi ve Empagliflozinin CA-125 Üzerindeki Etkisi (SUGAR-DM-HF)
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Yüksek, Orta ve Düşük Gelirli Ülkelerdeki Kalp Yetersizliği Hastalarında Kırılganlık ve Sonuçları
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

STEP-HFpEF çalışması - HFpEF ve Obezitesi Olan Kişilerde Haftada Bir Semaglutid
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Empagliflozin veya Plasebo ile Uzun Süreli Randomize Tedavinin Kör Olarak Geri Çekilmesi
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

PARAGLIDE-HF ve PARAGON HF’nin Renal Sonlanımları
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Demir Eksikliği Olan Kalp Yetersizliğinde Ferrik Karboksimaltoz
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

FKM'nin Tekrarlayan KY Nedenli Hastane Yatışı Üzerindeki Etkileri - Bireysel Katılımcı Verileri Meta-Analizi
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Hafif Azalmış ve Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyon Kalp Yetersizliği Olan Ayaktan Hastalarda Kötüleşme-DELIVER Çalışması
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Beta-Blokerlerle Tedavi Edilen, Ejeksiyon Fraksiyonu Hafif Azalmış veya Korunmuş Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dapagliflozinin Etkisi: DELIVER Çalışması
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Dapagliflozinin Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonu ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Kalp Yetersizliğinde Etkileri - DELIVER Çalışmasının Analizi
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Asya'da Hafif Azalmış veya Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dapagliflozinin Etkisi- DELIVER Çalışmasından Bilgiler
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

EMPHASIS-HF'de Kalp Yetersizliği Süresine Göre Eplerenonun Etkisi: HFrEF'de MRA'ya Başlamak için Asla Geç Değil
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Ejeksiyon Fraksiyonu Azalmış Kalp Yetersizliği Hastalarında Kılavuza Dayalı Tıbbi Tedavinin Optimal Olmaması ve Prognoz: SMYRNA Çalışması
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Sol Ventriküler Hipertrofisi Olan Hastalarda Transtiretin Amiloid Kardiyomiyopatisi ile İlişkili Klinik Kırmızı Bayraklar: TTRACK Çalışması Sonuçları
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Kalp Yetersizliği Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Hastaların Çok Merkezli Gözlemsel Kaydı ve Gerçek Hayatta Uluslararası Kılavuzlara Uyumu (REAL-HF): İlk İki Yıllık (2020-2021) Deneyim
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Kalp Yetersizliği ile Başvuran Hastaların Klinik Özelliklerinin ve Kısa Dönem Sonuçlarının On Yıllık Gelişimi
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Ejeksiyon Fraksiyonu Azalmış Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Entegre Bakımın Etkisi: WARCEF Çalışmasından Bir Rapor
...
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Serum Kolinesteraz Düzeyi, Ejeksiyon Fraksiyonu Korunmuş Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda AHEAD Risk Skoruna Göre Uzun Süreli Ek Prognostik Bilgi Sağlar
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Dolaşımdaki Amiloid beta140 Düzeyleri, İleri Kalp Yetersizliğinde Kardiyak Yeniden Şekillenme ve Miyokard İyileşmesi ile İlişkilidir
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Kalp Yetersizliğinde Ejeksiyon Fraksiyonu Spektrumunda Nedene Özgü Ölüm
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğinde Vena Kava İnferior Ultrason Ölçümlerinin Rehberliğinde Dekonjesyon (CAVA-ADHF-DZHK10)
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Kalp Yetersizliği Olan ve Ejeksiyon Fraksiyonu İyileşen Hastalarda Arka Plan Tedavisinin Dapagliflozinin Etkinliği Üzerine Etkisi
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Kalp Yetersizliği Olan ve Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızında < 25 ml/dak/1.73 m²’ye Kadar Kötüşleşme Olan Hastalarda Dapagliflozin
...
Dr. Zeynep Ulutaş

DICTATE-AHF: Akut Kalp Yetersizliğinde Dapagliflozinin Etkinliği ve Güvenliği
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Empaglifozin'in Kollajen Biyobelirteçleri Üzerine Etkileri. EMPEROR Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Kadın ve Erkeklerde Mortaliteye Kıyasla Zıt Semptom Paternleri (GCHF Registry)
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Kılavuza Dayalı Dörtlü Tıbbi Tedavinin Daha İyi Kullanılmasıyla İlişkili Ulusal Bir Kalp Yetersizliği Deneyimi
...
Dr. Zeynep Ulutaş

MESSAGE-HF Çalışması: Yakın Zamanlı Kalp Yetersizliği Başvurusundan Sonra Uzaktan İzlem
...
Dr. Zeynep Ulutaş

Supranormal Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastaların Ekokardiyografik Karakterizasyonu: TOPCAT ve PARAGON HF Çalışmalarının Havuzlanmış Çekirdek Laboratuvar Analizi
...
Dr. Zeynep Ulutaş

ReDS-SAFE HF Çalışması
...
Dr. Zeynep Ulutaş

SOLOIST WHF'de Kötüleşen Kalp Yetersizliği Hastalarında Sotagliflozinin Faydasının Mediatörleri
...
Dr. Zeynep Ulutaş

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.