Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Sol Ventriküler Hipertrofisi Olan Hastalarda Transtiretin Amiloid Kardiyomiyopatisi ile İlişkili Klinik Kırmızı Bayraklar: TTRACK Çalışması Sonuçları (Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin)Sol Ventriküler Hipertrofisi Olan Hastalarda Transtiretin Amiloid Kardiyomiyopatisi ile İlişkili Klinik Kırmızı Bayraklar: TTRACK Çalışması Sonuçları

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin


Sol Ventriküler Hipertrofisi Olan Hastalarda Transtiretin Amiloid Kardiyomiyopatisi ile İlişkili Klinik Kırmızı Bayraklar: TTRACK Çalışması Sonuçları

Clinical Red Flags Associated with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy in Patients with Left Ventricular Hypertrophy: Results of The TTRACK Study

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Transtiretin amiloid kardiyomiyopati (ATTR-KM), ilerleyici fiziksel sakatlığa, yaşam kalitesinde önemli ölçüde azalmaya ve yüksek morbidite ve mortalite oranlarına neden olan, hayatı tehdit eden, sistemik bir hastalıktır. ATTR-KM, yaşlı yetişkinlerde sol ventriküler (LV) duvar kalınlığının artmasının yeterince tanınmayan bir nedenidir ve gecikmiş tanı daha kötü klinik sonlanımlara yol açabilmektedir. ATTR-KM riski taşıyan LV hipertrofisi (LVH) olan hastaların erken tespitini kolaylaştırmak için tanısal “kırmızı bayraklar” ın daha fazla tanınması gerekmektedir.

Çalışmanın amacı LVH olan hastalarda tanısal kırmızı bayraklar ile ATTR-KM arasındaki ilişkiyi belirlemektir. TRACK çok merkezli, müdahaleci olmayan bir epidemiyolojik çalışmadır. ≥50 yaş ve açıklanamayan LVH (ekokardiyografide LV maksimum duvar kalınlığı ≥15 mm) olan hastalar çalışmaya alınmıştı. Teknesyum-99m-DPD/-PYP/-HMDP işaretli kemik sintigrafisine tabi tutulduktan sonra, taramalar kalpte tutulum derecesine göre kategorize edildi; Perugini skorları grade 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere sırasıyla yok, düşük, orta ve yüksek tutulumu temsil etmekteydi. Monoklonal protein anormalliklerini tespit etmek için immünfiksasyon elektroforezi kullanıldı; monoklonal gamopati kanıtı olmayan grade 2 ve 3 tutulumlar ATTR-KM için tanısal olarak kabul edildi. Önceden belirlenmiş klinik hastalık belirteçlerinin sıklığı, monoklonal protein anormallikleri olmayan ve grade 0 olanlarla grade 2/3 olanlarda karşılaştırıldı.

Sintigrafi verileri olan 766 hastadan 521'inde (%68.0) grade 0, 37'sinde (%4.8) grade 1 ve 208'inde (%27.2) grade 2/3 kardiyak tutulum vardı. Orta/yüksek tutulumlu hastalar arasında 137'sinde (grade 2/3 tutulumu olanların %65.9'u, genel kohortun %17.9'u) hiçbir monoklonal protein anormalliği yoktu (ATTR-KM); 56'sında (%26.9) belirsiz öneme sahip monoklonal gamopati veya hafif zincir amiloidozu vardı ve 15 (%7.2) hastada bilinmeyen monoklonal test bulguları vardı. Tek değişkenli analizde karpal tünel sendromu (odds ratio [95% CI], 27.7 [16.7, 46.1]), kalıcı atriyal fibrilasyon (3.4 [2.2, 5.2]), erkek cinsiyet (2.9 [1.8, 4.8]) ve ileri KY (1.8 [1.2, 2.9]), grade 2/3 tutulum için en güçlü belirleyicilerdi. Çok değişkenli analizde ise karpal tünel sendromu (50.3 [23.4, 108.0]), erkek cinsiyeti (9.1 [3.9, 21.3] ve yaş (1.7 [1.4, 2.1]) en güçlü belirleyicilerdi.

Sonuç olarak TTRACK çalışmasında, açıklanamayan LVH ( ≥15 mm) olan ≥50 yaş hastaların %18'inde ATTR-KM olduğu görüldü. Karpal tünel sendromu, erkek cinsiyet ve ileri yaş yüksek ATTR-KM olasılığı ile ilişkiliydi.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.