Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Supranormal Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastaların Ekokardiyografik Karakterizasyonu: TOPCAT ve PARAGON HF Çalışmalarının Havuzlanmış Çekirdek Laboratuvar Analizi (Dr. Zeynep Ulutaş)Supranormal Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastaların Ekokardiyografik Karakterizasyonu: TOPCAT ve PARAGON HF Çalışmalarının Havuzlanmış Çekirdek Laboratuvar Analizi

Dr. Zeynep Ulutaş


Supranormal Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastaların Ekokardiyografik Karakterizasyonu: TOPCAT ve PARAGON HF Çalışmalarının Havuzlanmış Çekirdek Laboratuvar Analizi

Echocardiographic Characterization of Patients with Supranormal Ejection Fraction: Pooled Core Laboratory Analysis of The TOPCAT and PARAGON-HF Trials

Dr. Zeynep Ulutaş

Kalp yetersizliği ve supranormal ejeksiyon fraksiyonu (SNEF-KY) olan hastalar, normal veya normalin altında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) olanlardan fenotipik olarak farklı olabilir ve farklı prognostik yörüngeler veya tedavi yanıtları gösterebilir.

Amaç: Korunmuş EF (%45 ≤ LVEF ≤ %65 olarak tanımlanır) ve supranormal EF (LVEF > %65 olarak tanımlanır) olan KY’li hastalarda klinik özellikleri, kardiyak yapıyı ve işlevi tanımlamak.

Yöntemler: TOPCAT Americas ve PARAGON HFS'nin ekokardiyografik alt çalışmalarına kayıtlı hastaların temel klinik özellikleri ve temel ekokardiyografik parametreleri, SNEF-KY olan ve olmayan hastalar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: 1.751 katılımcının (ortalama yaş 73, %51'i kadın) 265'inde (%15) SNEF-KY vardı. SNEF-KY grubundaki katılımcılarda kadın oranı daha yüksekti ve daha önce miyokard enfarktüsü ve atriyal fibrilasyon geçirme olasılıkları daha düşüktü. LVEF ≤ %65 olanlarla karşılaştırıldığında, LVEF> %65 olanlarda LV diyastol sonu ve sistolik hacim indeksleri daha düşük, LV kütle indeksi daha düşük, LV göreceli duvar kalınlığı daha yüksek ve sağ ventriküler fraksiyonel alan değişikliği daha yüksekti. LV geometrisi ve LV diyastolik fonksiyon ölçümleri her iki grupta da benzerdi. Global longitudinal strain (GLS), SNEF-KY'li hastaların %28'inde anormaldi (mutlak GLS < %16), buna karşılık LVEF ≤ %65 olanlarda bu oran %53'tü. Başlangıçtaki LV ejeksiyon fraksiyonu ve cinsiyete göre ayarlama yapıldıktan sonra, her iki grupta anormal GLS, ilk kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış veya kardiyovasküler ölümden oluşan daha yüksek bir bileşik risk ile ilişkilendirildi (genel hazard ratio [HR] 1,56, %95 güven aralığı [CI] 1,23) – 1,98, P < 0,001), kardiyovasküler ölüm (genel HR 2,06, %95 GA 1,35 – 3,13, P = 0,001) ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılma (genel HR 1,49, %95 GA 1,15 – 1,93, p=0,003).

TOPCAT Amerika ve PARAGONHF araştırmalarına katılanlar arasında LVEF> %65 olanlar ağırlıklı olarak kadınlardı, daha az LV yeniden şekillenmesi ve ekokardiyografik ölçümlere göre daha iyi RV fonksiyonuna sahipti. Bununla birlikte, normalin üzerinde LVEF'ye rağmen, GLS hastaların dörtte birinden fazlasında anormaldi ve bu kohorttaki olumsuz klinik sonuçların önemli bir öngörücüsü olmaya devam etti.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.