Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Ejeksiyon Fraksiyonu Azalmış Kalp Yetersizliği Hastalarında Kılavuza Dayalı Tıbbi Tedavinin Optimal Olmaması ve Prognoz: SMYRNA Çalışması (Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin)Ejeksiyon Fraksiyonu Azalmış Kalp Yetersizliği Hastalarında Kılavuza Dayalı Tıbbi Tedavinin Optimal Olmaması ve Prognoz: SMYRNA Çalışması

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin


Ejeksiyon Fraksiyonu Azalmış Kalp Yetersizliği Hastalarında Kılavuza Dayalı Tıbbi Tedavinin Optimal Olmaması ve Prognoz: SMYRNA Çalışması

Suboptimal Guideline-Directed Medical Therapy and Prognosis in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: The SMYRNA Study

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Azalmış ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (DEF-KY) artan morbidite ve mortalite riski ile ilişkilidir. Randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen güçlü kanıtlara ve kılavuz önerilerine rağmen, DEF-KY'li hastalarda kılavuza yönelik tıbbi tedavinin (GDMT) kullanımı gerçek yaşamda optimalin altında kalmaktadır.

“The Suboptimal guideline-directed Medical therapY and prognosis in patients with heaRt failure and reduced ejectioN frAction” - SMYRNA çalışması, DEF-KY'li hastalarda GDMT'nin prognostik önemini belirlemeyi amaçlamaktadır.

SMYRNA çalışması, KEF-KY'li ayaktan tedavi gören hastaları içeren prospektif, çok merkezli ve gözlemsel bir çalışmadır. Çalışma popülasyonu Ocak 2019 ile Haziran 2019 arasında 41 kardiyoloji merkezinde kaydedildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı: ≤ 1 KY ilacı ile tedavi edilenler, 2 KY ilacı ile tedavi edilenler ve 3 KY ilacı ile tedavi edilenler. Birincil sonlanım, kardiyovasküler ölüm veya KY nedeniyle hastaneye yatışın birleşimiydi, ilk olaya kadar geçen süre de analiz edildi.

Çalışma popülasyonu ağırlıklı olarak erkek (%69.1) ve ortalama yaşı 68 (20-96) olan KEF-KY'li 1.062 hastadan oluşuyordu. Çalışmaya alındığında hastalar sırasıyla RAS inhibitörleri, beta-blokerler ve MRA'ları %76.0, %89.4 ve %55.1 oranlarında kullanmaktaydı. Hedef dozda ilaç alan hastaların oranı RAS inhibitörleri için %24.4, beta-blokerler için %11.0 ve MRA'lar için %11.1 idi. Ortalama takip süresi 24 aydı. Birincil bileşik sonlanım oranı, ≤1 KY ilacı ile tedavi edilenler hastalarda %40.4, 2 KY ilacı ile tedavi edilenler hastalarda %32.0 ve 3 KY ilacı ile tedavi edilenler hastalarda %32.8 idi. 2 veya 3 KY ilacı ile tedavi edilenler hastalarda, ≤1 HF ilacı alan hastalara kıyasla kardiyovasküler ölüm veya KY nedeniyle hastaneye yatış riskinde azalma vardı (sırasıyla HR, 0.65? 95% CI, 0.49 to 0.85? p:0.002, and HR, 0.61? 95% CI, 0.47 to 0.79? p<0.001).

Sonuç olarak SMYRNA çalışması gerçek hayatta kılavuza yönelik tıbbi tedavinin optimal olmamasının, DEF-KY'li hastalarda artan kardiyovasküler ölüm veya KY nedeniyle hastaneye yatış riskiyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösterdi.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.