[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 2 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Kocaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Elif Hande Özcan Çetin

Katkıda Bulunanlar
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Göksel Çinier
Elif Hande Özcan Çetin
Oğuzhan Birdal
Serhat Sığırcı
Ümit Yaşar Sinan
İbrahim Rencüzoğulları
Sedat Kalkan
Gökay Taylan
Murat Çap
Kerim Esenboğa
Mustafa Yılmaztepe
Emrah Erdoğan


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Eylül 2021 (2)
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten ESC 2021 Önemli Çalışmalar 4:2

Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak,  kardiyoloji alanındaki en son klinik araştırmaları içeren TKD Bülteninin 2021 ikinci sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bültende yer alan çalışmalar ESC 2021 Kongresinde yayınlanan Hot Line çalışmalarından seçilmiştir. Çalışmalar, genel bir bakış sağlamak, günlük uygulamalar için hem bilgilendirici hem de faydalı referanslar olması için mümkün olduğunca kısa özetlenmiştir. Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Sayı Özeti
Miyokard İnfarktüsü sonrası İnfluenza Aşılaması: Randomize Çalışma - IAMI
Dr. Gökay Taylan
İnfluenza salgınları sırasında, kardiyovasküler hastalık nedenli ölümler salgın olmayan dönemlere kıyasla daha yüksek oranda görülmektedir. Gözlemsel ve küçük randomize çalışmalar, influenza aşısının kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda gelecekteki kardiyovasküler olayları azaltabileceğini göstermektedir.

İnme profilaksisinde Amplatzer™ Amulet™ Sol Atriyal Appendiks Kapama Cihazı ile Watchman™ Cihazının Karşılaştırılması (Amulet IDE): Randomize Kontrollü Çalışma
Dr. Mustafa Yılmaztepe
Atriyal fibrilasyonu olan hastalar, sol atriyumda staz ve buna bağlı sol atriyal appendikste trombus oluşumu nedeniyle yüksek iskemik inme riski ile karşı karşıyadırlar.

Kalıcı atriyal fibrilasyonu ve darQRS'si olan hastalarda AV nod ablasyonu ve kardiyak resenkronizasyon: APAF-CRT mortalite çalışması
Dr. Göksel Cinier
Kalp yetmezliği (KY) ve atrial fibrilasyon (AF) birlikteliği klinisyenler açısından önemli sorun teşkil etmektedir. Son yayınlar AF ablasyonunun bu hasta grubunda mortaliteyi azalttığını gösterse de kalıcı (permanent) AF deki yaklaşım net değildir.

DECAAF II: efficacy of DE-MRI-guided fibrosis ablation vs. conventional catheter ablation of persistent atrial fibrillation
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
2014’te yayınlanan DECAAF çalışmasında, kateter ablasyonu uygulanan AF hastalarında, gecikmeli kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile öngörülen atriyal fibrotik dokunun tekrarlayan aritmi olasılığı ile ilişkili olduğu gösterildi.

Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonu olan Kalp Yetmezliğinde Empagliflozin- EMPEROR-Preserved
Dr. Duygu İnan
Sodyum-glukoz kotransporter 2 (SGLT-2) inhibitörleri, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastalarda kardiyovasküler ölüm veya kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış riskini azaltırken, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastalarda etkileri net bilinmemektedir.

Edoxaban vs. Standard of Care and Their Effects on Clinical Outcomes in Patients Having Undergone Transcatheter Aortic Valve Implantation–Atrial Fibrillation - ENVISAGE-TAVI AF
Dr. Alper Karakuş
GALILEO çalışmasında, transkateter aort kapak replasmanı (TAVR) uygulanmış ve atriyal fibrilasyonu (AF) olmayan hastalarda antiplatelet tedaviye kıyasla düşük doz rivaroksaban ile yarardan çok zarar gösterilmiştir.

Yaşlı hipertansif hastalarda kan basıncının standart kontrolüne karşılık sıkı kontrolü – Step Study
Dr. Kerim Esenboğa
Yaşlı bireylerde uygun sistolik kan basıncı hedef değerlerine ulaşmak zordur. Bunun yanısıra yaşlı hipertansif hastalarda kan basıncı düşüşünün hedeflendiği çalışmaların sonuçları arasında da tutarsızlıklar mevcut olup, farklı kılavuzlar farklı hedef değerler önermektedir.

İkinci Asemptomatik Karotis Cerrahi Çalışması (ACST-2): Karotis arter stentlemesi ile karotis endarterektomisinin randomize karşılaştırılması
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Ciddi daralmış karotis arterleri inme riskini artırır ve hem karotis arter stenti (KAS) hem de karotis endarterektomi (KEA) damar açıklığını sağlayıp uzun dönem inme riskini azaltır.

Kalp yetersizliğinin hemodinami-rehberli yönetimi: GUIDE-HF
Dr. Duygu İnan
Pulmoner konjesyon, kalp yetmezliği (KY) olan hastalarda azalmış fonksiyonel kapasite, düşük yaşam kalitesi, kalp yetersizliği nedeniyle tekrarlayan hastaneye yatış ve artan mortalitenin başlıca nedenidir.

Angiography after Out-of-Hospital Cardiac Arrest without ST-Segment Elevation (TOMAHAWK)
Dr. Oğuzhan Birdal
Hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) gelişen hastalarda prognoz kötüdür ve başarılı resüsitasyon yapıldıktan sonra hastaneye kabul edilenler arasında bile %65'e varan bir mortalite oranı mevcuttur.

İnmeyi Önlemede Atrial Fibrillasyonun Implantable Loop Recorder ile Tespiti (The LOOP Study): Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
İnme riski, atriyal fibrilasyonu (AF) olan kişilerde olmayanlara göre beş kat daha fazladır. Ayrıca AF’ ye sekonder inmeler, AF yokluğunda gelişen inmelere kıyasla daha kötü sonuçlarla ilişkilidir.

Yüksek Kanama Riski Olan Hastalarda PCI Sonrasında İkili Antiplatelet Tedavi Süresi MASTER DAPT
Dr. Süleyman Çağan Efe
Akut koroner sendromlar sonrasında ikili antiplatelet tedavi süresi, yeni nesil stent teknolojilerinin gelişmesi ile giderek kısaltılmaktadır. yapılan randomize kontrollü çalışmalar sonrasında 2020 NSTMI ESC guidelinelarda kanama riski yüksek ve cok yüksek hastalarda 3 aylık ve 1 aylık ikili tedavi klas 2a öneri düzeyi ile yer almaktadır .

Prostat Kanserli Hastalarda Degarelix'in Leuprolide'ye Karşı Kardiyovasküler Güvenliği: PRONOUNCE Randomize Çalışmanın Birincil Sonuçları
Dr. Murat ÇAP
Prostat kanserli hastalarda aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASKVD), kanser dışı ölümlerin önde gelen nedenidir. Orşiektomi veya medikal tedavi ile androjen baskılama tedavisi (ABT), on yıllardır ilerlemiş prostat kanserli hastalar için tedavinin temel taşı olmuştur.

Göğu¨s Ağrısı Tanısında Rutin Basınçlı Tel Değerlendirmesi Koroner Anjiyografide Yönetim Stratejisini Etkiler mi? – RIPCORD2
Dr. Serhat Sığırcı
Anginaya geleneksel yaklaşım koroner anatominin anjiyografi ile değerlendirilmesini ya da geri dönüşlü iskemi için noninvaziv test yapılmasını içerir. Anjiyografi sırasında invaziv basınç teli değerlendirmesi hem anatomi hem de fizyoloji hakkında önemli bilgi sunar.

Kardiyak otonomik disfonksiyonu ve orta derecede azalmış sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu olan yüksek riskli enfarktüs sonrası hastalarda implante edilebilir kardiyak monitörlerin randomize klinik çalışması- SMART-MI DZHK9
Dr. Dursun Akaslan
Miyokard enfarktüsü (MI) sonrası ciddi derecede azalmış sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF; %35 veya altı) olan hastalarda intrakardiyak defibrilatör(İCD) tedavisi ani kardiyak ölüm için koruma amaçlı önerilmektedir.

Tuz İçeriklerinin Kardiyovasküler Olaylar ve Mortalite Üzerine Etkisi
Dr. Sedat Kalkan
Normal tuz kullanımı yerine düşük sodyum içerikli tuz kullanımının kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir, bu çalışmada tuz değişiminin kardiyovasküler güvenlik ve etkinlik sonuçları ele alınmıştır.

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda 1 Aylık İkili Antitrombotik Tedavi Sonrası Tekli Klopidogrel Monoterapisi: STOPTDAPT-2 AKS Çalışması
Dr. Emrah Erdoğan
Mevcut Avrupa kılavuzları, akut koroner sendromda (AKS) perkütan koroner girişim (PCI) sonrası en az 12 ay boyunca ikili antitrombotik tedavi(İATT) önermektedir.

Finerenone in Reducing Cardiovascular Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease - FIGARO-DKD
Dr. Alper Karakuş
FIDELIO-DKD çalışmasında, ciddi düzeyde kronik böbrek hastalığı (KBH) olan tip 2 diyabet (T2DM) hastalarında finerenonun kardiyovasküler (KV) advers olayları ve mortaliteyi azalttığını gösterilmiştir.

 2021 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.