Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu

 1. Önsöz
 2. Sunuş ve gerekçe
 3. Kan basıncının ölçümü ve klinik değerlendirme
  1. Kan basıncının ölçülmesi
   • Kan basıncı ölçüm yöntemleri
   • Kan basıncı ölçümünde kullanılan donanım
   • Kan basıncının hekim tarafından ölçülmesi
    • Kan basıncı ölçümü için gerekli altyapı ve çevre koşulları
    • Kan basıncı ölçüm tekniği
   • Evde kan basıncı ölçümü
    • Evde kan basıncı takibinin önemi
    • Hasta ve çevresinin eğitimi
   • Ambulatuvar kan basıncı takibi
  2. Hipertansiyonun tanımı ve sınıflandırılması
   • Toplumda kan basıncının dağılımı
   • Hipertansiyonun tanımı
   • Hipertansiyonun sınıflandırılması
    • Kan basıncı düzeylerine göre sınıflandırma
    • Hedef organ tutulumuna göre sınıflandırma
   • Beyaz gömlek hipertansiyonu
  3. Hipertansiyonda klinik değerlendirme
   • Anamnez ve fizik muayene
   • Temel laboratuvar incelemeleri
   • İlave laboratuvar incelemeleri
   • Hipertansiyonda etyolojik tanı
   • Hipertansiyonda kardiyovasküler risk belirlemesi
 4. Hipertansiyonda korunma ve tedavi
  1. Hipertansiyonda primer korunma potansiyeli
  2. Hipertansiyonda tedavinin amaç ve hedefleri
  3. Yaşam tarzı değişikliği ve nonfarmakolojik tedavi
  4. Farmakolojik tedavi
   • Antihipertansif ilâçlar
   • İlk ilâç seçimi
   • Kan basıncı takibine göre yönlendirme
   • Kardiyovasküler riske göre yönlendirme
   • Birlikte bulunan çeşitli durumlara göre ilâç seçimi
   • Hipertansiyonda kombinasyon tedavisi
   • Antihipertansif ilâçların yan etki profili
  5. Antihipertansif tedavide hasta uyumu
   • Tedavide başarısızlık nedenleri
   • Hasta uyumunu arttırmanın yolları
 5. Özel hasta grupları
 6. Hipertansiyonda âcil durumlar
  • Hipertansiyonun âcil tedavisinde kullanılan ajanlar
  • Habis hipertansiyon tanım ve tedavisi
 7. Kılavuz Kurulu
 8. Kaynaklar
 9. Kılavuz özeti