[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 1 Sayı: 3 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Kardiyoonkoloji
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Elif Eroğlu Büyüköner

YK Adına Koordinatör:
Dr. Kardelen Ohtaroglu Tokdil

Üyeler
Dr. Kartal Emre Aslanger
Dr. Fatma Nihan Turhan Çağlar
Dr. Uğur Nadir Karakulak
Dr. Ertuğrul Okuyan
Dr. Evin Bozçalı Polat
Dr. Nafia İnan Kardelen Ohtaroğlu Tokdil
Dr. Omaç Tüfekçioğlu
Dr. Demet Menekşe Gerede Uludağ

Katkıda Bulunanlar
Dr. Yusuf Ziya Şener
Dr. Ayşe İrem Demirtola
Dr. Müge Akbulut Koyuncu
Dr. Bilge Nazar Ateş


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "" Kasım 2023 (3)
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Bülten 1:3

Değerli Meslektaşlarım,

Onkoloji hastalarında kullanılan pek çok kemoterapötik ilacın kardiyotoksisiteye neden olduğu gösterilmiştir. Bu tedaviler içinde kardiyotoksik etkileri en fazla bilinen ilaç grupları antrasiklinler ve HER 2 hedefli tedavilerdir.

Kardiyoonkoloji Proje grubumuzun 3. bülteninde, toplumda sıkça görülen özellikle meme kanseri gibi kanser tiplerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bu ilaç gruplarının ESC 2022 Kardiyoonkoloji kılavuzundaki yeri özetlenmiştir. Ek olarak bültenimizde aynı konularda yayınlanmış olan birkaç güncel çalışmadan bahsedilmiştir.

Tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.

Prof. Dr. Demet Menekşe Gerede Uludağ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

TKD Kardiyoonkoloji Proje Grubu Üyesi

Sayı Özeti
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Avrupa Hematoloji Derneği (EHA), Avrupa Terapötik Radyoloji ve Onkoloji Derneği (ESTRO) ve Uluslararası Kardiyo-Onkoloji Derneği (IC-OS) işbirliği ile hazırlanmış 2022 Kardiyo-Onkoloji Kılavuzu - Antrasiklin ve HER2 Hedefli Tedavi İlişkili Kardiyotoksisite
Dr. Yusuf Ziya Şener

Antrasikline Bağlı Kardiyotoksisite Riskinde Kalp Yetmezliğine Ailesel Yatkınlığın Önem
Dr. Ayşe İrem Demirtola

Antrasiklinle Tedavi Edilen Kanserli Hastalarda Sodyum-Glikoz Kotransporter 2 (SGLT 2) İnhibitörlerinin Kardiyovasküler Sonuçlarla İlişkisi
Dr. Ayşe İrem Demirtola

Meme Kanserli Hastalarda Antrasiklinler veya Trastuzumab Nedeniyle Sol Ventriküler Fonksiyon Bozukluğunu Önlemek için Beta-blokerler ve Renin-anjiyotensin Sistem İnhibitörü Kullanımının Sistematik Bir Derlemesi ve Meta-analizi
Dr. Ayşe İrem Demirtola

Antrasiklinler ve Miyokard Hasarının Biyobelirteçleri- Uzaktan İskemik Koşullandırmanın Etkisi
Dr. Ayşe İrem Demirtola

Anti-HER2 Tedavisi Alan Meme Kanseri Hastalarında Kardiyak Parametrelerin MRG ile Uzun Vadeli Değerlendirilmesi
Dr. Müge Akbulut Koyuncu

Antrasiklin-İlişkili Sağ Ventrikül Kardiyotoksisitesinin 3 Boyutlu Ekokardiyografi ile Erken Tanı ve Tahmini
Dr. Müge Akbulut Koyuncu

Doksorubisin-İlişkili Kardiyotoksisitenin Erken Tespiti Amacıyla Epikardiyal Koroner Vazoreaktivitenin Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Dr. Müge Akbulut Koyuncu

Meme Kanseri için Kemoterapi ile Kombine Dual Anti-Her2 Antikoru (Trastuzumab ve Pertuzumab) Kullanan Kadınlarda Kardiyak Fonksiyonlar
Dr. Müge Akbulut Koyuncu

Antrasikline Tedavisine Bağlı Kardiyak Disfonksiyonun Önlenmesi için Egzersiz: BREXIT çalışması
Dr. Bilge Nazar Ateş

Trastuzumab Tedavisi Alan HER-2 Pozitif Meme Kanseri Hastalarında Kardiyak Risk Tahmin Modeli Belirleme
Dr. Bilge Nazar Ateş

Transtuzumab Tedavisi ile Permisif (ılımlı) Kardiyotoksisite Gelişen Hastaların 3 Yıllık Takibi
Dr. Bilge Nazar Ateş

Antrasiklin İlişkili Kardiyak Disfonksiyonda Atorvastatin Kullanımı, STOP-CA çalışması
Dr. Bilge Nazar Ateş

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.