Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Ödüller ve Burslar
 • Burslar
 • Burslar

  TKD Yurt Dışı Araştırma Bursları

  Burs programının amacı yurt dışında araştırma yapacak kardiyoloji asistanları ve uzmanlarını desteklemektir.

  BAŞVURU KOŞULLARI

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Kardiyoloji asistanı veya uzmanı olmak
  • Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi olmak
  • 35 yaş ve altında olmak
  • Gidilecek merkezden davet mektubu almış olmak,
  • Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,
  • Son üç yıl içinde TÜBİTAK veya YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.

  BURS SÜRESİ
  Burs süresi, 3-12 ay arası olmak koşuluyla, TKD yönetim kurulunun belirleyeceği süre kadardır.

  BURS MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ
  Aylık burs miktarı en fazla 1000 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak TKD yönetim kurulunca saptanır. Ödemeler üçer aylık dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri, Avrupa ülkeleri için 500, Amerika için 1000 doları aşmamak kaydıyla TKD tarafından karşılanır.

  ALINAN DİĞER DESTEKLER
  Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TKD’ye bilgi vermekle yükümlüdür. TKD desteği, alınan destek miktarına göre yeniden belirlenir. Başka kurumdan burs aldığı ve TKD’ye bilgi vermediği saptanan bursiyerlerden verilen burs miktarı yasal faizi ile geri tahsil edilir.

  BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

  • Başvuru dilekçesi
  • Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,
  • Davet mektubu,
  • Yabancı dil belgesi (KPDS/ÜDS/IELTS/TOEFL puan belgesinin onaylı örneği veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisansüstü eğitim aldığını gösterir diplomasının onaylı örneği),
  • Ayrıntılı araştırma projesi ve gidilecek merkezde yapılması planlanan eğitim faaliyetleri on sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalı, iş planı belirtilmelidir.
  • Aday, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa buna ilişkin beyan.

  NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

  SON BAŞVURU TARİHLERİ
  I.  Dönem:  Haziran ayı sonu
  II. Dönem: Aralık ayı sonu

  BURSİYERLERİN TESPİTİ
  Başvurular;

  • Konunun güncelliği, Türkiye’nin bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar,
  • Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuar vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar,
  • Türkiye’ye dönüşten sonra diğer üniversitelerimizdeki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu kurabilmesi olasılığı,
  • Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı,
  • Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hâkimiyeti,

  göz önüne alınarak değerlendirilir.

  BURSİYER SAYISI
  Bu burs kapsamında en fazla 5 kişi-yılı burs verilir.

  BURS JÜRİSİ
  Projeler TKD Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından yukarıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. 2017-2019 yılları jürisi şu kişilerdir: Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, Prof. Dr. Adnan Abacı, Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz’dır

  BURSUN BAŞLATILMASI
  Burs almaya hak kazanan adayların bursları, burs onay tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, bursiyerin belirleyeceği tarihte başlar. Onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.

  Ayrıca bursun başlatılabilmesi için;
  1. Bursiyer çalışıyor ise, yapmayı planladığı araştırmanın veya eğitimin çalıştığı kurum tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekir. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek yol gideri, burs vb. destekler de belirtilmelidir.
  2. Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den biyolojik materyalin yurt dışına götürülmesi gerekiyor ise çalıştığı Üniversiteden veya Fakülteden alınacak Etik Kurul Onay Belgesinin bulunması gerekir.

  YÜKÜMLÜLÜKLER

  • Burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) de, çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan “kesin raporu” ve bu sürede çıkan yayınlarının listesini ve rapor formlarını en geç 3 ay içinde TKD’ye sunmak ve Türkiye’deki kuruluşunda işine başladığı tarihi (Üniversite/Kurum yetkilisinin ıslak imzasıyla) bildirmek zorundadır.
  • Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TKD desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin TKD’ye gönderilmesi gerekir.
  • Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve dönüş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bir sağlık kurumunda çalışmakla yükümlüdür. Aksi halde kendisi için yapılmış olan tüm ödemeleri TKD kararı ile verilen para cinsinden ve yasal faizi ile geri ödemekle yükümlüdürler.
  • Bu ve diğer yükümlülüklerinin yerine gelmemesi halinde kullanılmak üzere, bursiyer Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi imzalar.
  • Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, TKD bilgisi dışında ve TKD tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir amaçla kullanamaz.
  • Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra destek almaya başlaması halinde 15 gün içinde TKD’e bilgi vermekle yükümlüdür.
  • Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek aldığı (kısmi destek sağladığı) takdirde, bursiyere TKD tarafından verilecek destek kesilebilir veya azaltılabilir.

  DİĞER
  Bu belgede belirtilmeyen özel durumlarda, TKD Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır.
  Bursiyerin yükümlülüklerini ihlali durumunda verilen burs TKD Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uygulanır.

  Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır.


  TKD Türk ve Akraba Topluluklar Araştırma Görevlisi Bursları

  Saptanan büyük gereksinim nedeniyle 2011'de başlatılan burs, uzmanlık eğitimi sürecinde asistan maaşı verilemeyen Türk ve akraba ülkelerin geçim zorluğu çeken başarılı genç hekimlerine verilmektedir. 2011 yılında 3 kişiyle başlatılan burstan yararlanan hekim sayısı 2012'de 5 kişiye yükseldi.

  Türk Kardiyoloji Derneği olarak destek verdiğimiz projeler