TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Hakkında
 • TKD Yönetmelikleri
 • TKD Yönetmelikleri

  1. Çalışma grubunun amacı:

  Çalışma grubunun amacı kalp ve damar hastalıklarının özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarında derinlemesine araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymaktır. Bu amaçla çalışma gruplarının görev ve faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

  2. Çalışma grubunun kuruluşu:

  Çalışma grubu, üyelerden gelen teklif üzerine veya Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunun girişimiyle Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu kararı ile yapısı aşağıda belirtildiği şekilde kurulur.

  3. Çalışma Grubunun yapısı:

  Çalışma Grubu; üyeler, genel kurul ve yönetim kurulundan oluşur.

  a. Çalışma Grubu Üyeliği: Çalışma grubuna üye olabilmek için Türk Kardiyoloji Derneği’ne üye olmak gerekir. Her Türk Kardiyoloji Derneği üyesi ilgi alanına giren çalışma grubuna üye olabilir. Bunun için belgeleri ile çalışma grubu yönetim kuruluna başvurur. Çalışma grubu yönetim kurulu bu belgeleri inceleyerek üyelik başvurusunu karara bağlar. Her üyenin çalışma grubu genel kurulunda bir oy hakkı vardır. Çalışma grubu üyelerinden Türk Kardiyoloji Derneği’ne ödenen aidat dışında ek üyelik aidatı alınmaz.

  b. Çalışma Grubu Genel Kurulu: Çalışma grubu genel kurulu çalışma grubu üyelerinden oluşur. Çalışma grupları üye defteri (listesi) hazırlayarak Genel Kurul toplanmasından en az bir ay önce listeyi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirirler. Üye defteri çalışma grubu yönetim kurulu seçimlerinde esas alınır. Çalışma grubu genel kurulu yılda en az bir defa tercihen Ulusal Kardiyoloji Kongresi sırasında toplanır. Yönetim Kurulu seçimi yapacak olan genel kurul Türk Kardiyoloji Derneği genel kurulu ile birlikte toplanır.

  c. Çalışma Grubu Yönetim Kurulu

  I. Çalışma grubu yönetim kurulu, kuruluş aşamasında Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunca atanan başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter ve veznedardan oluşur. Çalışma grubu yönetim kurulu üyeleri Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından verilen bu görevi, takip eden ilk seçime kadar çalışma grubu açısından yerine getirir.

  II. Çalışma grubu yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır.

  III. Görev süresi bittikten sonra oluşturulacak yeni yönetim kurulu çalışma grubu genel kurulu tarafından iki yıllık dönemler için gizli oy ile seçilir.

  IV. Seçim süreci tamamlanmış çalışma gruplarında yönetim kurulu önceki başkan, başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter ve veznedardan oluşur. Önceki başkan bir önceki yönetim kurulu başkanıdır. Çalışma grubu yönetim kurulunda iki sene için görevine devam eder ve oy hakkına sahiptir. Bu dönemin sonunda çalışma grubu yönetim kurulundan ayrılan önceki başkan aradan bir dönem geçmeden çalışma grubu yönetim kurulunda görev alamaz.

  V. Çalışma grubu yönetim kurulu başkanları bir dönem için başkan olabilirler. Başkan yardımcısı, sekreter ve veznedar ise hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar yönetim kurulunda ard arda en çok 3 dönem görev yapabilir.

  VI. Çalışma grubu yönetim kurulu üyesi aynı zamanda başka bir çalışma grubu yönetim kurulunda ya da TKD Yönetim, Denetim veya Onur Kurullarında görev alamaz.

  VII. Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için adayın TKD Arşivi veya Anatolian Journal of Cardiology dergisinde konuyla ilgili yayınlanmış en az bir yayını olmalıdır.

  VIII. Çalışma grubu yönetim kurulu yılda en az iki kez olmak üzere çalışma grubunun etkinliklerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulunda alınan kararlar karar defterine yazılı olarak aktarılır ve düzenli olarak Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirilir. Alınan kararlar Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

  4. Çalışma Grubunun görev ve faaliyetleri:

  a. Çalışma grupları konularıyla ilgili bilgi toplamak ve üyeler arası bilgi alışverişini sağlamak için seminer, eğitim kursları, bilimsel toplantılar, halka yönelik eğitim kursları vb düzenlerler. Bu faaliyetleri düzenlemek üzere Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Eğitim Alt Birimi ile iş birliği içinde yıllık programları hazırlarlar. Çalışma grupları bu program dışında da bilimsel toplantı düzenleyebilirler. Ancak bunun için en az bir ay önce Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’ndan onay alınması gereklidir.

  b. Çalışma Grupları Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde konularıyla ilgili görev alırlar. Ancak kendileri ayrı bir kongre düzenleyemezler. Çalışma gruplarının düzenleyecekleri toplantılar Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nin bir ay öncesi ve sonrası içinde yapılamaz.

  c. Çalışma grupları tarafından düzenlenen bilimsel toplantılara yalnız grup üyeleri ve Türk Kardiyoloji Derneği üyeleri değil bütün ilgililer katılabilir.

  d. Çalışma grupları konularıyla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenlerler. Özellikle Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Araştırma Destek Fonu Değerlendirme ve İzleme alt birimi ile iş birliği içinde ülke düzeyinde çok merkezli araştırmaları yaparlar. Ayrıca konularıyla ilgili ülke düzeyinde veri tabanı oluştururlar ve bunun sürekliliğini sağlarlar. Her yılın bilgileri bir sonraki yılın ilk üç ayı içinde Türk Kardiyoloji Derneği’ne bildirilmelidir.

  e. Çalışma Grupları konularıyla ilgili alanlarda Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Uygulama Kılavuzu izleme alt birimiyle iş birliği içinde Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun onayladığı kılavuzların hazırlanmasında görev alırlar.

  f. Çalışma Grupları alanlarında gerektiğinde belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’ndan onay almak zorundadırlar. Bu grupların çalışmalarının sonuçları çalışma döneminin sonunda bir rapor halinde Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirilir.

  g. Çalışma Grupları konularıyla ilgili bilgi verici veya tanıtıcı basılı materyaller hazırlayabilir. Bunun için Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun izni gerekmektedir. Dergi, CD-ROM, odyokaset, video vb gibi eğitim materyalleri hakkındaki faaliyetleri Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları Yayın Esasları Yönetmeliğine göre yapılır.

  h. Çalışma Grupları Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin aynı konudaki çalışma Grupları ile ilişkiler kurar, gerektiğinde kendisini Avrupa Kardiyoloji Derneği Çalışma Grubu’nda temsil edecek üye veya üyelerin seçilmesi için gayret gösterirler.

  i. Çalışma Grupları anılan tüm faaliyetleri için Türk Kardiyoloji Derneği’nce kendilerine tahsis edilen sekreteryadan yardım alırlar.

  5. Çalışma grubunun gelir ve giderleri

  a. Çalışma Gruplarının gelir ve gider muhasebesi Türk Kardiyoloji Derneği genel muhasebesi içindedir. Bu yüzden çalışma grupları yapacakları her faaliyetin tahmini bütçesini en az 3 ay önce Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Tahmini bütçe Türk kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

  b. Türk Kardiyoloji Derneği her yıl bütçesinden çalışma gruplarının temel gereksinimlerini (yazışmalar, posta vb) karşılamak üzere Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir pay ayırır.

  c. Çalışma Gruplarınca düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Türk Kardiyoloji Derneği adına yapılır. Bütün bu gelir ve giderin muhasebesi çalışma grubunun veznedarı aracılığıyla çalışma grubunun yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Ancak bütün bu gelir ve giderin muhasebesi Türk Kardiyoloji Derneği genel muhasebesinin bir parçası olarak yürütülür. Denetim Türk Kardiyoloji Derneği muhasip-veznedarı aracılığıyla Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’ndadır. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar Türk Kardiyoloji Derneği adına toplanır. Türk Kardiyoloji Derneği banka hesaplarına çalışma grubu adına yatırılır ve Türk Kardiyoloji Derneği muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na sunulmalıdır.

  6. Çalışma Grubunun kapatılması:

  Bir çalışma grubu, grubun görevini tamamlamış olması yahut diğer sebepler ile Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu feshedilebilir. Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu, Çalışma Grupları Yönetmeliği’ne aykırı çalışan bir çalışma grubu yönetim kurulunu görevden alabilir. Böyle bir durumda üç ay içinde çalışma grubu genel kurulu yapılarak yeni yönetim kurulu seçilmesi sağlanır. Bu süre içinde çalışma grubu yönetimi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca sürdürülür.

  7. Geçici madde:

  Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan çalışma grubu yönetim kurulunun görevi ilk seçimli genel kurulda sona erer.

  Amaç: Bu yönerge TKD Çalışma Gruplarının Ulusal Toplantılarında vermeyi düşündükleri teşvik ve/veya ödüllerin ilan, başvuru, değerlendirme ve dağıtımını standardize etmek için TKD Yönetim Kurulu’nun 7 Haziran 2007 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

  1. Çalışma Grupları Ulusal Toplantılarına katılımı artırmak ve sunum kalitesini yükseltmek için teşvik ve/veya ödül verebilirler.
  2. Verilmesi planlanan maddi ödülün değeri veya teşvikin niteliği açık bir şekilde tanımlanarak en 2 ay önce (Çalışma Gruplarından Sorumlu Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter aracılığı ile) TKD Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.
  3. TKD Yönetim Kurulu’nun verilmesini onayladığı ödüllerle ilgili olarak destekleyici firma ve/veya kuruluş varsa belirlenen ödül tutarı TKD’nin banka hesabına önceden yatırılır.
  4. Çalışma Grupları destekleyici firma veya kuruluş olmadan ödül vermek isterlerse TKD Yönetim Kurulu’nda istek değerlendirilir. Verilmesi kabul edilen ödül Çalışma Grubu’nun Yıllık Toplantı Bütçesi’nden karşılanarak verilir.
  5. Verilecek ödül ve/veya teşvikler TKD Yönetim Kurulu’ndan onay alındıktan sonra ilan edilir ve TKD web sayfasında yayınlanır.
  6. Ödül verilecek kişilerde aranan nitelikler, başvuru şekli ve yeri TKD web sayfasında ilan edilir.
  7. Ödül Değerlendirme Jürisi, ilgili Çalışma Grubu Başkanı’nın önerdiği kişiler de dikkate alınarak, TKD Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve en az 5, en fazla 7 kişiden oluşur. Bu jüriden en az 2 kişi Çalışma Grubu Yönetim Kurulu’ndan veya kurulun önerdiği kişilerden oluşur.
  8. Çalışma Gruplarının vereceği para ödülü miktarı TKD Yönetim Kurulu’nun aynı yıl içinde belirlediği para ödülü tutarlarından fazla olamaz.
  9. Ödül verilecek kişi aynı yıl içinde TKD’den (yayın ödülleri dışında) birden fazla ödül alamaz.
  Genel Tanım:

  YKAB belli konularda Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere oluşturulmuş kurullardır. YK’na bağlı olarak çalışır ve her türlü uygulamasında Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

  Yapısı:
  1. YKAB her dönem başında başkan önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. YKAB Başkanı Yönetim Kurulu içinden seçilir. Başkan Yardımcısı ve Sekreteri, Alt Birim Başkanı seçilen birim üyeleri arasından atar. Bu görev ayrımı sadece çalışmaların yürütülmesi, kurul üyeleri ve YK ile ilişkilerin sürdürülmesi ve uygulamaların yürütülmesi içindir.
  2. Yönetim Kurulu yeni kurullar kurabilir, gereğinde mevcut kurulları kaldırabilir.
  3. Her kurulda görev yapan kişi sayısı ihtiyaca göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
  Görevleri ve Çalışma Yöntemi:
  1. a. YKAB kendi alanlarında YK’nın verdiği görevleri yapar, projeleri geliştirir ve hazırlığını yaparak YK’na sunar.

   b. Her yönetim kurulu döneminde oluşturulan alt birimlerin faaliyet alanları ile ilgili etkinlikler ve özel görevler yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  2. a. YKAB her çalışma dönemi başında, o dönem yapacağı faaliyetleri ve bütçeyi içeren iş planını Yönetim Kurulu'na sunar.

   b. Biri ulusal kongre olmak üzere yılda en az 2 kez toplanmalıdır. Gereğinde ek toplantılar yapılabilir. Toplantıların tarihi önceden planlanarak YK’na bildirilir ve onay alınır; bu kurul üyelerinin ulaşım giderlerinin karşılanması için zorunludur.

   c. Toplantı tarihi ve yerinin ilgili kurulun tüm üyelerine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Toplantılarda tutanak tutularak bir ay içinde Yönetim Kurulu'na bildirilir.

   d. Yönetim Kurulunun onayladığı toplantılar için sadece ulaşım gideri karşılanır. Zorunlu olmadıkça konaklama ödenmez.

   e. Kurullarda kararlar oy çokluğu ile alınır ve onay için YK’na sunulur. Yönetim Kurulu onayı olmadan uygulama yapılamaz.

   f. Kurullar üçüncü kişilerle YK adına görüşmelerde bulunamaz, YK bilgisi dışında ve özel olarak görev verilmedikçe TKD adına maddi destek sağlama için girişimde bulunamaz.

  Görev süresi ve görevden alma:
  1. YK alt birimlerinin görev süresi YK ile birlikte ve 2 yıldır. Süresi biten kurul üyeleri YK tarafından yeniden atanabilirler.
  2. Yönetim Kurulu görevini aksatan veya usule aykırı davranan kurulları görevden alır.
  1. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Türk Kardiyoloji Derneği’nin yayın organı olup kardiyovasküler alandaki araştırmaları, kısa bildirileri, ilginç olguları, derlemeleri, kardiyovasküler tıpta görüntüleri, kardiyoloji tarihini, editör yorumlarını, editöre mektupları ve haberleri yayımlar. Yayınlarla ilgili bilgiler TKD Arşivi’nin Yazarlara Bilgi sayfasında sunulur. 
  2. TKD Arşivi’ni yayımlama sorumluluğu TKD Yönetim Kurulunca Editöre ve Yayın Kurulu’na verilir. Yayın Kurulu yılda en az bir kez toplanan Yayın Genel Kurulu ile Yürütücü Yayın Kurulundan ibarettir. Yürütücü Yayın Kurulu Editör ile en az iki yardımcı editörden oluşur. 
  3. Sorumluluğu üstlenen Editör, TKD Yönetim Kurulunca 3 yıl süreyle atanır; aynı kişinin en çok bir dönem daha yeniden atanması mümkündür. Yardımcı editörlerin sayısını Editör ihtiyaca göre belirler, onların adlarını da Editör TKD Yönetim Kurulunun onayına sunar.
  4. Yayın Genel Kurulu geniş ölçüde iştişari nitelik taşımakla birlikte, TKD Arşivi’nin genel yayın politikasına ışık tutar. Yürütücü Yayın Kurulu dışındaki üyeleri, anılan kurulun gösterdiği iki kat aday arasından Yönetim Kurulu seçer. Yayın Kurulu üyelerinde iki yılda kurulun üçte biri oranında rotasyon yapılması öngörülür. 
  5. Yayın Kurulu toplantısına şehir dışından katılan üyelerin uçak bileti dahil yollukları TKD’nce ödenir. Bunun dışında editöre ve yayın kurul üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.
  6. TKD Arşivi’nin yayımlanması TKD Yönetim Kurulunca bir yayınevine verilebileceği gibi, halen olduğu üzere, bu bir basımevince bastırılıp yayımlama işlevi TKD’nin üzerinde de bulunabilir. Her iki şıkta da yayın organının sahibi, TKD adına, TKD Başkanıdır. 
  7. TKD Arşivi için alınacak reklamlar karşılığında bağış ve ücret miktarı, Editörün tavsiyesi üzerine, her yıl TKD Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu konuda sorumluluğu üstlenecek bir promosyon sorumlusunu da atar.  
  8. TKD Yönetim Kurulu’nun 25 Aralık 1998 tarihindeki toplantısında kabul edilen bu yönetmelik, 1 Ocak 1999 itibariyle geçerlidir.
  Araştırma ödülü ve amacı:

  Madde 1. Türk Kardiyoloji Derneği, genç Türk hekimlerinin kardiyoloji alanında araştırma niteliğinde çalışmalar yapmalarını teşvik etmek ve yüksek nitelikli araştırmaları özendirmek amacıyla Türk Kardiyoloji Derneği Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan ve Prof. Dr. Remzi Özcan Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü adıyla bir ödül oluşturmuştur. Yönetim Kurulumuz 27.02.2009 tarihli toplantısında bu alandaki Birincilik Ödülüne kurucu başkanımız ve ilk Onursal Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan’ın, İkincilik Ödülüne ise eski başkanlarımızdan ve ikinci Onursal Başkanımız Prof. Dr. Remzi Özcan’ın isimlerini vererek; bu değerli önderlerimizin anılarını ölümsüzleştirmeyi ve onların ortaya koydukları unutulmaz bilim insanı ve hekim kimlikleriyle genç kuşaklara örnek olmalarını sağlamayı kararlaştırmıştır.

  Araştırma ödülüne aday olabilmek için koşullar:

  Madde 2. Adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilgili yılın 1 Mayıs’ında 36’ncı yaşından gün almamış olması gerekir.
  Tüzel kişiler aday olamazlar.
  Yurt dışında yapılmış çalışmalar ile başvurulamaz.
  Kollektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Bu durumda başvuru hakkı birinci yazara aittir.
  Daha önce ödül almış çalışmalar aday gösterilemezler.
  Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş bir kişi aday olduktan sonra ölmüş ise ödüle layık görüldüğü takdirde ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.
  Adaylar bir veya daha çok çalışma ile başvurabilirler.
  Özgün çalışma Türkçe değilse mutlaka başvuru sahibince Türkçesi de gönderilmelidir.
  Daha önce Genç Araştırmacı Teşvik Birincilik Ödülü kazanmış olan hekimler katılamazlar.

  Araştırmanın nitelikleri:

  Madde 3. Araştırma ödülü için başvuracak kişilerin gönderecekleri eserler kardiyoloji alanında titiz ve özenli bir yöntemle gerçekleştirilmiş, orijinal, önemli yenilik getiren eserler olmalıdır. Bu araştırmalar, derneğe son başvuru tarihinden önce yayınlanmamış olmalıdır.

  Adaylık için başvuru:

  Madde 4. Adaylar araştırma ödülü için bizzat başvururlar. Her ödül yılına öncelik eden Ekim ayı içinde Dernek Yönetim Kurulu adaylara başvuru için çağrıda bulunur. Aynı zamanda tıp fakültelerine, tabip odasına, hastane başhekimliklerine ve bütün ilgili kuruluşlara bildirmek isteyecekleri adaylar için başvuru koşullarının belirtildiği yazılar gönderilir. Başvurular en geç 1 Mayıs günü Dernek Merkezine ulaşmış olmalıdır. Başvuruya ekli olarak adayın ödüle değer görülen çalışması ile akademik ve profesyonel kimliğini belirten bir özgeçmişi jüri üye sayısı kadar çoğaltılmış olarak verilmelidir.

  Araştırma ödülü jürisi:

  Madde 5. Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu akademik meslek yaşamında ve araştırma çalışmalarında belirli bir deneyim ve kıdem kazanmış, meslektaşları arasında sevgi ve güven yaratmış üyeleri arasından 5 kişiyi TKD Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan ve Prof. Dr. Remzi Özcan Genç Araştırmacı Teşvik Ödülleri Jürisi olarak belirler ve bu jüri doğal nedenlerle ayrılma ve boşalmalar dahil her yıl ikisi yenilenerek görev yapar. Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Yönetim Kurulu’nun görevlendirebileceği bir gözlemci oylamalara katılmaksızın çalışmaları izleyebilir. Jüri başkanının oyu da tek oy olarak kabul edilir.

  Jürinin çalışması:

  Madde 6. Mayıs ayının birinci günü akşamına kadar Dernek Merkezine ulaşmış olan başvuru dosyaları sadece başvuru koşullarına uygun olup olmadıklarının tespiti açısından Dernek Yönetimi tarafından incelenir. Ödül için belirtilen başvurma koşullarına uygun olmayan adaylar saptanır. Başvuru şekli açısından Yönetmeliğe uygun olan tüm çalışmalar en geç 1 Haziran’da jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri gerekli görürlerse çalışmalar hakkında gizlilik ilkesine uymak suretiyle alacakları uzman raporlarına da başvurarak değerlendirmelerini yaparlar. Jüri en geç Temmuz ayı sonuna kadar toplanarak çalışmalarla ilgili kararını oluşturur.

  Jürinin karar yöntemi:

  Madde 7. Ödül iki dereceden oluşur: Birincilik ve ikincilik ödülleri jüri toplantısında bütün üyelerin raporları ve görüşleri alınır. Ödül alacak kişiler kapalı oylama ile belirlenir. Kararlar jüri tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Jüri tarafından kabul edilecek özrü nedeniyle oylama günü toplantıya katılamayan jüri üyesi belirleyeceği oyunu kapalı bir zarf içinde jüri başkanına verebilir veya gönderebilir. Hiçbir çalışmanın bir derece için layık bulunmaması halinde o derece için o yıl ödül verilmeyebilir.
  Jüri aldığı kararı ve gerekçesini bir raporla Dernek Yönetimine bildirir. Jürinin kararı kesindir, bu karara itiraz edilemez.

  Ödül tutarı:

  Madde 8. Birincilik ve ikincilik ödülleri için her yıl verilecek ödül miktarı Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

  Ödüllerin dağıtımı:

  Madde 9. Ödül kazanan kişi veya kişilere ödülleri ve ödül belgesi Ulusal Kardiyoloji Kongresi içinde programlanacak uygun bir törenle verilir ve basın ve yayın araçları ile kamuoyuna duyurulur. Ödül kazanan kimseler daha sonraki yıllarda da ödül için başvurabilirler.

  Yönetmeliğin yürütülmesi:

  Madde 10. Bu Yönetmelik 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girer ve Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunca yürütülür.

  Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), kardiyoloji alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacı ile Türk Kardiyoloji Derneği Araştırma Destek Fonu (ADF) oluşturulmasına karar vermiştir. ADF’nun miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  ADF’dan Yararlanmak İçin Müracaat Şartları:
  1. Usulüne uygun proje hazırlanması
  2. Proje sahibinin kardiyoloji uzmanı olması veya kardiyolojide uzmanlık programının 2 yılını doldurmuş olması (proje birden fazla kişiye aitse yürütücüsü proje sahibi sayılır).
  3. Projenin Türkiye hudutları içinde yapılacak olması ve yapılacağı kurumdan izin alınmış olması.
  4. Dört nüsha olarak hazırlanan proje dosyalarının yılda dört defa Ocak, Nisan, Haziran ve Ekim tarihlerinde TKD Sekreterliği’nde olacak şekilde postalanması gereklidir.Her proje ile ancak bir defa müracaat edilir.

  TKD Genel Sekreterliği, gelen her projeye bir numara verir ve proje dosyalarını 10 gün içinde 3 kişiden oluşan ADF Proje Değerlendirme Kurulu (PDK) üyelerine gönderir. Bir nüshası da ADF proje dosyasında numara sırasına uygun olarak muhafaza edilir. PDK bir başkan ve iki üyeden oluşur. TKD başkanı, PDK başkanıdır. İki üye TKD Yönetim Kurulu’nca 2 yıl için seçilir. Süresi dolan veya görevden isteği ile ayrılan PDK üyesi yerine yenisi aynı şekilde seçilir. PDK proje seçiminde ve takibinde o konu ile ilgili bir veya daha fazla uzmandan yardım isteyebilir.

  PDK tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler, değerlendirme derecesi ile birlikte 2 ay içinde TKD Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu’nun onayını takiben karar kesinleşmiş olur. Sonuç TKD başkanınca açıklanır. Proje sahibine hazırlanan belge TKD başkanı tarafından verilir.

  Projenin yürüyüşü 6’şar aylık raporlar halinde PDK ve TKD Yönetim Kurulu’na bildirilir.

  Belirtilen protokole uygun yürütülmeyen projelerin desteklenmesi PDK’nın teklifi üzerine TKD Yönetim Kurulu’nca durdurulabilir.

  Son rapor PDK’ca incelenir. Sonuçlar bir rapor ile TKD Yönetim Kurulu’na bildirilir. Projenin mutlaka yayına dönüştürülmesi gerekir. Proje sahibi araştırmayı yayınladığında projenin verilen numara ile TKD, ADF tarafından desteklendiğini belirtmek zorundadır. Biten projeler TKD’nce düzenlenen ulusal kongrelerde tebliğ edilir. Uygun bulunduğu takdirde TKD Arşivi’nde yayınlanır. Yayınlandığında ADF’nca desteklendiği fon numarası ile birlikte bildirilir.

  Projeleri Hazırlama ve İzleme İlkeleri:
  Proje Öneri Formunun Hazırlanması:

  Proje önerileri bu formdaki öneriler doğrultusunda hazırlanır. Formda bulunan aşağıdaki maddelerden tümü doldurulmalıdır.

  1. TKD ADF proje öneri formu sayfası doldurulur.
  2. Amaç ve kapsam: Önerilen çalışmanın amacı, kapsamı, bilime katkısının ne olacağı belirtilmelidir.
  3. Yöntem: İncelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalı ve uygulanacak yöntem açıkca anlatılmalıdır. Denek sayısı, bu sayının nası belirlendiği, çalışmanın sonlanma noktalarını belirleme gücü net olarak belirtilmelidir. Yapılacak ölçümler, kurulacak ilişkiler, istatistik yöntem belirtilmelidir.
  4. Çalışmanın özgün yönleri: Çalışmanın özgün yönleri belirtilmelidir.
  5. Araştırma olanakları: Önerilen kuruluşta varolan ve proje çerçevesinde elde edilecek araştırma olanakları belirtilmelidir.
  6. Yönetim düzeni: Projede görev alacak kişilerin isimleri, sorumlulukları ve projedeki işlevleri belirtilmelidir.
  7. Çalışma takvimi: Projenin süresi en çok 2 yıldır. Projenin aşamaları ve bunların ne zaman gerçekleşeceği belirtilmelidir.
  8. Bütçe: Sarf malzemeleri bütçede tek tek belirtilmelidir. Proje için gerekli alet, teçhizat veya sarf malzemelerinin proforma faturaları da forma eklenmelidir. Deney hayvanlarının kullanılacağı durumlarda bu konuda da ödenek öngörülmüş olmalıdır. Alet isteminden önce proje yürütücüsü kendine yakın birimlerde benzer aletin bulunup bulunmadığını araştırmalı ve belirtmelidir.
  9. Etik Kurul onayı: Tüm proje başvuruları için etik kurul onayı gereklidir.
  10. Özgeçmiş: Yürütücünün özgeçmişi ve yayın listesi verilmelidir. İlaveten yardımcı araştırıcıların özgeçmişi ve kendi yayınları arasından seçtikleri 5 yayın belirtilmelidir.
  Projenin İzlenmesi:

  Proje kabulünün tebliğ edildiği tarih projenin başlangıç tarihidir. Bu tarihi izleyen 6 ay içinde gerekçesiz olarak faaliyet göstermeyen projeler iptal edilir. Proje yöneticisi projenin yürürlüğe girmesinden itibaren her altı ayda bir gelişme raporlarını Proje Değerlendirme Kurulu’na sunmak zorundadır. Gelişme raporunda ana amaç o güne kadar toplanan verilerin Proje Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilebilecek nesnellik ve yalınlıkta sunulmasıdır.

  Gelişme raporları projenin bilimsel kabulüne görüş bildiren Proje Değerlendirme Kurulu veya belirlenen danışman(lar) tarafından incelenir.

  Projeler çok özel durumlarda 6 ay süreyle uzatılabilir.

  Gelişmeleri yetersiz bulunan proje, iptal edilebilir. Bu takdirde projeye sağlanan alet ve malzemeler geri alınır. Projesi iptal edilen yürütücü üç yıl süreyle yeni proje başvurusunda bulunamaz.

  Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Araştırma Destek Fonu Proje Öneri Formu için tıklayınız.

  Burs programının amacı yurt dışında araştırma yapacak kardiyoloji asistanları ve uzmanlarını desteklemektir.

  BAŞVURU KOŞULLARI

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Kardiyoloji asistanı veya uzmanı olmak
  • Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi olmak
  • 35 yaş ve altında olmak
  • Gidilecek merkezden davet mektubu almış olmak,
  • Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,
  • Son üç yıl içinde TÜBİTAK veya YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.

  BURS SÜRESİ
  Burs süresi, 3-12 ay arası olmak koşuluyla, TKD yönetim kurulunun belirleyeceği süre kadardır.

  BURS MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ 
  Aylık burs miktarı en fazla 1000 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak TKD yönetim kurulunca saptanır. Ödemeler üçer aylık dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri, Avrupa ülkeleri için 500, Amerika için 1000 doları aşmamak kaydıyla TKD tarafından karşılanır.

  ALINAN DİĞER DESTEKLER 
  Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TKD’ye bilgi vermekle yükümlüdür. TKD desteği, alınan destek miktarına göre yeniden belirlenir. Başka kurumdan burs aldığı ve TKD’ye bilgi vermediği saptanan bursiyerlerden verilen burs miktarı yasal faizi ile geri tahsil edilir.

  BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

  • Başvuru dilekçesi
  • Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,
  • Davet mektubu,
  • Yabancı dil belgesi (KPDS/ÜDS/IELTS/TOEFL puan belgesinin onaylı örneği veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisansüstü eğitim aldığını gösterir diplomasının onaylı örneği),
  • Ayrıntılı araştırma projesi ve gidilecek merkezde yapılması planlanan eğitim faaliyetleri on sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalı, iş planı belirtilmelidir.
  • Aday, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa buna ilişkin beyan.

  NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

  SON BAŞVURU TARİHLERİ
  I.  Dönem:  Haziran ayı sonu
  II. Dönem: Aralık ayı sonu

  BURSİYERLERİN TESPİTİ
  Başvurular;

  • Konunun güncelliği, Türkiye’nin bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar,
  • Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuar vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar,
  • Türkiye’ye dönüşten sonra diğer üniversitelerimizdeki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu kurabilmesi olasılığı,
  • Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı,
  • Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hâkimiyeti,

  göz önüne alınarak değerlendirilir.

  BURSİYER SAYISI
  Bu burs kapsamında en fazla 5 kişi-yılı burs verilir.

  BURS JÜRİSİ
  Projeler TKD Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından yukarıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. 2017-2019 yılları jürisi şu kişilerdir: Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, Prof. Dr. Adnan Abacı, Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz’dır

  BURSUN BAŞLATILMASI
  Burs almaya hak kazanan adayların bursları, burs onay tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, bursiyerin belirleyeceği tarihte başlar. Onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.

  Ayrıca bursun başlatılabilmesi için;
  1. Bursiyer çalışıyor ise, yapmayı planladığı araştırmanın veya eğitimin çalıştığı kurum tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekir. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek yol gideri, burs vb. destekler de belirtilmelidir.
  2. Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den biyolojik materyalin yurt dışına götürülmesi gerekiyor ise çalıştığı Üniversiteden veya Fakülteden alınacak Etik Kurul Onay Belgesinin bulunması gerekir.

  YÜKÜMLÜLÜKLER

  • Burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) de, çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan “kesin raporu” ve bu sürede çıkan yayınlarının listesini ve rapor formlarını en geç 3 ay içinde TKD’ye sunmak ve Türkiye’deki kuruluşunda işine başladığı tarihi (Üniversite/Kurum yetkilisinin ıslak imzasıyla) bildirmek zorundadır.
  • Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TKD desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin TKD’ye gönderilmesi gerekir.
  • Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve dönüş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bir sağlık kurumunda çalışmakla yükümlüdür. Aksi halde kendisi için yapılmış olan tüm ödemeleri TKD kararı ile verilen para cinsinden ve yasal faizi ile geri ödemekle yükümlüdürler.
  • Bu ve diğer yükümlülüklerinin yerine gelmemesi halinde kullanılmak üzere, bursiyer Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi imzalar.
  • Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, TKD bilgisi dışında ve TKD tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir amaçla kullanamaz.
  • Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra destek almaya başlaması halinde 15 gün içinde TKD’e bilgi vermekle yükümlüdür.
  • Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek aldığı (kısmi destek sağladığı) takdirde, bursiyere TKD tarafından verilecek destek kesilebilir veya azaltılabilir.

  DİĞER
  Bu belgede belirtilmeyen özel durumlarda, TKD Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır.
  Bursiyerin yükümlülüklerini ihlali durumunda verilen burs TKD Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uygulanır.

  Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır.

  Amaç: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı tıp öğrencilerine burs sağlamaktır.

  Başarı tanımlanması: Bursun verileceği öğretim yılı bir önceki dönem tıp dersleri not ortalamasının 70 veya üstü olması gerekmektedir. Bu nedenle, hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerine burs verilemez. Ders notları dekanlıklardan alınan not belgesi (transkript) ile belgelenmelidir.

  Maddi olanakların kısıtlılığın belirlenmesi:

  Anne ya da babadan birinin işsiz olması 10 puan
  Ailenin aylık gelirinin 2.000TL- 3.000TL arasında olması 10 puan
  Ailenin aylık gelirinin 2.000TL'nin altında olması 30 puan
  Ailenin kirada oturması 10 puan
  Ailenin özel otomobilinin olmaması 5 puan
  Öğrencinin ailesi ile ayrı şehirde yaşaması 10 puan
  Öğrencinin yurtta kalması 10 puan
  Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi 2-3 kişi ile paylaşması 5 puan
  Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi en az 4 kişi ile paylaşması 10 puan
  Ailede mevcut her bir öğrenci için 5 puan
  Şehit çocuğu 20 puan
  Gazi Çocuğu 10 puan
  Anne/babanın resmen ayrı yaşaması 10 puan

  Maddi olanakların belgelenmesi:
  Maaş bordrosu
  Vergi levhası
  Kira kontratı
  SGK'dan anne ve babanın sigortalılık durumu

  Bursu verecek kurum: Burs TKD tarafından verilir ve TKD bütçesinden karşılanır.

  Burs süresi: Burs süresi 1 yıldır. Öğrencinin bursu kazandığı yıl koşulları esas alınarak -gerekli şartlar korunduğu sürece- her yıl belgelenmek koşulu ile okuldan mezun olana kadar burs devam eder. Son sınıfta olan öğrencilere mezun oldukları aya kadar ödeme yapılır ve sınav olmayan fakültelerde bir önceki “not ortalaması” esas alınır.

  Burs miktarı ve ödenmesi:

  • Yıllık burs miktarı 7.200 TL’dir. Bu tutar TKD Yönetim Kurulu tarafından, bir sonraki ders yılı için geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
  • Burs aylık olarak ödenir. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait burs Eylül ayında üç aylık olarak ödenir.

  Burs verilecek öğrenci sayısı:

  • Öğrenci Bursları Kurulu’nun teklifi ve TKD Yönetim Kurulunun onayı ile burs verilecek öğrencilerin sayısı her yıl yeniden belirlenir.

  Bursun Tıp Fakültelerine Dağılımı:

  • TKD Yönetim Kurulu üyelerinin birinci veya ikinci derece akrabalarına burs verilemez.
  • Özel ya da vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs verilemez.

  Bursun duyurulması: Burs verileceği aşağıdaki kaynaklarda duyurulur.

  • Burs alma koşulları TKD Arşivi dergisinde bir kez yayınlanır.
  • Sürekli olarak web sayfasında yer alır.
  • Tüm devlet üniversiteleri tıp fakültesi dekanlıklarına 15 Eylül tarihine kadar burs ile ilgili bilgi yazısı gönderilir.
  • Burs için son başvurma tarihi 30 Eylül’dür.

  Burs alınamayacak özel durumlar:

  • Özel tıp fakülteleri öğrencileri
  • Disiplin cezası alınması
  • Başka bir kuruluştan burs alınması
  • TKD Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisinin bulunması
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak

  Burs adayları belirttikleri tüm özellikleri belgelemek zorundadır. Söz konusu koşullarda değişiklik olursa 1 hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Doğru olmayan beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir ve verilmiş olan burs geri talep edilir.

  Adayların Belirlenmesi: Öğrenci Bursları Alt Birimi yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar ile senede bir kez sözlü mülakat yapar ve bursiyer seçiminde yukarıda belirlenen puanlama sistemini de göz önüne alarak burs alacak kişileri belirler. Burs verilecek aday sayısının %10’u kadar da yedek aday belirlenir. Liste TKD Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

  Görüşme için davet edilen adayların geliş-dönüş otobüs ya da tren ücreti ve öğle yemeği TKD tarafından karşılanır.

  • Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu, araştırmacıları teşvik etmek amacıyla, her yıl Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayımlanacak en başarılı 5 özgün araştırma makalesinin birinci yazarına “Yılın En Başarılı Makalesi”ödülü verecektir.
  • Ödül jürisi derginin yayın kurulundan oluşur.
  • Jüri her yılın başında, bir önceki yıl yayınlanan sayılarda yer alan ve yurt içinde Türk yazarlar tarafından hazırlanmış olan makaleler arasından en başarılı bulduğu beş çalışmayı TKD Yönetim Kuruluna önerir.
  • TKD Yönetim Kurulunca onaylanan birinci isimlere ödülleri banka havalesiyle gönderilir.
  UYGULAMA ESASLARI

  (Yönetim Kurulu’nun 30.07.1997 tarihli toplantısında kabul edilmiş; 08.11.2002, 23.06.2006, 29.03.2013, 26.04.2013, 23.08.2013 ve 22.08.2014 tarihli kararlarıyla değiştirilerek 01.09.2014 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş şeklidir.)

  Amaç ve Kapsam:

  Madde 1. Bu “Uygulama Esasları”nın amacı ülkemizde Kardiyoloji alanında işlev yapan T.C. vatandaşı öğretim elemanları ve doktorların uluslararası düzeyde yayın yapmaya teşvik edilmesine ve bu tür yayın yapanların ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Uluslarararası Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması:

  Madde 2. Uluslararası düzeyde yayın olarak

  a. SCI veya SCI expanded kapsamında İmpakt Faktörü 10’un üzerinde olan hakemli dergilerde yayımlanan makalelere 2.500TL, olgu bildirilerine 600TL ödül verilir. Diğer yayın türlerine ödül verilmez.

  b. SCI veya SCI expanded kapsamında İmpakt Faktörü 5-10 arasında olan dergilerde yayımlanan araştırma makalelerine 1.000TL, olgu bildirilerine 250TL ödül verilir. Diğer yayın türlerine ödül verilmez.

  c. Editöryel yazılar makale statüsünde değerlendirilerek yayın teşvik ödülü verilir.

  Birden fazla alanı ilgilendiren yayınlarda ağırlığın kardiyovasküler alanda olması gerekir.

  İmpakt faktöründeki değişimlerin Dernek Yönetim Kurulu’nca iki yılda bir saptanmasına göre, dergilerin sınıflanması güncelleştirilir.

  Ödeme Esasları:

  Madde 3.

  a. Madde 2a ve b paragraflarındaki dergilerde yayınlanan çalışmalara verilecek miktar her yılbaşında Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

  b. Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır.

  c. Ödemeler yayın çıktıktan sonra yapılır.

  d. Ödemeler yayındaki birinci isme yapılır.

  e. Ödül verilecek çalışmanın Türk kurum ve kuruluşlarında yapılmış olması ve yayındaki birinci ismin TKD üyesi olması gerekir.

  f. Başka kurumlarca verilecek ödüller Türk Kardiyoloji Derneği’nin ödülünü engellemez.

  g. Uluslararası kongrelerde tebliğ edilen ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen çalışmalar Madde 2a ve b paragrafındaki dergilerde tam metin halinde yayınlandığı takdirde tekrar ödüllendirilir.

  h. Çalışmanın yayın tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular dikkate alınır. Yayın tarihinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiş olan başvurular kabul edilmez.

  Başvuru:

  Madde 4. Ödül programından yararlanmak isteyenler, bu esaslardaki koşulları sağlayan yayının ayrı baskısı veya fotokopisi ile birlikte dilekçe ile Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na başvururlar.

  • Türk Kardiyoloji Derneği tarafından her yıl Ekim - Kasım ayında düzenlenmekte olan kongre ile ilgili stand / uydu / konukevi ve diğer servisler için kuralları ve ücretleri içeren sponsor bilgilendirme mektubu, tüm firma temsilcilerine aynı yıl Ocak ayında gönderilir.
  • Mektup tarihinde itibaren bir ay içerisinde firmalardan yanıt vermeleri istenir ve bu yanıtlar dernek merkezinde toplanır. Yönetim kurulu, firmaların üstlenecekleri aktiviteleri, talepleri doğrultusunda belirler.
  • Belirlenen aktiviteler için firmalara bilgi ve bütçe iletilir. Yazılı teyitleri istenir. Herhangi bir aktivite için yazılı teyit veren firma, o aktiviteyi gerçekleştirmese dahi ücretini ödemekle yükümlüdür. Ödemenin yapılmamış olması durumunda bir sonraki yıl aktiviteleri kısıtlanacaktır.
  Uydu Sempozyum Kuralları
  • Firmalar program kitabında önceden kararlaştırılan gün ve saatler içerisinde yapacakları uydu sempozyum ile ilgili konu / konuşmacı / oturum başkanı gibi detayları bildirirler. En geç aynı yıl içindeki Haziran ayı başına kadar uydu sempozyum programının tam olarak bildirilmesi gerekir. Bildirilmediği takdirde program kitabı içccedil;inde uydu sempozyum içeriği yayınlanmaz.
  • Uydu sempozyum programı davetiye olarak kongre çantası içine konulabilir.
  • Firmalar sempozyum başlamadan yarım saat önce salonun önünde promosyonel malzeme ve/veya yiyecek-içecek dağıtabilirler.
  • Salon perdesinde kendi logolarını toplantı başlayana kadar gösterebilirler. Salonda belirlenecek iki noktaya toplantı boyunca flama asabilirler.
  • Uydu sempozyum posterlerini yalnızca organizasyon acentası tarafından gösterilen yerlere ve toplantı salonu girişine asabilirler.
  • Uydu sempozyum salonları için yönlendirme yalnızca organizasyon acentası tarafından yapılabilir.
  Stand Kuralları
  • Kongrede stand açan firmaların isimleri program kitabında alfabetik olarak yer alacaktır.
  • Firmalar stand alanı olarak belirlenen alanı, belirtilen sınırlar ve ölçülerde (yükseklik, en, boy vb.)düzenleyebilirler. Kongre bütünlüğü içinde görselliği bozmamaya özen gösterirler.
  • Stand yükseklikleri 3,5 metreyi geçmemelidir.
  • Tüm stand alanları aşağıdaki standartlarda olmalı ve buna göre kurulmalıdır;
  • Standlar 18 Ekim 2007 tarihinde, saat 10:00 – 23:00 saatleri arasında ve 19 Ekim 2007 tarihinde 09:00 – 18:00 saatleri arasında kurulacaktır. Bu saatler dışında herhangi bir malzeme taşınması ve kurulum işlemine izin verilmeyecektir.
  • Standlar kurulduktan sonra, standlara ait malzemelerin standların arkasına konulmamasını rica ederiz. Stand malzemeleri ve diğer malzemeler organizasyon acentası tarafından firmalara tahsis edilecek olan depolarda saklanacaktır.
  • Stand açan firmaların tüm yetkilileri kayıt olmalıdır. Stand birimi başına yalnızca bir adet kayıt ücretsiz olacaktır.
  • Tüm firma temsilcileri, stand alanları açılmadan 1 saat öncesinde stand alanlarına girebilirler. Tüm stand görevlileri ve firma temsilcilerinin, yaka kartlarını takmaları mecburidir. Hiçbir firma temsilcisi veya stand görevlisi, yaka kartını takmadan stand alanlarına giremeyecektir. Stand alanları açılış saatlerinden önce, kongre katılımcıları stand alanlarına alınmayacaktır.
  • Firmalar tarafından kongreye gönderilecek tüm malzemeler 17 Ekim 2007 tarihinde kongre merkezinde olacak şekilde gönderilmelidir.
  • Lütfen gönderilen koli ve tüm malzemelerin üzerine, firma ve kongrenin isminin yazılmasını sağlayınız. Kongre merkezine ulaşan tüm malzemeler, organizasyon acentası tarafından, firmanıza tahsis edilen depo içerisindeki alanlara yerleştirilecektir.
  • Kongre çantalarının içerisine konulacak olan; davetiye, broşür, kalem, bloknot vb. malzeme listeleri en geç 8 Ekim 2007 tarihine kadar tarafımıza bildirilecektir. Uydu sempozyumu düzenleyen firmaların sempozyum öncesi ve sonrasında dağıtacağı promosyon malzemelerinin adet ve özellik bilgilerini yine belirtilen tarihe kadar tarafımıza göndermesini rica ederiz. İlgili malzemeler 17 Ekim 2007 tarihinde, kongre merkezinde olacak şekilde gönderilmelidir. Bu tarihte tarafımıza ulaştırılmayan malzemeler, çanta içeresinde yer alamayacaktır. Tarafımıza bildirilmeyen malzemelerin dağıtımına izin verilmeyecektir.
  • Her stand için, elektrik bağlantısı sağlanacaktır. Ayrıca talep edilmesi durumunda tarafımızdan 1 masa ve 2 sandalye tahsis edilecektir.
  • Alan içerisinde ilgiyi arttırmak için yapılan aktiviteler; katılımcılara promosyonel malzeme dağıtmak, kültürel aktivite düzenlemek, yiyecek - içecek dağıtmak çevre standları ve katılımcıları rahatsız etmeyecek boyutta olmalıdır.
  • Diğer standları rahatsız edici ve kongrenin genel aktivitelerine katılımı engelleyici (çok ünlü bir sanatçıyı toplantı saatinde misafir etmek, toplantılarla aynı anda çekiliş yapmak, kongre ana aktiviteleri ile çakışacak şekilde aktivite düzenlemek vb.) girişimler yapılmamalıdır. Sosyal aktiviteler kongre bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapılmalıdır.
  • Stand alanında alkollü içki dağıtımı yapılmayacaktır.
  • Stand alanında standlarda kurulan ses sistemlerinde, ses veya müzik seviyesi 25 desibeli aşmayacaktır. Ses seviyesi ölçüm yapılarak denetlenecektir.
  • Stand alanı için de yönlendirme organizasyon acentası tarafından yapılacaktır.
  • Stand alanı planında her firmanın adı ve yeri belirtilecektir. Bu plan, bir adet stand alanı girişinde, bir adet stand alanı içinde olmak üzere iki yerde bulunacaktır. Ayrıca cep programında bu bilgiler yer alacaktır.
  • Stand alanında görev alacak firma yetkilileri kendilerine ayrılan stand alanı dışında hiçbir tanıtım etkinliğinde bulunamazlar. Firma veya ürünü tanıtan ve anımsatan işaretlerle dolaşamazlar.
  • Standlarda dağıtılacak tanıtım materyalleri yasalara ve Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olmalıdır. TKD bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
  • Standlarda düzenlenecek tüm aktivitelerin listesinin ve dağıtılacak malzeme örneklerinin (ilaç, broşür, kitap vb.), en geç 5 Ekim 2007 günü Türk Kardiyoloji Dernek Merkezine teslim edilmesi gereklidir.
  • Yukarıda belirtilen kuralların ve onaylanan stand aktivitelerinin dışında, her türlü etkinliğe karşı, TKD Yönetim Kurulu'nun gerekli tüm önlemleri (stand kapatma, bir sonraki yıl kongrede aktiviteleri kısıtlama vb.) uygulama hakkı vardır.
  • Stand alanının veya ticari poster panoların dışında şirket veya ürünün tanıtımının herhangi bir şekilde yapılmamalıdır.
  • Stand alanının açık olduğu saatlerde standınızda tanıtım görevlilerinin bulunması zorunludur.
  • Stand alanında tanıtım için görüntü aletleri kullanılabilir. Ancak seslerinin diğer standları ve genel stand alanındaki akışı ve düzeni etkilemeyecek düzeyde olmalıdır.
  • Kongre merkezinde konuklarınıza sunmak istediğiniz yiyecek içecek hizmeti için, talepleriniz yazılı olarak organizasyon acentasına iletilmelidir. Kongre merkezinde servis edilecek olan yiyecek ve içeceklerle birlikte firma logolu bardak ve peçeteler kullanılabilecektir. Tüm yiyecek ve içecek siparişleri, organizasyon acentası tarafından alınacaktır. Konuklarınıza sunmayı istediğiniz yiyecek içecekler için en geç 15 Ekim 2007 tarihine kadar organizasyon acentası ile bağlantıya geçilmelidir.
  • Otel Yönetimi tarafından , dışarıdan yiyecek ve içecek maddeleri getirilerek stand alanında ücretli veya ücretsiz dağıtımına izin verilmemektedir. Bu doğrultuda stand alanınızda vermeyi düşündüğünüz ikramlar için organizasyon acentasından bilgi istenmelidir. andlar belirtilen saatte hazırlıklarını tamamlamak durumundadır. Stand alanının genel düzeni açısından bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır.
  • Tüm standlar belirtilen saatte standlarını toplamak durumundadır. Stand alanının genel düzeni açısından bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır.
  • Otel içerisinde bulunan güvenlik sadece otelin güvenliğinden sorumludur. Stand alanınız ve malzemeleriniz ile ilgili meydana gelebilecek olan kayıp, zarar, çalıntı olaylarında Türk Kardiyoloji Derneği, organizasyon acentası veya kongre oteli sorumlu tutulamaz.
  • Hazırlanmış planda verilmiş olan mekan ve ölçüler dışına çıkılmamasını rica ederiz. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde stand alanın sökülerek tekrar monte edilmesi durumu ortaya çıkacaktır.
  • Kongre merkezinin duvarlarına herhangi birşey asılması, yapıştırılması yasak olup, aksi durumda meydana gelecek zararlar ile ilgili olarak, firma kongre merkezine karşı direkt sorumlu kabul edilecektir. Asılacak materyaller organizasyon acentası tarafından temin edilecek panolara asılmalıdır.
  • Otele herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra yapan firma tarafından otele ödenir.
  • Standların temizliğinden organizasyon acentası ve otel personeli hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Standların temizliği, firmaların sorumluluğundadır.

  * Sökülme işlemi için belirtilen saatler arasında toplanmayan standların sorumluluğu stand sahiplerine aittir.

  Kongre merkezinde kullanılacak tüm malzemeler tutuşmaz malzemelerden hazırlanmalıdır. Stand alanında firmaların yerleşimi; yangın alarmı, yangın uyarı sistem araçları ve yangın söndürme araçlarını engellemeyecek şekilde omalıdır.

  Amaç:

  Bu burs programının amacı, Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği üyesi ülkelerinden Türkiye’ye belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla eğitim için veya araştırma için gelen kardiyoloji asistanları ve uzmanlarını “gözlemci konuk uzman” statütüsünde desteklemektir.

  Başvuru koşulları ve istenilen belgeler:
  1. Başvuru dilekçesi
  2. Mezun olduğu ülkenin doktorluk diploması fotokopisi
  3. Kardiyoloji eğitimini tamamladığını veya devam ettiğini gösteren çalıştığı kardiyoloji merkezinden aldığı belge
  4. Tercihan geldiği ülkenin kardiyoloji derneğinden aldığı referens mektubu
  5. Türkiye’de eğitim alacağı veya araştırma yapacağı kardiyoloji merkezinden aldığı kabul yazısı
  6. Araştırma yapacaksa bununla ilgili araştırma projesi
  7. Kimlik (pasaport) belgesi fotokopisi
  8. Özgeçmişi ve yayın listesi
  9. Bir adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
  Burs süresi, miktarı ve ödeme şekli:

  Burs süresi en fazla 12 aydır. Bursiyer Türkçe kursuna gitme ihtiyacı duyarsa 3 aylık Türkçe kursu bedeli de TKD tarafından karşılanır. Her takvim yılı için 3 kişiye burs verilecektir.Burs bedeli aylık 1 asgari ücret tutarı olarak belirlenmiştir. Burs bedeli bursiyerin bir Türk bankasında açmış olduğu hesaba aylık olarak yatırılır.

  Bursiyerlerin belirlenmesi:

  Burs başvurular yılda bir dönem (Mart ayı sonu) yapılır. Dönem sonu tüm başvurular TKD Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuç 1 ay içinde adaylara bildirilir. Gerek duyulursa mülakat yapılır.

  Bursiyerin yükümlülükleri:

  Burs bitiminde bursiyer Gözlemci Konuk Uzmanlık dönemine ilişkin bir rapor hazırlayarak TKD’ye ve kendi derneğine gönderir.

  Bursiyer TKD Bursiyerler Alt Kurulu’nun doğal üyesi olur. Bu üyelik kapsamında çalıştığı alanla ilgili konularda TKD faaliyetlerinde danışman olarak görev yapar.

  Amaç:

  Bu burs programı Türk ve Akraba topluluklardan gelip ülkemizde kardiyoloji alanında ihtisas yapanlar içindir. Öğretim üyeleri ve tıp fakültesi öğrencileri bu programdan faydalanamazlar.

  Başvuru koşulları ve istenilen belgeler:
  1. Başvuru dilekçesi
  2. Mezun olduğu ülkenin doktorluk diploması fotokopisi
  3. Kardiyoloji ihtisası yaptığı kurumdan alınan ve ihtisasa başlama zamanını gösteren belge. Bursa başvurabilmek için en az 6 aydır Türkiye’de kardiyoloji ihtisası yapıyor olmak şarttır.
  4. Biri ihtisas yaptığı kurumdaki öğretim üyesi ve/veya klinik şefinden olmak üzere 2 adet referans mektubu
  5. Kimlik (pasaport) belgesi fotokopisi
  6. Özgeçmişi ve yayın listesi
  7. Bir adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
  Burs süresi, miktarı ve ödeme şekli:

  Burs süresi 4 yıldır. Ancak bursiyerin her yıl sonunda ihtisas yaptığı merkezden, ihtisasına devam ettiği ve klinik başkanından maddi durumunda herhangi bir değişiklik olmadığına dair belge getirmesi halinde sonraki yılın ödemelerine başlanır. Bu belgeleri getirmeyen adayların bursu kesilir. Her takvim yılı için 1 kişiye burs verilecektir. Burs tutarı asgari ücretin 2/3’si olarak belirlenmiştir

  Bursiyerlerin belirlenmesi:

  Burs başvurular yılda bir dönem (Mart ayı sonu) yapılır. Dönem sonu tüm başvurular TKD Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuç 1 ay içinde adaylara bildirilir. Gerek duyulursa mülakat yapılır.

  Bursiyerin yükümlülükleri:

  Bursiyer TKD Bursiyerler Alt Kurulu’nun doğal üyesi olur. Bu üyelik kapsamında çalıştığı alanla ilgili konularda TKD faaliyetlerinde danışman olarak görev yapar.

  TKD, ülkemizdeki tüm kardiyologları kapsayan bir oluşumdur. Bu nedenle üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler TKD logosu kullanılarak aşağıdaki kurallar çerçevesinde TKD çatısı altında icra edilebilir:

  a. TKD üyeleri tarafından belirli konularda kurulmuş dernek, grup, kulüp veya lokal dernek, grup, kulüp gibi oluşumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bu yönetmelik kapsamında TKD tarafından desteklenir. Tüm ülkeyi kapsayan, TKD'nin kapsama alanına giren oluşumlar desteklenmez.

  b. Faaliyetin süresi 1 (bir) günü aşmamalıdır. Faaliyet kapsamında bildiri kabulü bulunmamalıdır.

  c. Oluşum yönetimi TKD çatısı altında yapmak istediği faaliyetini bir dilekçe ile en az 2 ay öncesinden TKD Yönetim Kuruluna bildirir.

  d. Bildirilen faaliyete destek vermek tamamen TKD Yönetim Kurulu tasarrufundadır.

  e. TKD tarafından uygun bulunan faaliyetlerin programı Yönetim Kurulu tarafından incelenip onaylandıktan sonra TKD logosu kullanılabilir.

  f. Faaliyetin organizasyonu ilgili oluşum tarafından gerçekleştirilir. Faaliyetin geliri ve gideri hesaplandıktan sonra oluşan bir kar varsa karın %25’i öğrenci burslarında kullanılmak üzere TKD’ne aktarılır. Oluşan bir zarar varsa bu zararın karşılanmasında TKD’nin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

  g. Oluşum isterse faaliyetin organizasyonunu tamamen TKD çatısı altında yapmayı da talep edebilir. Talep Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse organizasyon TKD tarafından gerçekleştirilir. Hesaplar TKD İktisadi İşletmesi kuralları içerisinde muhasebe edilir.

  ACTELION’un kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sağladığı koşulsuz destekle, Türkiye’de kardiyopulmoner vasküler hastalık alanında yürütülen araştırmaları teşvik etmek üzere “Türk Kardiyoloji Derneği-Actelion Kardiyopulmoner Vasküler Hastalık Araştırma Ödülü” programı başlatılmıştır.

  Bu yıl üçüncüsü verilecek olan bu ödül, 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi’ne sözlü bildiri ya da poster olarak sunulmak üzere kabul edilecek ya da 10 Eylül 2013’e kadar TKD’ye gönderilecek kardiyopulmoner vasküler hastalıkla ilgili araştırmalar arasından, Kongre Bilim Kurulu tarafından, aşağıdaki koşullar uyarınca seçilecek çalışmanın kardiyoloji uzmanı veya kardiyolojide uzmanlık programında olan birinci ismine verilecektir:

  • Proje yayınlanmış ise, yayın tarihinin bir yıldan eski olmaması,
  • Başvuru sahibinin TC vatandaşı olması (Türk hekimlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği projeler kabul edilmektedir).
  • Kongreye kabul edilen bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için yazar tarafından ayrıca 10 Eylül 2013’e dek aşağıdaki biçimde başvuru dosyalarının TKD’ye ulaştırılması gerekmektedir.
  Başvuru dosyasında bulunması gereken evraklar:
  • Başvuru sahibinin özgeçmişi,
  • Proje sinopsisi,
  • Proje, etik kurul onayı gibi izin alınmasını gerektirir bir proje ise (prospektif klinik çalışma, hayvan çalışması vs), ilgili kurul onayının fotokopisi,
  • Proje sonuç raporu yayınlanmış projelerde tam metin makale, henüz yayınlanmamış projelerde proje sonuçlarını kapsayan rapor (poster sunumu olarak kabul edilmiş projelerde hazırlanmış poster, sözlü bildiri olarak kabul edilmiş projelerde ise sonuçlara ait tartışma bölümünün de yer aldığı sunum slaytları ya da dergiye gönderilmiş draft makale kabul edilir) 
  • Proje birden fazla kişi tarafından yürütülmüş ise, proje sahibinin diğer proje yürütücülerini bu başvuruyla ilgili bilgilendirdiğini ve diğer yürütücülerle herhangi bir anlaşmazlık durumunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ettiğini gösterir imzalı beyan

  Hazırlanan başvuru dosyalarının dört nüsha olarak en geç 10.09.2013 tarihinde TKD Merkezinde olacak şekilde postalanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra TKD’ye ulaşacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  TKD Merkezi:

  Nish İstanbul A Blok Kat:8
  No:47-48 Çobançeşme,Sanayi
  Cd.11,Yenibosna
  34196, İstanbul

  Ayrıntılı bilgi için www.tkd.org.tr adresine başvurunuz.

  TDK tarafından önerilen ve TKYK tarafından uygun görülen aşağıdaki asgari şartları taşıyan ve TKD Kardiyak Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı açmak isteyen Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin program sorumlularının programı yürütecek öğretim üyeleri listesi ile birlikte Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu’na başvurmaları gerekir. Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından koşulları ve eğitim programı uygun bulunan kurumların eğitim programları ve başvuru koşulları TKD, TKYK ve ilgili kurumun web sayfasından duyurulur.

  1. Kurumsal olarak Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi almış olmak
  2. 7 gün 24 saat koroner anjiyografi ve hemodinami ünitesini kullanabilmek, günün her saatinde primer perkütan koroner girişim yapabilmek
  3. Girişimsel kardiyolojide güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını uygulayabilecek teknik donanım ve konuda uzman hekim kadrosuna sahip olmak (Koroner anjiyografi, anjiyoplasti, kateterizasyon, IVUS, FFR gibi koroner girişimsel işlemler; valvüloplasti, perkütan kapak replasmanı, kardiyak defekt kapatılması gibi yapısal kalp hastalıklarına ilişkin girişimsel işlemler vb)
  4. Yıllık koroner anjiyografi sayısının en az 1500, anjiyoplasti sayısının en az 300 olması
  5. Aritmi alanında güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını uygulayabilecek elektrofizyolojik teknik donanım ve konuda uzman hekim kadrosuna sahip olmak (Kalıcı kalp pili, implantabl kardiyoverter defibrilatör (ICD), kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT), atriyal fibrilasyon/flatter ve ventriküler taşikardi ablasyonu vb)
  6. Ekokardiyografi alanında güncel tanı yaklaşımlarını uygulayabilecek ekokardiyografik donanım ve konuda uzman hekim kadrosuna sahip olmak (Transözefagial ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografi ve 3 boyutlu ekokardiyografi işlemleri vb.)
  7. Kalp transplantasyonu ve kalp yardımcı cihazları (sol ventrikül yardımcı cihazı; intraaortik balon pompası, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu implantasyon gibi kardiyak hemodinamiyi destekleyen uygulamalar) işlemlerinin yapılıyor ve hastaların takip ediliyor olması
  8. Kurumda, koroner yoğun bakım ünitesi dışında, anestezi, dahiliye ve kalp-damar cerrahisi yoğun bakımlarının da bulunması. Bu yoğun bakımlarda, öğretim üyeleri tarafından her gün düzenli hasta viziti yapılıyor olması.
  9. Bölüm içi eğitimi desteklemek amacıyla düzenli bir eğitim programının (mortalite /morbidite toplantıları ve makale saatlerini de içerici şekilde) uygulanıyor olması
  1. Proje grubunun amacı:
   Proje grubunun amacı kalp ve damar hastalıklarının özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarında araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymaktır. Bu amaçla Proje gruplarının görev ve faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
    
  2. Proje grubunun kuruluşu:
   Proje grubu, üyelerden gelen teklif üzerine veya Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Yönetim Kurulunun ihtiyaç görmesiyle, TKD Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
    
  3. Proje Grubunun yapısı:
   Proje Grubu; proje grubu üyeleri ve proje grubu yürütme kurulundan oluşur.
   1. Proje Grubu Üyeliği: Proje grubunun üyeleri kuruluş aşamasında o alanda görev almak isteyen TKD üyeleri arasından ya da projenin amacına uygun TKD üyesi olmayanlar arasından TKD yönetim kurulu tarafından atanır. Proje grubunun üyeleri en fazla 2 proje grubuna üye olabilirler. Kuruluş aşamasından sonra bu proje grubuna üye olmak isteyenler proje grubuna müracaat ederler. Yürütme kurulunun uygun görüşü ile TKD yönetim kurulu tarafından proje grubu üyeliğine atanır.
     
   2. Proje Grubu Yürütme Kurulu: Proje grubu yürütme kurulu, kuruluş aşamasında TKD Yönetim Kurulunca atanan başkan ve en fazla 4 tane üyeden oluşur. Proje grubu yürütme kurulu üyeleri TKD Yönetim Kurulu tarafından verilen proje ile ilgili görevleri yerine getirir.
    1. Proje grubu yürütme kurulunun görev süresi iki yıldır. Gerek görüldüğünde TKD yönetim kurulu projenin ilerleme durumuna göre bu süreyi uzatabilir.
    2. Görevden ayrılan yürütme kurulu üyelerinin yerine TKD yönetim kurulunca proje grubu üyelerinden yeni atama yapar.
    3. Proje grubu yürütme kurulu yılda en az iki kez toplanır. Alınan kararlar düzenli olarak TKD Yönetim Kurulu’na bildirilir. Alınan kararlar TKD Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
      
  4. Proje Grubunun görev ve faaliyetleri:
   1. Proje grubunun ana misyonu proje üretmektir. Proje grupları konularıyla ilgili bilgi toplamak ve üyeler arası bilgi alışverişini sağlamak için seminer, eğitim kursları, bilimsel toplantılar, halka yönelik eğitim kursları vb düzenlerler. Ancak bu faaliyetler için en az üç ay önce TKD Yönetim Kurulu’ndan onay alınması gerekir.
   2. Proje grupları konularıyla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenlerler. Özellikle TKD Yönetim Kurulu Araştırma Destek Fonu Değerlendirme ve İzleme alt birimi ile iş birliği içinde ülke düzeyinde çok merkezli araştırmaları yaparlar. Ayrıca konularıyla ilgili ülke düzeyinde veri tabanı oluştururlar ve bunun sürekliliğini sağlarlar. Her yılın faaliyet raporlarını bir sonraki yılın ilk üç ayı içinde TKD’ye bildirirler.
   3. Proje Grupları, alanlarında, gerektiğinde belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer Proje grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için TKD Yönetim Kurulu’ndan onay almak zorundadırlar.
   4. Proje Grupları Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin aynı konudaki Proje Grupları ile ilişkiler kurar, gerektiğinde kendisini Avrupa Kardiyoloji Derneği Proje Grubu’nda temsil edecek üye veya üyelerin seçilmesi için gayret gösterirler.
   5. Proje Grupları anılan tüm faaliyetleri için Türk Kardiyoloji Derneği sekreteryasından yardım alırlar.
     
  5. Proje grubunun gelir ve giderleri
   1. Proje Gruplarının gelir ve gider muhasebesi TKD genel muhasebesi içindedir. Bu yüzden Proje grupları yapacakları her faaliyetin tahmini bütçesini en az 3 ay önce TKD Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Tahmini bütçe TKD Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
   2. Proje Gruplarınca düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları TKD adına yapılır. Gelir ve giderin muhasebesi TKD genel muhasebesinin bir parçası olarak yürütülür. Denetim TKD muhasip-veznedarı aracılığıyla TKD Yönetim Kurulu’ndadır. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar TKD adına toplanarak TKD banka hesaplarına yatırılır ve TKD muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra TKD Yönetim Kurulu’na sunulmalıdır.
     
  6. Proje Grubunun yenilenmesi ve kapatılması:
   1. Yenilenmesi: TKD YK’nun yenilenmesi ile birlikte proje grubu üyeleri yeniden belirlenir.
   2. Kapatılması: Bir Proje grubun faaliyeti, grubun görevini tamamlaması ile kendiliğinden sona erer. Ancak, TKD YK’nun uygun görmesi halinde proje grubu faaliyetleri devam ettirilir. TKD Yönetim Kurulu, Proje Grupları Yönetmeliği’ne aykırı çalışan bir Proje grubu yürütme kurulunu görevden alabilir. Böyle bir durumda yeni yürütme kurulu TKD yönetim kurulu tarafından atanır.
     
  7. Geçici madde:
   Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.