Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 14 Sayı: 2 / 2022


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Sayı Sorumlusu:
Dr. Özlem Yıldırımtürk

Katkıda Bulunanlar:
Dr. Lale Dinç Asarcıklı
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Tayfur ErdoğduGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "HAZİRAN 2022 KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ" Haziran 2022 (2)
HAZİRAN 2022 KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ

EMPEROR-Preserved: Outcomes using alternate endpoint definitions
EMPEROR-Preserved: Alternatif Sonlanım Noktaları Kullanılarak Elde Edilen Sonuçlar
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

Finerenone in chronic kidney disease and type 2 diabetes: a FIDELITY analysis of left ventricular hypertrophy
Kronik böbrek hastalığı ve tip 2 diyabette Finerenone: sol ventrikül hipertrofisinin bir FIDELITY analizi
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

Cardiac contractility modulation therapy improves health status in patients with HFpEF
Kardiyak kasılma modülasyon tedavisi, KEF-KY'li hastalarda sağlık durumunu iyileştirir
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

Glycemic variability and hyperglycemia in HFpEF: Can be realy an incidence more than 65%?
HFpEF'de glisemik değişkenlik ve hiperglisemi: Gerçekte %65'ten fazla bir insidans olabilir mi?
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

Endovascular Ablation of the Right Greater Splanchnic Nerve in Subjects Having HFpEF Early results of the REBALANCE-HF Trial Roll-in Cohort
KEF-KY Olan Olgularda Sağ Büyük Splanknik Sinirin Endovasküler Ablasyonu REBALANCE-HF Denemesi Roll-in Kohortunun Erken Sonuçları
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

ENDO-HF Neuromodulation in Heart Failure
ENDO-HF Kalp Yetersizliğinde Nöromodulasyon
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

Patiromer for the management of hyperkalaemia in patients receiving renin–angiotensin–aldosterone system inhibitors for heart failure: design and rationale of the DIAMOND trial
Kalp yetersizliği için renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi inhibitörleri alan hastalarda hiperkalemi tedavisi için patiromer: DIAMOND çalışmasının tasarımı ve gerekçesi
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

The Impact of Empagliflozin on Decongestion in Patients Hospitalized for Acute Heart Failure – Analysis from the EMPULSE trial
Akut Kalp Yetersizliği Nedeniyle Hastaneye Yatan Hastalarda Empagliflozinin Dekonjesyon Üzerindeki Etkisi – EMPULSE çalışmasından analiz
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

Short-term Effects of Dapagliflozin on Peak VO2 in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction (DAPA-VO2)
Dapagliflozinin Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu ile Kalp Yetersizliğinde Zirve VO2 Üzerine Kısa Dönemli Etkileri
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

Efficacy and Safety of Aficamten in Patients With Symptomatic Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy
Semptomatik Hipertrofik Obstruktif Kardiyomiyopatili Hastalarda Aficamten'in Etkinliği ve Güvenliği
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

REVEAL-CKD: diagnosis and management of stage 3 chronic kidney disease in patients with heart failure in Italy
REVEAL-CKD: İtalya'da kalp yetersizliği olan hastalarda evre 3 kronik böbrek hastalığının teşhisi ve yönetimi
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

RELIEVE-HF (Reducing Lung Congestion Symptoms Using the v-wave Shunt in advanced Heart Failure) Improved LV and RV structure and function at 12- months with the V-Wave Ventura Interatrial Shunt in patients with HFrEF and HFpEF
Düşük ve Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında V-Wave Ventura İnteratriyal Şant ile 12 ayda Sol ve Sağ Ventrikülde Yapısal ve İşlevsel İyileşme
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

Use of Remote Speech Analysis to Predict Worsening heart failure Events in Ambulatory Heart Failure Patients
Ayaktan Kalp Yetmezliği Hastalarında Kötüleşen Kalp Yetmezliği Olaylarını Öngörmek İçin Uzaktan Konuşma Analizi Kullanımı
...
Dr. Lale Dinç Asarcıklı

Prognostic impact of the updated 2018 HFA-ESC definition of advanced heart failure: Results from the HELP-HF Registry
Güncellenmiş 2018 HFA-ESC ileri kalp yetersizliği tanımının prognostik etkisi: HELP-HF çalışmasından alınan sonuçlar
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

 ...
Dünyanın büyük kalp yetersizliği kongrelerinden biri olan ESC Kalp Yetersizliği Kongresi 21-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında Madrid’de gerçekleştirildi.

Bu yıl kongrede tartışılan konuların başında, sodyum glukoz kotransporter inhibitörleri ve pulmoner venöz konjesyonu azaltmaya yönelik tedaviler bulunmaktaydı. TKD Kalp yetersizliği Çalışma Grubu ve geleceğin kalp yetersizliği uzmanları ile birlikte önemli çalışmaları sizin için özetledik.

TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu adına

Prof. Dr. Özlem Yıldırımtürk

Metabolomic Profiling of the Effects of Dapagliflozin in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: DEFINE-HF
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Dapagliflozinin Etkilerinin Metabolomik Profili: DEFINE-HF
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

The CLOROTIC Trial: Combination of Loop Diuretics with Hydrochlorothiazide in Acute Heart Failure
CLOROTIC Çalışması: Akut Kalp Yetersizliğinde Kıvrım Diüretiklerinin Hidroklorotiyazid ile Kombinasyonu
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

No-implant interatrial shunt for heart failure with preserved ejection fraction: Preliminary multi-centre clinical outcomes from ALLEVIATE-HF- 1 and HF-2
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde implantsız interatriyal şant: ALLEVIATE-HF-1 ve HF-2 çok merkezli çalışmalarından ön klinik sonuçlar
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

A Multicenter, Randomized, Double Blind, Placebo Controlled, Paralell Gropu Study on the Safety and Efficacy of Istaroxime for Pre-Cardiogenic Shock (SEISMIC)
Pre-Kardiyojenik Şok için İstaroksimin Güvenliği ve Etkinliği Üzerine Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Paralel Grup Çalışması (SEISMIC)
...
İnci Tuğçe Çöllüoğlu

The Impact of Tricuspid Regurgitation on Clinical Outcomes in GALACTIC-HF
GALACTIC-HF Çalışmasında Triküspid Yetersizliğinin Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

HELIOS-A: 18- Month Exploratory Cardiac Results from the Phase 3 Study of Vutrisiran in Patients with Hereditary Transthyretin Mediated Amyloidosis
HELIOS-A: Kalıtsal Transtiretin Aracılı Amiloidozlu Hastalarda Vutrisiran Faz 3 Çalışmasından 18 Aylık Keşif Kardiyak Sonuçları
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Effects of Dapagliflozin on Symptoms and Physical Limitations across the entire spectrum of LVEF: Analysis from DEFINE-HF and PRESERVED-HF
Tüm LVEF spektrumunda Dapagliflozinin Semptom ve Fiziksel kısıtlılıklar üzerine etkisi: DEFINE-HF ve PRESERVED-HF çalışmalarının analizi
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Design and Baseline Characteristics of the DELIVER Trial
DELIVER çalışmasının dizayn ve temel karakteristikleri
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Phase 2, Randomized, Double Blind, Placebo Controlled, Safety and Efficacy Study of Dutagliptin in Combination with Filgrastim in Early Recovery Post- Miyocardial Infarction (REC-DUT-002)
Dutagliptin ile Filgrastim Kombinasyonunda Faz 2, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Miyokardiyal Enfarktüs Sonrası Erken İyileşmede Güvenlik ve Etkinlik Çalışması
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Ghrelin-HF: intravenous ghrelin in heart failure with reduced ejection fraction
Ghrelin-HF: Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde intravenöz ghrelin
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

A Study to Evaluate Whether Macitentan is an Effective and Safe Treatment for Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Pulmonary Vascular Disease (SERENADE)
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonu ve Pulmoner Vasküler Hastalığı Olan Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Masitentanın Etkili ve Güvenli Bir Tedavi Olup Olmadığını Değerlendirmeye Yönelik Çalışma
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

A novel, small volume subcutaneous furosemide formulation delivered by an abdominal patch infusor device in paitents with heart failure: results of two studies phase I (SQI-01-01ve SUBCUT-HF-1 trials)
Kalp yetersizliği olan hastalarda abdominal infüzör cihazı tarafından verilen yeni, küçük hacimli bir deri altı furosemid formülasyonu: iki çalışmanın sonuçları faz I SQI-01-01ve SUBCUT-HF-1 çalışmaları)
...
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Atrial fibrillation and cardiac rhythm device therapy and therapeutic efficacy of atrial shunt treatment in HFpEF and HFmrEF: Results from the REDUCE LAP-HF II Trial
KEF-KY ve HHEF-KY'de atriyal fibrilasyon ve kardiyak ritim cihazı tedavisi ve atriyal şant tedavisinin terapötik etkinliği:REDUCE LAP-HF II çalışmasından sonuçlar
...
Dr. Tayfur Erdoğdu

2008 - 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.