[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 4 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Emrah Aksakal
Ezgi Çamlı
Arda Güler
Büşra Güvendi Şengör


 4--7

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Koroner Bypass Cerrahisi ile Karşılaştırıldığında Fraksiyonel Akış Rezervi Kılavuzlu PCI – FAME 3 (Dr. Emrah Aksakal)

Yorumlayan: Dr. Emrah Aksakal

Çalışmanın Adı: Koroner Bypass Cerrahisi ile Karşılaştırıldığında Fraksiyonel Akış Rezervi Kılavuzlu PCI – FAME 3

Yayınlandığı Kongre: TCT 2021

Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2112299

Giriş:
Üç damar koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda, koroner arter baypas greftlemenin (CABG), perkütan koroner girişime (PCI) göre daha iyi sonuçlara sahip olduğu bulunmuştur, ancak PCI' nin fraksiyonel akış rezervi (FFR) ölçümü ile yönlendirildiği çalışmalar eksiktir.

Amaç:
Bu çalışmada üç damar KAH olan hastalarda majör olumsuz kardiyak veya serebrovasküler olayların insidansı açısından, mevcut nesil zotarilimus kaplı stentlerle gerçekleştirilen FFR kılavuzluğunda PCI’ nin CABG ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Method:
Bu çok merkezli, uluslararası, non-inferiority çalışmasında, üç damar hastalığı olan hastalar, CABG veya FFR kılavuzluğunda mevcut nesil zotarolimus salımlı stentlerle PCI olmak üzere rastgele ayrılmıştır. Birincil sonlanım noktası, herhangi bir nedene bağlı ölüm, miyokard enfarktüsü, inme veya tekrarlayan revaskülarizasyon olarak tanımlanan majör bir kardiyak veya serebrovasküler olayın 1 yıl içinde ortaya çıkmasıydı. İkincil sonlanım noktası ölüm, miyokard enfarktüsü veya inmeden oluşan bir bileşik sonlanımdı; ek olarak güvenlik parametreleri de değerlendirildi.

Bulgular:
48 merkezde toplam 1500 hastaya randomize edildi. PCI yapılan hastalara ortalama (±SD) 3.7±1.9 stent ve CABG yapılan hastalara 3.4±1.0 distal anastomoz uygulandı. 1 yıllık bileşik birincil sonlanım noktaları, FFR kılavuzluğunda PCI yapılan hastalarda % 10.6 ve CABG yapılan hastalarda ise % 6.9' du (HR, 1,5; %95 CI, 1,1-2,2 ). Bulgular FFR kılavuzluğunda PCI 'nin non-inferior şartını karşılamamaktaydı (p = 0.35). Ölüm, miyokard enfarktüsü veya inme insidansı FFR kılavuzluğunda PCI grubunda % 7.3 ve CABG grubunda %5.2 idi (HR, 1.4; %95 CI, 0.9-2.1). CABG grubunda majör kanama, aritmi ve akut böbrek hasarı insidansı FFR kılavuzluğunda PCI grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuçlar:
Üç damar KAH hastalarında, FFR kılavuzluğunda yapılan PCI’ nin, 1 yıl içerisinde ölüm, miyokard enfarktüsü, inme veya tekrarlayan revaskülarizasyonu içeren bileşik sonlanım noktasının, CABG karşısında non-inferior şartını sağlamadığı bulundu.

Yorum:
Çalışmanın ana bulgusu, üç damar KAH olan hastalarda, FFR kılavuzluğunda PCI' nin birincil bileşik sonlanım noktasına göre non-inferior kriterini karşılamamasıdır. Ek olarak alt grup analizlerine bakıldığında SYNTAX skoruna göre sınıflama yapıldığında sonuçların yine benzer olduğu görülmektedir. Ancak güvenlik sonlanımları CABG hastalarında daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu bulgular, CABG' yi PCI ile karşılaştıran önceki çalışmaların bulgularıyla tutarlıdır. Ancak bu çalışmada takip süresi 1 yıldır. Çalışmanın uzun dönem takipleri devam etmektedir ve bu iki tedavi stratejisinin uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için kritik olacaktır. Elimizdeki veriler doğrultusunda 2018 Miyokardiyal Revaskülarizasyon kılavuzundaki CABG/PCI tercihi önerileri aynı şekilde devam edecek gibi görünmektedir.


4--7

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.