[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 4 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Emrah Aksakal
Ezgi Çamlı
Arda Güler
Büşra Güvendi Şengör


 



4--7

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - CHOISE-CLOSURE: Tıkaç bazlı ve sütür bazlı geniş vasküler kapatmanın randomize karşılaştırılması (Dr. Ezgi Çamlı)

Yorumlayan: Dr. Ezgi Çamlı

Çalışmanın Adı: CHOISE-CLOSURE: Tıkaç bazlı ve sütür bazlı geniş vasküler kapatmanın randomize karşılaştırılması

Yayınlandığı Kongre: TCT/2021

Link: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057856

Giriş:
En yaygın olarak transfemoral giriş yolu ile gerçekleştirilen transkateter aort kapak replasmanı (TAVR), şiddetli aort darlığı olan hastalarda cerrahiyle birlikte kabul edilen bir tedavi alternatifidir. TAVR sırasında 2 farklı vasküler kapatma cihazı (VCD) stratejisi vardır, biri tıkaç tabanlı diğeri ise sütür tabanlı vasküler kapatma cihazı stratejisidir.

Amaç:
Çalışmanın amacı, 2 farklı VCD stratejisinin etkinlik ve güvenilirliğini tespit etmektir.

Metod:
CHOICE-CLOSURE çalışması, transfemoral erişim yoluyla transkateter aort kapak replasmanı (TAVR) uygulanan hastalarda tıkaç temelli bir tekniğin (MANTA) primer sütür temelli teknikle (ProGlide) karşılaştırıldığı çok merkezli, randomize bir çalışmadır. Birincil son nokta, Valve Akademik Araştırma Konsorsiyumu-2 kriterlerine göre tanımlanan, indeks hastaneye yatış sırasında giriş yeri veya girişle ilgili majör ve minör vasküler yaralanmanın bileşimiydi. İkincil sonlanım noktası ise hastane içi ve 30 günlük vasküler komplikasyonları; kanama; kapatma işleminin başarısızlığı, tüm nedenlere bağlı ölüm; hemostaz zamanı olarak tanımlanmıştır.

Bulgular:
CHOICE-CLOSURE çalışmasında 516 hasta randomize edilmiştir (ortalama yaş 80.5±6.1 yıl, %55.4 erkekti, hastaların %7.6'sında periferik vasküler hastalık vardı ve ortalama Society of Thoracic Surgeons skoru %4.1±2.9 idi). Ortak femoral arterin ortalama boyutu ve giriş yeri özellikleri her iki grup arasında benzerdi. Birincil son nokta, saf tıkaç bazlı grubun %19,4'ünde (50/258) ve sütür bazlı grubun %12.0'ında (31/258) meydana geldi (p=0.029). Gruplarda srasıyla girişime bağlı kanama %11.6'ya karşı %7.4 (RR: 1.58, %95 CI: 0.91-2.73, p=0.133) ve kapatma işlemi başarısızlığı 4.7'ye karşı %5.4 (RR: 0.86, %95 CI: 0.40-) 1.82, p=0.841) tespit edildi. Hemostaz süresi, sütür ile kapamada ortlama 80 saniye ile ortalama 240 saniyede olan tıkaç tabanlı kapamaya kıyasla anlamlı olarak daha kısaydı (p<0.001).

Sonuç:
Çalışma, transfemoral TAVR uygulanan hastalar arasında, tıkaç tabanlı MANTA tekniği kullanılarak yapılan vasküler kapatma stratejisinin sütür tabanlı ProGlide tekniğine kıyasla; giriş yeri veya girişle ilgili vasküler komplikasyon oranlarının daha yüksek ancak daha kısa hemostaz süresi ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Yorum:
Tıkaç temelli tekniklere kıyasla öncelikli olarak sütür temelli tekniklerin kullanılması, daha az vasküler komplikasyonla ilişkilidir. Ultrason kılavuzluğunda ponksiyon, yüksek orandaki birincil ve ikincil sonlanımları azaltabilir. Sütür temelli strateji başarısız olduğunda, MANTA tekniği uygulayıcılar için tamamlayıcı bir tedavi seçeneği olabilir.


4--7

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.