[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - TVT Registry: Favorable TAVR Outcomes in Low-risk Bicuspid Patients (Dr. Örsan Deniz Urgun)

Yorumlayan: Dr. Örsan Deniz Urgun

Çalışmanın adı: TVT Registry: Favorable TAVR Outcomes in Low-risk Bicuspid Patients

Yayınlandığı Kongre: EuroPCR 2021

Giriş:
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) semptomatik ciddi aort darlığı hastalarında bir tedavi yöntemidir ancak çoğu çalışma biküspit aort kapak anatomisine sahip hastaları dahil etmemiştir. Tedavi edilen genç hastaların çok büyük kısmı biküspit aort kapağa sahip iken biküspit aort kapak hastalarında TAVİ deneyimi sınırlı kalmıştır.

Amaç:
Cerrahi riski düşük biküspit aort kapak anatomisine sahip ciddi aort darlığı hastalarında TAVİ yönteminin etkinliğini ve güvenirliğini değerlendirmek.

Metot:
Amerika Birleşik Devletleri’nde SDS ACC TVT kaydından 2015-2020 yılları arasında balon expandable (Sapien 3-Sapien 3 Ultra kapak sistemi (Edwards Lifesciences)) ile  TAVİ uygulanan düşük cerrahi riskli biküspit kapak anatomisine sahip  3168 hasta aynı özellikteki triküspit aort kapak stenozu olan hasta grubu ile eşleştirilmiştir.

Hastaların yaş ortalaması 69 ve % 70’i erkekti,  STS skoru <%3 altında idi ve ortalama STS skoru % 1.7 idi. Her iki grupta TAVİ % 97 oranında transfemoral yaklaşım ile uygulanmıştır.

Bulgular ve istatistik yorumu:
Açık kalp cerrahisine geçiş, anulus rüptürü, kardiyopulmoner bypass, aort diseksiyonu, koroner obstrüksiyon ve ikinci bir kapak ihtiyacı gibi prosedürel komplikasyon oranları her iki grup arasında farklılık göstermedi ve düşüktü (%0.5 veya daha az).

Tüm nedenlere bağlı mortalite ve inme oranları biküspit ve triküspit hastalar arasında herhangi bir zaman noktasında farklılık göstermezken 1. Yıl sonucunda ölüm oranı biküspit grubunda sayısal olarak daha az saptandı (%4,6- %6,6 {p:0.06})

İkincil sonlanım noktaları açısından, yeni kalp pili implantasyonunda biküspit grubunda triküspit grubuna oranla 30. günde (%7.9'a karşı %6.7) ve 1. yılda (%8.9'a karşı %7.8) anlamlı olmayan yükseklikte saptandı.

Orta ve ileri paravalvüler kaçak, biküspit kapak grubunda daha fazla olma eğilimi gösterdi taburculuk sırasında (0.9% vs 0.3%; P = 0.0005), 30 gün (1.8% vs 1.1%; P = 0.02), ve  1 yıl (3.5% vs 2.1%; P = 0.36). İki grup da fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi açısından benzer faydalar saptandı.

Sonuç:
Biküspit aort kapak anatomisine sahip düşük riskli ciddi aort darlığı hastalarında TAVİ makül bir tedavi seçeneği olabilir.

Yorum:
Anatomik olarak biküspit aort kapağa sahip bireylerde daha sık aort dilatasyonu olması ve  kalsifikasyonun bu hastalarda  fazla olması, mevcut kalsiyum ve rafe kombinasyonu kapak implantasyonunu zorlaştırmaktadır. TAVİ veya cerrahi kapak implantasyonu tercihinde hangi anatomik özelliğin yol gösterici olacağı doğru hasta seçimi için randomize birçok çalışmaya ihtiyaç vardır ve uzun dönem sonuçları durabilite hakkında daha fazla bilgi verecektir.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.