[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Semptomatik Fonksiyonel Trikuspit Yetersizliği Olan Hastalarda Cardioband Trikuspit Sisteminin 30 Günlük Sonuçları, Triband Çalışması (Dr. Emrah Erdoğan)

Yorumlayan: Dr. Emrah Erdoğan

Çalışmanın adı: Semptomatik Fonksiyonel Trikuspit Yetersizliği Olan Hastalarda Cardioband Trikuspit Sisteminin 30 Günlük Sonuçları, Triband Çalışması

Yayınlandığı Kongre : EuroPCR 2021

Tam metin linki: https://bit.ly/2XOqtbj

Giriş :
İleri trikuspit yetersizliği (TY) yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkili olup tedavi seçenekleri kısıtlıdır. Cardioband trikuspit rekonstrüksiyon sistemi yeni geliştirilmiş, tranfemoral yoldan uygulanan ve trikuspit kapak anulusunu direkt olarak daraltarak anulus koaptasyonunu sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz fonksiyonel TY tedavisinde Avrupada kullanımı onaylanmış ilk  perkütan tedavi sistemidir. TRI-REPAİR çalışması ile onaylanan bu sistemin post-market klinik takip sonuçları için TriBAND çalışması başlatıldı.

Amaç:
Bu çalışmanın amacı, tek kollu, çok merkezli prospektif post-market bir klinik takip çalışması olan TriBAND çalışması ile Cardioband trikuspit sisteminin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.

Metot:
Bu çalışmada, diüretik tedaviye rağmen kronik, semptomatik ileri TY’ si olan ve TriBAND çalışmasına alınan ilk 61 hastanın, 30 günlük sonuçları değerlendirildi. Çalışmanın birincil sonlanım noktası taburculuk sırasında işlem öncesine göre TY ciddiyetindeki azalmaydı. Güvenlik sonlanım noktası da birleşik major advers olaylardı (MAE).

Bulgular:
Çalışmaya Avrupa’dan toplam 13 merkezden 61 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 78.6±5.7 yıl ve %85 ‘i NYHA fonksiyonel sınıf III-IV olup, ortalama LVEF %53 idi. Cihaz başarısı %96,7 idi.

30-günlük sonuçlar:

  • Tüm nedenlere bağlı mortalite %1.6 olup, hastaların %80'inde MAE saptanmadı.
  • %20'lik anlamlı septolateral anuler daralma gözlendi (p<0.001).
  • Hastaların %85'inde (başlangıçta %94 ileri veya daha fazla TY) en az bir derece azalmasıyla birlikte TY de anlamlı azalma gözlendi (p<0,001).
  • Sağ ventrikül diyastol sonu çapında %10 (p=0.005), sağ atriyum hacminde %21 (p<0.001) ve inferior vena cava çapında %11 (p=0.022) azalma ile sağ kalp parametrelerinde toparlanma gözlendi. 
  • Fonksiyonel sınıf ( hastaların %74'ü NHYA sınıf I-II' ye geriledi, p<0.001) ve yaşam kalitesi sonuçlarında iyileşme (genel KCCQ skorunda 17 puanlık artış, p<0.001) gözlendi.

Her ne kadar 30. gün sağ ventrikül TAPSE’de anlamlı azalma ve pulmoner arter sistolik basıncında anlamlı artış saptanmış olsa da, sol ventrikül atım hacminde %12 lik artış ve yine kardiyak debide artış saptanması sağ ventrkül sistololik fonksiyonlarının da iyileştiğinin göstergesidir. Diğer taraftan komplikasyonlara bakacak olursak, 4 (%6.6) hastada girişim gerektiren koroner hasar, 7 (%11.5) hastada da ciddi kanama gelişmesine rağmen bu komplikasyonların hiçbirinde ölüm gözlenmedi.

Sonuç:
TriBAND çalışması semptomatik ciddi TY’si olan ve nispeten tedavisi zor olan bir hasta grubunda yapılmasına rağmen, 30 günlük sonuçları, Cardioband triküspit sisteminin lehine sonuçlandı. Buna göre triküspit anulusunda önemli ölçüde daralma ve TY ciddiyetinde  anlamlı bir gerileme ile birlikte sağ kalp fonksiyonlarında erken toparlanma bulguları , fonsiyonel sınıf ve yaşam kalitesinde iyileşmeler gözlendi.  

Yorum:
Kardiyoband triküspit sistemi, genelikle prognozu kötü ve tedavi seçenekleri kısıtlı bir hasta popülasyonu olan diüretiğe dirençli, semptomatik ileri fonksiyonel  TY hastalarında kısa vadede ekokardiyografik ve klinik iyileşmeler  göstermesi bakımından iyi bir tedavi umududur. Bununla birlikte takip süresi kısa ve hasta sayısı düşük olduğundan sonuçlara daha ılımlı yaklaşmak gerektiği, daha kesin sonuçlar için yüksek hasta sayısı ile uzun dönem takibin yapıldığı randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.