[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Left bundle branch–optimized cardiac resynchronization therapy (LOT-CRT): Results from an international LBBAP collaborative study group (Dr. Göksel Çinier)

Yorumlayan: Dr. Göksel Çinier

Çalışmanın ismi: Left bundle branch–optimized cardiac resynchronization therapy (LOT-CRT): Results from an international LBBAP collaborative study group

Yayınlandığı Kongre: HRS 2021

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154752712101986X

Giriş:
Biventriküler pacing ile yapılan kardiyak resenkronizasyon tedavisi düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) bulunan ve elektrokardiyografide (EKG) geniş QRS izlenen hastalarda endike olsa da önemli bir hasta popülasyonu bu tedaviye klinik yanıt vermemektedir.

Amaç:
Çalışmanın amacı sağ ventrikül pacing yerine sol dal hüzmesi alanı pacing kullanılarak yapılan CRT (LOT-CRT) tedavisinin uygulanabilirliğini değerlendirmektir. CRT sisteminin diğer leadlerinin koroner sinus ve sağ atriuma implante edilmesi planlanmaktadır. 

Metot:
Ardışık olmayan ve CRT endikasyonu bulunan hastalar LOT-CRT işlemine alındılar.

Bulgular:
Çalışmada saptanan temel bulgular şunlardır; 1) LOT-CRT 91/112 (81%) hastada başarılı bir şekilde uygulandı. Dahil edilen hastaların %42’sinde LBBB, %22’sinde nonspesifik intraventriküler ileti defekti, %23’ünde sağ ventrikül pacing ve %12’sinde RBBB bulunmaktaydı.  İşlem detaylarına baktığımızda ortalama floroskopi süresi 27.3 ± 22 dakika, LBBAP threshold 0.8 ± 0.5 @0.5 ms ve R wave yüksekliği 10 mV olarak bulundu. LOT-CRT yapılan hastalarda önemli düzeyde QRS daralması (144 ± 22 ms) izlendi. 3 aylık takipte ise LOT-CRT LVEF, LVEDD ve NT-ProBNP düzeylerinde azalma ve NYHA sınıflandırması ile ölçülen klinik durumda iyileşme ile sonuçlandı.

Sonuç:
LBBAP ile yapılan kardiyak resenkronizasyon mevcut indikasyonu bulunan hastalarda uygulanabilir ve güvenilirdir.

Yorum:
LBBAP ile yapılan resenkronzasyon tedavisinin sonuçları olumlu olmakla beraber, çalışmayı yorumlarken bazı noktalarda dikkatli olmak gereklidir. Çalışmanın randomize olmaması ve temel olarak ekokardiyografik sonlanım noktalarına odaklanması bu noktalarda en önemlileridir. İleride yapılacak iyi dizayn edilmiş, geniş kapsamlı ve onjektif sonlanım noktalarına odaklanacak randomize klinik çalışmalar, klinik karar vermede daha önemli sonuçlar gösterecektir.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.