[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Complete 2-Year Data From Evolut Low-Risk Trial ‘Reassuring’ for TAVI (Dr. Örsan Deniz Urgun)

Yorumlayan: Dr. Örsan Deniz Urgun

Çalışmanın adı: Complete 2-Year Data From Evolut Low-Risk Trial ‘Reassuring’ for TAVI

Yayınlandığı Kongre: EuroPCR 2021

Giriş:
Orta ve yüksek cerrahi riske sahip ciddi aort darlığı hastalarında transvalvüler aort kapak implantasyonu (TAVİ) güvenli bir tedavi yöntemidir, düşük riskli aort darlığı hastalarında da cerrahi kapak replasmanı ve TAVİ’yi karşilaştıran çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Amaç:
Düşük riskli ciddi aort darlığı hastalarında self-expandable supravalvuler biyoprotez kapak ile cerrahi aort kapak replasmanını karşılaştırmak.

Metot:
730 hastaya TAVİ uygulanmış, 684 hastaya cerrahi kapak replasmanı uygulanmış; birincil sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı ölüm veya sakat bırakan inme olarak belirlenmiştir.

Bulgular ve istatistik yorumu:
Hastaların iki yıllık takibinde tüm nedenlere bağlı ölüm veya sakat bırakan inme TAVİ kolunda %4,3 iken cerrahi kolunda %6,3 (p:0.084); tüm nedenlere bağlı ölüm %3.5-%4.4(p = 0.366) ; sakat bırakan inme %1.5-%2.7(p = 0.119) olarak saptanmıştır. Hafif paravalvüler kaçak,TAVİ kolunda önemli ölçüde daha yüksek saptandı (%26,6-%2,6  p< 0.001) , orta ve şiddetli paravalvuler kaçak ise TAVİ kolunda %1.7 iken cerrahi kolunda %0.4 olarak saptandı. Kalıcı kalp pili implantasyonu ihtiyacı açısından da cerrahi TAVİ'den üstündü (%7.9-%21.1).

Hasta-protez uyumsuzluğu, cerrahi kolunda %24 iken TAVİ kolunda % 10 un altında ve TAVİ lehine saptanmıştır (p< 0.001). Ayrıca önceki çalışmalarla uyumlu olarak, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış insidansı TAVİ kolunda sayısal olarak daha düşüktü (%5,3-%7,1).

Sonuç:
Cerrahi riski düşük ciddi aort darlığı tanılı hasta popülasyonunda 2 yıllık takipte ölüm ve sakat bırakan inme son noktası açısından TAVİ (Evolut kapak), cerrahiye oranla non inferiordur.

Yorum:
Bu çalışmada biküspit aort kapak anatomisine sahip hastalar alınmaması çalışmanın limitasyonudur. TAVİ prosedürü daha genç ve riski daha düşük hastalara uygulandıkça uzun vadeli sonuçların önemi artmaktadır ve bu sonuçlar uzun vadede kapak durabilitesi hakkında da fikir verecektir.

Düşük riskli ciddi aort darlığı hastalarında, PARTNER 3 çalışmasında TAVİ nin cerrahiye üstün, EVOLUT low risk çalışmasında benzer bulunması; yine bu hasta grubunun incelendiği NOTION, SURTAVI, PARTNER 3 ve Evolut Low Risk çalışmaları içeren meta analizde bir yıllık kardiyovasküler ölüm ve genel ölüm cerrahiye göre TAVİ'de daha düşük saptanması Complete 2 çalışmasında da non inferior çıkması daha uzun süreli çalışmalara ve meta analizlere ihtiyacımız olduğunu göstermektedir.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.