[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Transkateter triküspit kapak tamiri: CLASP TR erken fizibilite çalışmasının 6 aylık sonuçları (Dr. Füsun Helvacı)

Yorumlayan: Dr. Füsun Helvacı

Çalışmanın adı: Transkateter triküspit kapak tamiri: CLASP TR erken fizibilite çalışmasının 6 aylık sonuçları

Yayınlandığı kongre: EuroPCR 2021

Giriş:
Çalışmanın amacı: PASCAL transkateter kapak tamir sisteminin triküspit kapak yetersizliğindeki etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

Metot:
Prospektif,  çok merkezli çalışma şeklinde tasarlanmıştır. Ciddi triküspit yetersizliği olup medikal tedaviye rağmen semptomatik olan hasta grubu, bir kalp takımı tarafından cihaz için uygunluğu değerlendirildikten sonra çalışmaya dahil edilmiştir. Primer sonlanım noktası, 30 günlük majör istenmeyen olayların birleşimi olup takipler 30 günlük, 6 aylık, 1. yıl ve 5 yıl boyunca her yıl olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bulgular:
Toplam  42 hastanın 6 aylık takibi mevcuttur. Hastaların temel özelliklerine bakıldığında; yaş ortalaması ileri (78±9), kadın hasta oranı %56, NYHA III/IV fonksiyonel kapasiteye sahip hasta oranı %70, 4. derece üzeri triküspit yetersizliği olan hasta oranı %69 olup pulmoner hipertansiyonu(sPAB>30 mmHg) olan hasta oranı %53’tür. Ortalama STS mortalite risk skoru 7.5±5.6’ dir. İşlem başarı oranlarına bakıldığında %91 hastada işlem başarılı olup, hastaların tamamında taburculuk öncesi triküspit yetersizliğinde  en az 1 derece azalma saptanmıştır. İmplantasyon süresi 159±129 dk olup ortalama her hastada 1.5±0.57 adet cihaz kullanılmıştır.

30 günlük ve 6 aylık sonuçlar karşılaştırıldığında; kardiyovasküler mortalite benzer iken (sırasıyla %3.2 vs %3.2), MI ve diyaliz ihtiyacı olan hasta tespit edilmemiştir. Ayrıca inme (sırasıyla %1.6 vs %3.2), hayatı tehdit edici kanama (sırasıyla %6.3 vs %7.9) ve vasküler komplikasyon oranları benzer iken(sırasıyla %1.6 vs %1.6) , cerrahi olarak cihazın çıkarılması ihtiyacıyla beraber cerrahi tamir veya ring uygulanması oranı  sırasıyla %0 vs %1.6, tüm nedenlere bağlı mortalite sırasıyla %3.2 vs %3.2 ve kalp yetersizliği ile yeniden hastane yatışı oranı sırasıyla %0 vs %6.3 olarak izlenmiştir.

6. aydaki triküspit yetersizliğindeki gerileme oranlarına baktığımızda, hastaların %89 unda en az 1 derece, %70’ inde en az 2 derece azalma görülmüştür. Altıncı aydaki klinik ve fonksiyonel iyileşmeye baktığımızda hastaların %84’ ü NYHA I/II ve KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) skoru 18 olarak izlenmiştir.

Sonuç:
PASCAL transkateter kapak tamir sistemi ciddi  triküspit kapak yetersizliği tedavisinde önemli bir seçenektir. İmplant, işlem ve kilinik başarı oranları yüksektir. 6 ay sonunda %78 hastada hafif ya da orta dereceli triküspit yetersizliği izlenmiştir. %89 hastada en az 1 derece, %70 hastada en az 2 derece azalma görülmüştür. Fonksiyonel kapasitede iyileşme belirgindir (%84 hasta NYHA I/II).

Yorum:
PASCAL kapak tamir sisteminin 6 aylık sonuçları, ileri triküspit yetersizliği tedavisinde etkin ve güvenli olduğunu göstermektedir. Ancak sonraki takip sonuçlarını ve devam eden çalışmaların sonuçlarını izlemek daha doğru olacaktır.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.