[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Japon popülasyonunda biyo-çözünür polimer kaplı sirolimus salınımlı 2.25 mm çaplı stent kullanılarak küçük damarların stentlenmesine ait beş yıllık klinik sonuçlar - CENTURY JSV Çalışması ( Dr. Duygu İnan)

Yorumlayan: Dr. Duygu İnan

Çalışmanın adı: Japon popülasyonunda biyo-çözünür polimer kaplı sirolimus salınımlı 2.25 mm çaplı stent kullanılarak küçük damarların stentlenmesine ait beş yıllık klinik sonuçlar - CENTURY JSV Çalışması

Yayınlandığı Kongre: EuroPCR

Giriş:
Perkütan koroner girişimin (PCI) ilerleme sürecinde, balon anjiyoplasti (POBA) ve çıplak metal stentlerin (BMS) kullanıldığı dönemlerde, küçük çaplı damarlardaki klinik sonuçlar, büyük çaplı damarlardak sonuçlara göre daha yetersizdi ve yeterince tatmin edici değildi. Küçük çaplı damarlarda, son yeni nesil ilaç salınımlı stentlerin (DES) kullanıldığı çok az güncel çalışma vardır ve biyoemilebilir bir polimer kaplı, 2.25 mm çaplı DES'lerin çok uzun süreli takiplerini gösteren herhangi çalışma yoktur. Bu çalışmada daha kısa süreli sonuçları bilinen CENTRUY-JSV çalışmasının 5 yıllık klinik sonuçları değerlendirilmiştir.

Amaç:
Bu çalışmada, çok küçük çaplı damarlarda lezyonları olan Japon hastalarda; 2.25 mm-Ultimaster sirolimus kaplı stent tedavisinin uzun sürede güvenliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metot:
Japon toplumunda prospektif, çok merkezli, tek kollu bir çalışma olarak tasarlandı. Toplamda, 2.25 mm çapında bir stent implantasyonu için uygun lezyonları olan 7 merkezden 70 hasta dahil edildi ve perkütan kororner girişimden (PKG) sonra 2 ile 5 yıl arası ve 5 yıllık sonuçları yeni klinik takip ile değerlendirildi. Birincil sonlanım naoktası, PKG’den 5 yıl sonra kardiyak ölüm, hedef damar MI ve klinik olarak yönlendirilen TLR'siz oranın bir bileşimi olan majör advers kardiyak olay (MACE) olarak belirlendi.

Bulgular ve istatistik yorumu:
5 yıllık MACE oranı %5.7 tespit edildi (%95:CI 2.2-14.5). 5 yıllık takipte, sırasıyla 4 (%5,7) hastada hedef lezyon hastalığı (TLF), 6 (%8,6) hastada hedef damar hastalığı (TVF), 3 hastada (%4,3) klinik ilişkili hedef lezyon revaskülarizasyonu (TLR) gözlendi. PKG'den sonraki 5 yıl boyunca herhangi bir stent trombozu vakası (Akademik Araştırma Konsorsiyumu tanımına) vakası gözlenmedi.

Sonuç:
Biyorezorbe olabilen polimer kaplı Ultimaster sirolimus kaplı stentin, implantasyondan sonraki 5 yıllık takip sürecinde, küçük çaplı koroner arterlerdeki lezyonların tedavisinde güvenli ve etkin olduğu gösterilmiştir.

Yorum:
CENTURY –JSV çalışması küçük çaplı damalarda  biyoreasorbe olabilen polimer kaplı stentlerin güvenililiğinin değerlendirildiği önemli bir çalışmadır. Bu çalışmanın 5 yıllık sonuçlarıda, özellikle 2 ve 5 yıllar arasında MACE ve stent trombozunun görülmemesini göstermesi nedeniyle çok değerlidir. Bununla bereber CENTURY-JSV sıkı takip programları ve iyi kontrol edilmesine rağmen küçük ve tek kollu bir çalışmadır. Bu sonuçları destekleyen yeni çift kol, çok uluslu randomize çalışmalar, biyorezorbe olabilen polimer kaplı stentlerin klinik uygulama rutininde yerini almasını destekleyecektir.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.