[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Doğu Asya’lı Hastalarda Perkütan Koroner Girişim Sonrasında Platelet Reaktivasyonunun Klinik Sonuçlara Etkisi: Prospektif, Çok Merkezli PENDULUM Kayıt Çalışmasının 30 Aylık Sonuçları (Dr. Serhat Sığırcı)

Yorumlayan: Dr. Serhat Sığırcı

Çalışma ismi: Doğu Asya’lı Hastalarda Perkütan Koroner Girişim Sonrasında Platelet Reaktivasyonunun Klinik Sonuçlara Etkisi: Prospektif, Çok Merkezli PENDULUM Kayıt Çalışmasının 30 Aylık Sonuçları

Yayınlandığı Kongre: EuroPCR 2021

Giriş:
Peruktan koroner girişim hastalarında, yüksek trombosit reaktivasyonu ile klinik sonuçlarında arasındaki doğrusal ilişki bilinmektedir. Bu çalışmada, PENDULUM kayıt data setinde, günsel perkütan koroner girişim (PCI) uygulanan Doğu Asyalı hastalar için yüksek trombosit reaktivasyonu ile MACCE ve majör kanama arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Metot:
PENDULUM kayıt çalışmasındaki 6266 hasta çalışmaya dahil edildi. Platelet reaktivite unit (PRU) değerine göre hatalar iki gruba ayrıldı (PRU>228 ve <228). 359 hastanın PRU bilinmediğinden çalışmadan dışlanmıştır. Yüksek PRU (HPR) grubuna 2229, yüksek olmayan PRU (non-HPR) grubuna 3678 hasta dahil edilerek analiz yapılmıştır. İlk majör kanama (BARC 3-5) ve ilk majör advers kardiyak olay (MACCE; non-fatal miyokart infarktüsü ve inme, stent trombozu, tüm nedenlere bağlı ölüm) primer sonlanım olarak kabul edilmiştir. PRU, Verify Now System ile PCI’dan 24-48 saat sonra değerlendirilmiştir.

Bulgular:
İkili antiplatelet tedavi thastaların %25.7sinde 30 aya kadar uzatılmıştır (HPR grubunda %26.6; non-HPR grubunda %25.0). Toplam MACCE %4.4, majör kanama ise %2.8 olarak gözlenmiştir. Tek değişkenli analizde HPR grubunda 0-12 ay, 12-30 ay ve 0-30 aylarda MACCE, istatistiksel anlamlı olarak yüksek izlenmiştir. Majör kanama sonlanımında; 0-30 aylık takipte HPR grubunda anlamlı yükseklik izlenirken, 0-12 ve 12-30 aylık değerlendirmede HPR ve non-HPR grubunda fark görülmemiştir. Cinsiyet, ağırlık, akut koroenr sendrom, sigara değişkenleri ile yapılan çoklu değişkenli Cox analizde HPR grubunda 0-12 ay ve 0-30 aylık takiplerde MACCE anlamlı olarak yüksek izlenirken; kanama sonlanımında iki grup arasında fark izlenmemiştir.

Sonuç:
Otuz aylık takipte yüksek platelet aktivitesi kanama için bağımsız bir risk faktörü değilken, majör advers kardiak olaylar için bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuştur.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.