[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - STEMI için yeni bir Hızlı Glikoprotein IIb/IIIa İnhibitörü (RUC-4). CEL-O2 Denemesi (Dr. Serhat Sığırcı)

Yorumlayan: Dr. Serhat Sığırcı

Çalışma ismi: STEMI için yeni bir Hızlı Glikoprotein IIb/IIIa İnhibitörü (RUC-4). CEL-O2 Denemesi

Yayınlandığı Kongre: EuroPCR 2021

Giriş:
ST yükselmeli miyokart inferktüsü (STEMI) hastalarında, enfarktüs boyutunu küçültmek ve sonuçları iyileştirmek için hızlı reperfüzyon çok önemlidir. Oral P2Y12 inhibitörleri gecikmiş bir etki başlangıcına sahiptir. Erken intravenöz glikoprotein (GP) IIb/IIIa inhibisyonu, erken
reperfüzyonu ve geç sonucu iyileştirir. RUC-4, STEMI hastaları için hastane öncesi aşamada faydalı olabilecek yeni, deri altı uygulanan, hızlı etkili bir GP IIb/IIIa inhibitörüdür. Sağlıklı deneklerde ve stabil KAH hastalarında yapılan faz 1 çalışmalarda; RUC-4, 15 dakika içinde yüksek dereceli trombosit inhibisyonuna sahipti, trombosit fonksiyonunun geri dönüşü 2 saat içindeydi ve RUC-4, 0.075 mg/kg'a kadar iyi tolere edildi. Bu çalışmanın amacı, STEMI hastalarında tek bir subkutan RUC-4 enjeksiyonunun farmakodinamik ve farmakokinetik ve özelliklerini değerlendirmektir.

Metot:
Bu çalışma, açık etiketli, faz 2a, doz bulma çalışması olarak tasarlanmıştır. Primer peruktan koroner girişim (PKG) için başvuran 8 STEMI hastasından oluşan üç kohort çalışmaya dahil edildi. RUC-4, anjiyografiden önce enjeksiyon tek doz s.c. uygulandı. Aktive pıhtılaşma süresi (ACT) <200 saniye ise eşzamanlı prosedürel heparin tedavisi uygulandı. Farmakokinetik ve farmakodinamik inceleme için kan örnekleri ilk dozdan önce ve ilk dozdan 240 dakika sonra alındı. Birincil son nokta, izo-TRAP ile indüklenen trombosit agregasyonunun %77 inhibisyonuna sahip hasta sayısıydı (20uM ADP ile stimüle edilmiş LTA ile %80 inhibisyona eşdeğer).

Bulgular:
RUC-4 dozları, Kohort1 için 0.075 mg/kg idi; Kohort2 için 0,090 mg/kg ve Kohort3 için 0,110 mg. Birincil son noktalar (izo-TRAP kaynaklı trombosit agregasyonunun %77 inhibisyonuna sahip hastalar) sırasıyla 3/8, 7/8 ve 7/8 hasta olarak gerçekleşti. (kohort1-2-3). Dozdan 15 dakika sonra trombosit agregasyonunun ortalama inhibisyonu, kohort 1, 2 ve 3'te sırasıyla %77.5, %87.5 ve %91.7 idi. Bir enjeksiyon bölgesi reaksiyonu (%3.7), 2 katetere bağlı majör kanama komplikasyonu (%7,4) vardı ve trombositopeni yoktu. Maksimum etki 15 dakikada ve %50 inhibisyona dönüş 122 dakikada olmuştur.

Sonuç:
Tek doz subkutan RUC-4, primer PKG için başvuran STEMI hastalarında hızlı, güçlü, doza bağlı trombosit inhibisyonu yanıtını indükler. RUC-4, STEMI hastalarında hastane öncesi trombosit inhibisyonu için umut vericidir. Sonuçlar, ambulansta RUC-4 ile GP IIb/IIIa tedavisinin klinik yararına ilişkin daha fazla araştırmayı desteklemektedir (yaklaşan faz 3 CELEBRATE çalışması).


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.