[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 7 Sayı: 2 / 2024


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Ertuğrul Okuyan

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Can Yücel Karabay

Üyeler
Dr. Adem Aktan
Dr. Gülşah Aktüre
Dr. Bayram Arslan
Dr. İnanç Artaç
Dr. Ahmet Oğuz Aslan
Dr. Görkem Ayhan
Dr. Ahmet Anıl Başkurt
Dr. Özkan Bekler
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Yusuf Bozkurt Şahin
Dr. Serkan Bulgurluoğlu
Dr. Ümit Bulut
Dr. Veysi Can
Dr. Mustafa Candemir
Dr. Murat Çap
Dr. Göksel Çinier
Dr. Ali Çoner
Dr. Yusuf Demir
Dr. Ömer Furkan Demir
Dr. Murat Demirci
Dr. Ayşe İrem Demirtola Mammadli
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Mehmet Akif Erdöl
Dr. Kubilay Erselcan
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Duygu Genç
Dr. Kemal Göçer
Dr. Elif Güçlü
Dr. Arda Güler
Dr. Duygu İnan
Dr. Hasan Burak İşleyen
Dr. Muzaffer Kahyaoğlu
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Yücel Kanal
Dr. Özkan Karaca
Dr. Ahmet Karaduman
Dr. Mustafa Karanfil
Dr. Ayhan Kol
Dr. Fatma Köksal
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu
Dr. Yunus Emre Özbebek
Dr. Ahmet Özderya
Dr. Yasin Özen
Dr. Ayşenur Özkaya İbiş
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Selvi Öztaş
Dr. Hasan Sarı
Dr. Serkan Sivri
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Hüseyin Tezcan
Dr. Nazlı Turan
Dr. Berat Uğuz
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. İdris Yakut
Dr. Mustafa Yenerçağ
Dr. Mehmet Fatih Yılmaz
Dr. Yakup Yiğit
Dr. Mehmet Murat Yiğitbaşı

Bülten Editörleri

Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Can Yücel Karabay
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu

Katkıda Bulunanlar
Dr. Ahmet Oğuz
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Berat Uğuz
Dr. Kadir Şeker
Dr. Cem Korucu
Dr. İbrahim Etem Dural
Dr. İdris Yakut
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Kemal Göçer
Dr. Kubilay Esercan
Dr. Mehmet Özbek
Dr. Ahmet Lütfi Sertdemir
Dr. Samet Yılmaz
Dr. Mehmet Hakan Uzun
Dr. İbrahim Etem Dural


 2--282--28

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Safety and Effectiveness of Pulsed Field Ablation to Treat Atrial Fibrillation: One-Year Outcomes From the MANIFEST-PF Registry (Dr. Ahmet Lütfi Sertdemir)

Hazırlayan: Dr. Ahmet Lütfi Sertdemir

Çalışmanın Adı:

Safety and Effectiveness of Pulsed Field Ablation to Treat Atrial Fibrillation: One-Year Outcomes From the MANIFEST-PF Registry

Link:
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.064959

Giriş:

PFA (Pulse Field Ablation), geri dönüşü olmayan bir elektroporasyon mekanizması yoluyla lezyonları hızlı bir şekilde ileten yeni, termal olmayan bir kardiyak ablasyon yöntemidir. Elektrik dalga formları, miyokardiyal doku ablasyonuna önemli derecede öncelik verecek şekilde optimize edilebilir. Etkinlik ve güvenlik açısından daha önce yapılan çalışmalar genel klinik uygulama açısından geçerliliği şu nedenlerle sınırlıdır: (1) bu çalışmaların lezyon dayanıklılığını değerlendirmek üzere tasarlanmış olması ve bu nedenle hastaların çoğunluğunun 2 ila 3 aylık yeniden haritalama çalışmalarına tabi tutulması ve bu çalışmalar sırasında herhangi bir rekonnekte PV’lerin yeniden ablasyonu, dolayısıyla 1 yıllık klinik başarı tek prosedür başarısını temsil etmiyor; (2) nispeten az sayıda hasta; ve (3) mütevazi sayıda operatör (n=5) olmasıdır.

Amaç:

Bu çalışmada, pentaspline PFA kateteri kullanarak ilk kez AF ablasyonu uygulanan, çok merkezli ve sıralı hastaların oluşturduğu MANIFEST-PF kaydı alınmıştır. Uzun dönem PFA güvenliği ve 1 yıllık AF’siz aritmi rekürrens açısından etkinlik verileri toplandı.

Metod:

MANIFEST-PF, her merkezdeki hastaların prospektif olarak kendi çalışma listelerine dahil edildiği, retrospektif, çok uluslu, hasta düzeyinde bir kayıttır. İlgili merkez kayıtları; 1 Mart 2021 ile 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında atriyal fibrilasyonu (AF) tedavi etmek için çok elektrotlu pentaspline PFA kateteri (Boston Scientific) ile tedavi gören tüm hastaları içeriyordu. Birincil etkililik sonucu, klinik olarak belgelenmiş 3 aylık bir blanking periyodundan sonra elektrokardiyografik verilere göre ?30 saniye süren (antiaritmik ilaçlar kullanılırken veya kullanılmazken) atriyal aritmiden (AF/atriyal flutter/atriyal taşikardi) kurtulmaktı. Güvenlik sonuçları, akut (işlemden <7 gün sonra) ve latent (>7 gün) majör advers olayların birleşimini içeriyordu.

Çalışmaya paroksismal AF, persistan AF veya uzun süreli persistan AF nedeniyle kateter ablasyonu uygulanan 18 yaş ve üzeri tüm hastalar dahil edildi. Persistan AF, kılavuzlara göre AF süresi ?7 gün ancak <1 yıl olarak tanımlandı ve uzun süreli persistan AF, sürekli AF süresi >1 yıl olarak tanımlandı. Daha önce sol atriyal ablasyonu yapılmış olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar tipik olarak işlemden sonraki 3, 6 ve 12. aylarda ayakta tedavi kliniklerinde görülür; AF ile ilişkili semptomlar, advers olaylar ve EKG veya 24 saatlik Holter izleme değerlendirmeleri yapılır.

Bulgular:

Avrupa'daki 24 merkezde (77 operatör) 1568 AF'li hastaya darbeli alan ablasyonu uygulandı: yaş 64,5±11,5 yıl, kadın %35, paroksismal/persistan AF %65/%32, CHA2DS2-VASc 2,2±1,6, ortanca sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu %60 ve sol atriyum çapı 42 mm. Hastaların %99,2'sinde pulmoner ven izolasyonu sağlandı. 367 (289-421) günlük medyan (çeyrekler arası aralık) takip sonrasında, atriyal aritmiden kurtulmaya ilişkin 1 yıllık Kaplan-Meier tahmini %78,1 (%95 GA, %76,0-%80,0); Paroksismal AF hastalarında persistan AF'ye kıyasla klinik etkililik daha yaygındı (%81,6'ya karşı %71,5; P=0,001).

Hastaların bir alt grubunda (%22,8) ek PVI dışı lezyon seti uygulandı; kullanıldığında, bu tür ek lezyonlar arasında en yaygın olanı %11'de (173/1568 hasta) LA arka duvar “kutu” izolasyonu ve ardından %5,4'te (84/1568 hasta) kavotrikuspid istmus ablasyonuydu. Posterior LA ablasyonu alan 173 hastanın (%11) %76'sında (131/173) persistan/uzun süreli persistan AF mevcutken, %24'ünde (42/173 hasta) paroksismal AF vardı.

Akut majör advers olaylar hastaların %1,9'unda meydana geldi (30/1568 hasta). Kalp tamponadı (18 hasta, %1,1), inme (6 hasta, %0,4) ve mortalite nadirdi (inme geçiren 1 hasta, %0,06). Minör komplikasyon oranı %4 (63/1568 hasta) olup, büyük ölçüde vasküler komplikasyonlardan (%2,6) kaynaklanmıştır, bunu %0,4'te geçici frenik sinir hasarı ve %0,1'de geçici iskemik ataklar izlemiştir.

Sonuç:

AF'yi tedavi etmek için PFA teknolojisinin onay sonrası klinik kullanımına ilişkin bu geniş gözlemsel kayıtta, başlıca bulgular şunlardır: (1) PVI %99,2'de elde edildi; (2) 1 yıllık atriyal aritmilerin görülmeme oranı (AF/AFL/AT) %78,1 olup, klinik etkililik paroksismal AF'de persistan AF'ye göre daha yaygındır (%81,6'ya karşı %71,5, P=0,001); (3) klinik tekrar prosedürlerinde daha yüksek PVI dayanıklılık oranı sergileyen merkezlerde klinik etkinlik daha yüksekti; (4) majör yan etkilerin oranı düşüktü (%1,9), özofagus komplikasyonları veya semptomatik PV stenozu görülmedi; ve (5) prosedüre bağlı genel mortalite 1000 hastada <1 idi (%0,06).

Yorum:

MANIFEST-PF kaydıyla PFA işleminin başarısının hali hazırda radyofrekans ablasyon ve kriyobalon ile benzer olmasına rağmen atriyoözofagial fistülün ve Pulmoner ven stenozunun olmaması önemlidir. İşlem süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır. Fakat bu retrospektif, gözlemsel ve randomize olmayan, kontrol grubu olmayan bir çalışmadır. Hasta seçimi kliniğe göre ön yargılı olabilir. Bununla birlikte, çok sayıda operatörün dahil olduğu büyük örneklem büyüklüğü bu önyargıyı azaltacaktır. PFA'yı radyofrekans/kriyoablasyonla karşılaştıran randomize kontrol çalışmalarının sonuçları elde edilene kadar, bu gözlemsel analiz, paroksismal veya inatçı AF için PFA'ya ilişkin bugüne kadarki en büyük çok merkezli deneyimdir.


2--28

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.