[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 7 Sayı: 2 / 2024


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Ertuğrul Okuyan

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Can Yücel Karabay

Üyeler
Dr. Adem Aktan
Dr. Gülşah Aktüre
Dr. Bayram Arslan
Dr. İnanç Artaç
Dr. Ahmet Oğuz Aslan
Dr. Görkem Ayhan
Dr. Ahmet Anıl Başkurt
Dr. Özkan Bekler
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Yusuf Bozkurt Şahin
Dr. Serkan Bulgurluoğlu
Dr. Ümit Bulut
Dr. Veysi Can
Dr. Mustafa Candemir
Dr. Murat Çap
Dr. Göksel Çinier
Dr. Ali Çoner
Dr. Yusuf Demir
Dr. Ömer Furkan Demir
Dr. Murat Demirci
Dr. Ayşe İrem Demirtola Mammadli
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Mehmet Akif Erdöl
Dr. Kubilay Erselcan
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Duygu Genç
Dr. Kemal Göçer
Dr. Elif Güçlü
Dr. Arda Güler
Dr. Duygu İnan
Dr. Hasan Burak İşleyen
Dr. Muzaffer Kahyaoğlu
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Yücel Kanal
Dr. Özkan Karaca
Dr. Ahmet Karaduman
Dr. Mustafa Karanfil
Dr. Ayhan Kol
Dr. Fatma Köksal
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu
Dr. Yunus Emre Özbebek
Dr. Ahmet Özderya
Dr. Yasin Özen
Dr. Ayşenur Özkaya İbiş
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Selvi Öztaş
Dr. Hasan Sarı
Dr. Serkan Sivri
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Hüseyin Tezcan
Dr. Nazlı Turan
Dr. Berat Uğuz
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. İdris Yakut
Dr. Mustafa Yenerçağ
Dr. Mehmet Fatih Yılmaz
Dr. Yakup Yiğit
Dr. Mehmet Murat Yiğitbaşı

Bülten Editörleri

Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Can Yücel Karabay
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu

Katkıda Bulunanlar
Dr. Ahmet Oğuz
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Berat Uğuz
Dr. Kadir Şeker
Dr. Cem Korucu
Dr. İbrahim Etem Dural
Dr. İdris Yakut
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Kemal Göçer
Dr. Kubilay Esercan
Dr. Mehmet Özbek
Dr. Ahmet Lütfi Sertdemir
Dr. Samet Yılmaz
Dr. Mehmet Hakan Uzun
Dr. İbrahim Etem Dural


 2--282--28

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - EUropean real-world outcomes with Pulsed field ablatiOn in patients with symptomatic atRIAl fibrillation: lessons from the multi-centre EU-PORIA registry (Dr. Kubilay Esercan)

Hazırlayan: Dr. Kubilay Esercan

Çalışmanın Adı:

EUropean real-world outcomes with Pulsed field ablatiOn in patients with symptomatic atRIAl fibrillation: lessons from the multi-centre EU-PORIA registry

Link:
https://academic.oup.com/europace/article/25/7/euad185/7209714?login=false

Giriş:

Atriyal fibrilasyon (AF) büyüyen bir küresel sağlık sorunudur. Avrupa’da 2030’a kadar 14-17 milyon insanın AF’den muzdarip olacağı tahmin edilmektedir ve yıllık beklenen yeni tanı sayısı 120-215 bin arasındadır. AF’li hastalar inme, morbidite ve hastane yatışı açısından yüksek risk grubunda olup halihazırda aşırı yüklenmiş olan sağlık sistemi üzerinde belirgin bir ek yük oluşturmaktadır.

“Pulsed field” ablasyon (PFA) atriyal fibrilasyon hastalarında pulmoner ven izolasyonu için kullanılan yeni bir non-termal yöntemdir. Miyokard, çevre dokuya göre PFA’ya daha yüksek duyarlılığa sahiptir. Bu nedenle PFA ile neredeyse hiç kollateral hasara neden olmaksızın yüksek hedef doku (miyokard) hasarı elde edilmektedir. PFA’nın doku selektivitesi ve sinirler, damarlar ve özofageal dokulara zarar vermiyor olması çeşitli çalışmalarla teyit edilmiştir.

Amaç:

Bu çalışmada Avrupa’dan 7 merkezden alınan Boston The Farawave™ ablasyon kateteri ile yapılan AF ablasyon işlemlerinin 1 senelik gerçek yaşam verilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metot:

Bu çalışmada paroksismal, persistan ve uzamış persistan AF nedeniyle başvuran toplam 1233 hastaya PFA uygulanmış ve işlem sonrası 1 yıl takip sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmaya Avrupa’dan 7 merkez katılmıştır. Analize 25 Mart 2021 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Farapulse PFA sistemi kullanılarak semptomatik AF nedeniyle kateter ablasyon işlemi uygulanan tüm hastalar ardışık olarak dahil edildi. Belirli bir dahil etme ve hariç tutma kriteri tanımlanmamıştır. Katılımcı her merkezde hasta verilerini sözde anonimleştirilmiş bir şekilde geriye dönük olarak toplamak için bir elektronik veri tabanı tasarlandı. Veriler daha sonra veri birleştirme, veri temizleme ve istatistiksel analiz için önde gelen araştırma merkezine aktarıldı. Eksik veri olması durumunda çalışma merkezlerine sorgular gönderildi.

Bulgular:

Çalışmaya yüksek volümlü (yıllık 400-1400 AF ablasyon yapan) 3 AF ablasyon merkezinden toplam 42 operatör katılmıştır. Operatörler AF ablasyon tecrübe sürelerine göre <2 yıl, 2-5 yıl, >5 yıl; AF ablasyon yöntemi tecrübelerine göre kriyobalon, radyofrekans ve her ikisi olmak üzere sınıflandırılmışlardır.

Kısaca ortalama yaş 66 ± 11 yıldı ve hastaların 478/1233'ü (%39) kadındı. Ortalama CHA 2 DS 2-VASc skoru 2,3 ± 1,6 idi. Hastalar vakaların sırasıyla %60, %37 ve %3'ünde paroksismal, kalıcı ve uzun süreli kalıcı AF ile başvurdu. Gerçekleştirilen 1233 PFA ablasyon prosedürünün 1184'ü (%96) indeks prosedürlerdi ve 49'u (%4) ilk termal ablasyondan sonra tekrarlanan prosedürlerdi.

İşlemler derin sedasyon veya genel anestezi altında uygulanmıştır. PFA işlem sürelerinin termal ablasyon yöntemlerinde daha kısa olduğu not edilmiştir. PFA prosedürünün etkinlik ve güvenlik sonuçları termal ablasyon yöntemleriyle benzerlik göstermektedir.

Medyan prosedür ve floroskopi süreleri sırasıyla 58 (çeyrekler arası aralık: 40-87) ve 14 (9-21) dk idi ve operatör deneyimine bağlı olarak herhangi bir fark yoktu. Perikardiyal tamponad (14; %1,1) ve geçici iskemik atak veya felç (n = 7; %0,6) dahil olmak üzere 21/1233 prosedürde (%1,7) majör komplikasyonlar meydana geldi; bunlardan biri ölümcüldü. Önceki kriyobalon kullanıcıları daha az komplikasyon yaşadı. Ortalama 365 (323- 386) günlük takipte, Kaplan-Meier'in aritmisiz sağ kalım tahmini %74 idi (paroksismal için %80 ve kalıcı AF için %66). Aritmi olmaması operatör deneyiminden etkilenmedi. 149 (%12) hastada AF nüksü nedeniyle tekrar prosedür uygulandı ve 418/584 (%72) PV kalıcı olarak izole edildi.

Sonuç:

Pek çok çalışma operatör tecrübesi ile güvenlik arasında yakın ilişki olduğunu göstermiştir. Yıllık 74’ten az ablasyon yapan merkezlerde istenmeyen olay sıklığında belirgin artış gözlenmişti. Bu çalışma operatör tecrübesinin işlem etkinliği üzerinde etkisi olmadığını göstermiştir. Bu durum işlemin teknik olarak nispeten kolay oluşu ile açıklanabilir.

Yorum:

Bu çalışma PVA’nın işlem başarısı, kısa işlem süresi ve benzer komplikasyon oranları ile AF ablasyonu için uygun bir yöntem olduğunu göstermektedir.


2--28

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.