[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 7 Sayı: 2 / 2024


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Ertuğrul Okuyan

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Can Yücel Karabay

Üyeler
Dr. Adem Aktan
Dr. Gülşah Aktüre
Dr. Bayram Arslan
Dr. İnanç Artaç
Dr. Ahmet Oğuz Aslan
Dr. Görkem Ayhan
Dr. Ahmet Anıl Başkurt
Dr. Özkan Bekler
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Yusuf Bozkurt Şahin
Dr. Serkan Bulgurluoğlu
Dr. Ümit Bulut
Dr. Veysi Can
Dr. Mustafa Candemir
Dr. Murat Çap
Dr. Göksel Çinier
Dr. Ali Çoner
Dr. Yusuf Demir
Dr. Ömer Furkan Demir
Dr. Murat Demirci
Dr. Ayşe İrem Demirtola Mammadli
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Mehmet Akif Erdöl
Dr. Kubilay Erselcan
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Duygu Genç
Dr. Kemal Göçer
Dr. Elif Güçlü
Dr. Arda Güler
Dr. Duygu İnan
Dr. Hasan Burak İşleyen
Dr. Muzaffer Kahyaoğlu
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Yücel Kanal
Dr. Özkan Karaca
Dr. Ahmet Karaduman
Dr. Mustafa Karanfil
Dr. Ayhan Kol
Dr. Fatma Köksal
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu
Dr. Yunus Emre Özbebek
Dr. Ahmet Özderya
Dr. Yasin Özen
Dr. Ayşenur Özkaya İbiş
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Selvi Öztaş
Dr. Hasan Sarı
Dr. Serkan Sivri
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Hüseyin Tezcan
Dr. Nazlı Turan
Dr. Berat Uğuz
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. İdris Yakut
Dr. Mustafa Yenerçağ
Dr. Mehmet Fatih Yılmaz
Dr. Yakup Yiğit
Dr. Mehmet Murat Yiğitbaşı

Bülten Editörleri

Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Can Yücel Karabay
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu

Katkıda Bulunanlar
Dr. Ahmet Oğuz
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Berat Uğuz
Dr. Kadir Şeker
Dr. Cem Korucu
Dr. İbrahim Etem Dural
Dr. İdris Yakut
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Kemal Göçer
Dr. Kubilay Esercan
Dr. Mehmet Özbek
Dr. Ahmet Lütfi Sertdemir
Dr. Samet Yılmaz
Dr. Mehmet Hakan Uzun
Dr. İbrahim Etem Dural


 2--282--28

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Pulsed Field Ablation in Patients With Persistent Atrial Fibrillation, PersAFOne Study (Dr. Ali Uğur Soysal)

Hazırlayan: Dr. Ali Uğur Soysal

Çalışmanın Adı:

Pulsed Field Ablation in Patients With Persistent Atrial Fibrillation, PersAFOne Study

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109720359398?via%3Dihub

Giriş:

Pulsed field ablation (PFA), atriyal fibrilasyon (AF) ablasyonu için yenilikçi bir yaklaşım olup ablasyon etkinliğini azaltmadan kollateral doku hasar riskini azaltma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. PFA, kardiyak ablasyonda kullanılan diğer tüm çağdaş ablasyon enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında—örneğin, radyofrekans, kriyoterapi ve lazer ablasyonu—termal olmayan bir ablasyon mekanizmasına sahiptir. Paroksismal AF'li bir dizi hastada, son zamanlarda pulmoner ven (PV) izolasyonunu (PVI), inme, PV stenozu, frenik sinir felci veya özofagus hasarı gibi termal ablasyonun ana komplikasyonlarını oluşturmadan pentasplin PFA kateteri ile yapılabileceği gösterildi. Doz ve erişim tekniklerindeki gelişmeler daha hızlı ve etkili PVI sağladı. Paroksismal AF ile ilgili daha büyük randomize kontrollü çalışmalar planlanıyor olmasına rağmen, yalnızca PVI stratejisinin suboptimal ritim kontrolüyle sonuçlanacağının düşünüldüğü persistan AF’lerde (PerAF) PFA etkinliği değerlendirmeye çalışılmıştır.

Amaç:

Burada, daha önceden tanımlanan pentaspline kateteri ile birlikte yeni fokal PFA kateterinin, PerAF hastalarında PFA teknolojisini kullanan 2 merkezli, tek kollu bir fizibilite çalışmasında kullanımı değerlendirilmiştir. Özellikle PerAF popülasyonunda, bu PFA kateterlerinin kullanımı şu amaçlar doğrultusunda değerlendirilmiştir:

  1. Akut ve güvenli PVI sağlamak
  2. Oluşturulan lezyonları sol atriyum arka duvarına (LAPW) ve alt grupta kavotriküspid istmusa (CTI) genişletmek
  3. Yeniden haritalama ile lezyon dayanıklılığını değerlendirmek.
Metot:

PersAFOne, intrakardiyak ekokardiyografi rehberliği altında, PVI ve LAPW ablasyonu için multispline kateter kullanılarak bifazik, bipolar PFA'nın değerlendirildiği tek kollu bir çalışmadır. Kavotrikuspid isthmus (CTI) ablasyonu için fokal PFA kateteri kullanılmıştır. Özofageal koruma stratejisi kullanılmamıştır. Lezyon dayanıklılığını değerlendirmek için yeniden haritalama 2 ila 3 ayda bir zorunlu kılınmıştır.

Çalışmaya en az 1 sınıf I/III antiaritmik ajana refrakter olan veya tolere edemeyen semptomatik persistan AF’li (AF süresi: 7 ila 365 gün) 18 ila 75 yaş arasındaki 25 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 67 olup %80’ini erkekler oluşturmaktadır. Ortalama takip süresi 202 gün idi.

Hastalar semptomdan bağımsız olarak indeks prosedürden 75 gün sonra yeniden haritalama için planlandı. PVI’yı değerlendirmek ve LAPW’nin ablasyon dayanıklılığını karakterize etmek için multi elektrotlu bir kateter kullanılarak detaylı yüksek çözünürlüklü bipolar voltaj haritaları oluşturuldu. İzolasyon giriş bloğuyla doğrulandı. Çift yönlü CTI bloğunu değerlendirmek için diferansiyel pacing manevrası uygulandı. Herhangi bir gap standart irrigasyonlu radyofrekans ablasyon kateteri ile ablate edildi.

Takip değerlendirmeleri, advers olay taraması, tekrarlayan aritmiler, ilaç değişiklikleri, elektrokardiyografi, yeni hastane ziyaretleri ve New York Heart Association (NYHA) sınıfının değerlendirilmesi gibi unsurları içermiştir.

Bulgular:

Primer etkinlik sonlanımı akut PV izolasyonu olarak belirlenmiş olup sekonder etkinlik sonlanımı ise kronik PV izolasyonu, kronik LAPW izolasyonu, akut CTI bloğu ve kronik CTI bloğu olarak belirlenmiştir.

Primer güvenlik sonlanımı ise kalp tamponadı veya perforasyonu, periferik veya organ tromboembolisi, inme veya geçici iskemik atak (TIA), diyafram felci, kalp bloğu, perikardit, müdahale gerektiren vasküler erişim komplikasyonları, miyokard enfarktüsü, PV stenozu, atriyoözofageal fistül ve ölüm olup erken (indeks prosedür sonrası <30 gün) ve geç (takip süresinde herhangi bir zaman) olarak ayrılmıştır.25 hastada, akut PVI (%100 başarı oranı; 96/96; ortalama ablasyon süresi: 22 dakika) ve LAPW ablasyonu (%100 başarı oranı; 24/24 hasta; medyan ablasyon süresi: 10 dakika), yalnızca multispline PFA kateteri ile gerçekleştirilmiştir. Fokal PFA kateteri kullanılarak akut CTI bloğu, 13/13 hastada (medyan: 9 dakika) elde edilmiştir. Medyan toplam prosedür süresi 125 dakika (voltaj haritalaması için medyan 28 dakika dahil), fluoroskopi için medyan 16 dakika idi.

Prosedür sonrası özofagogastroduodenoskopi ve kardiyak bilgisayarlı tomografi, sırasıyla mukozal lezyon veya PV stenozu göstermemiştir. Yeniden haritalama, pentaspline kateterle tedavi edilen 85 PV'den 82'sinde (%96) ve 21 LAPW'den 21'inde (%100) izolasyonu (giriş bloğu ile tanımlanan) kanıtlamıştır. Üç hastada, ileti bozukluğu olmaksızın LAPW ablasyonunda lokalize skar regresyonu gözlenmiştir.

Erken dönemde yalnızca 1 hastada kardiyak tamponad görülmüş olup hastalarda diğer advers sonlanım noktaları izlenmemiştir.

Sonuç:

'One-shot' bir kateter kullanarak PerAF'li hastalarda yapılan PFA, yalnızca PVI değil aynı zamanda LAPW ablasyonunda da güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edebileceğini gösterdi. Bu çalışma ile birlikte lezyonların uzun süreli etkinliği gösterilmiş olup, ritim kontrolüne ilişkin geniş prospektif çalışmalara da zemin hazırlandı.

Yorum:

Çalışmada küçük bir örneklemin ele alınması ve daha çok gözlemsel sonuçlar elde edilmesi sebebiyle daha geniş çalışmalar yapılarak mevcut sonuçların doğrulanması gerekmektedir. Yapılan çalışmada PV ve LAPW’den çıkış bloğuna bakılmamış olması, AF rekürrensi için uzun süreli takibin olmaması ve endoskopik olarak nesnel gastrointestinal sistem motilite değerlendirmesi yapılamamış olması ise çalışmanın kısıtlılıkları arasında yer almıştır.


2--28

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.