[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 7--247--24

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Çok damar Akut Miyokard İnfarktüsünde Sorumlu Olmayan Damar(lar)a Acil ve Aşamalı RevaSkülarizasyon - MULTISTARS AMI (Dr. Samet Arslan)

MULTivessel Immediate versus STAged RevaScularization in Acute Myocardial Infarction - MULTISTARS AMI

Çok damar Akut Miyokard İnfarktüsünde Sorumlu Olmayan Damar(lar)a Acil ve Aşamalı RevaSkülarizasyon - MULTISTARS AMI

Yorumlayan: Dr. Samet Arslan

Yayınlandığı Kongre: ESC 2023

Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2307823

Giriş:

MULTISTARS AMI çalışması, ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüsü (STEMI) ve çok damar koroner arter hastalığı olan hemodinamik açıdan stabil hastalarda, enfarktüsle ilişkili koroner artere (IRA) başarılı bir primer perkütan koroner girişim (PKG) yapıldıktan sonra sorumlu olmayan damar(lar)a (non-IRA) acil ve aşamalı/ertelemeli PKG’nin güvenliğini ve etkinliğini karşılaştırmayı amaçlamıştır.

Metot:

Çalışma açık etiketli olup uygun hastalar ya acil PKG'ye (s = 418) ya da aşamalı PKG'ye (s = 422) 1:1 randomize edildi. Acil PKG grubunda, aynı prosedür sırasında IRA revaskülarizasyonundan hemen non-IRA lezyonlara PKG uygulandı. Aşamalı PKG grubunda ise non-IRA lezyonlara PKG, IRA revaskülarizasyonundan sonraki 19-45 gün içinde (ortalama 37 gün) gerçekleştirildi. Fraksiyonel akış rezervi (FFR) ve intravasküler ultrasonun (IVUS) kullanımı bireysel operatör kararına bırakıldı. Semptom başlangıcından sonraki 24 saat içinde akut STEMI geçirip başarılı primer PKG yapılan ve sorumlu olmayan en az bir koroner arterde (çap ≥2,25-5,75 mm) anjiyografik olarak anlamlı (görsel tahmine dayalı ≥%70 çap) darlık saptanan hemodinamik olarak stabil 840 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortama izlem süresi 30 ay olup hastaların ortalama yaşı 65'di ve %22'si kadın cinsiyetteydi. Acil PKG grubundan aşamalı PKG grubana geçiş %2,9 oranında gerçekleşirken, aşamalı PKG grubundan acil grubuna geçiş gözlenmedi. %40 olgu Anterior STEMI ile %52 olgu Lateral STEMI ile başvururken %73 olguda radial girişim tercih edildi.

Bulgular:

Birincil sonlanım noktası (tüm nedenlere bağlı ölüm, ölümcül olmayan MI, inme, planlanmamış iskemi kaynaklı hedef lezyon revaskülarizasyonu [ID-TLR], kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış) bir yılın sonunda acil PKG ve aşamalı PKG gruplarında sırasıyla %8,5 ve %16,3 oranında saptandı (RR 0.52, 95% CI 0.38-0.72; aşağı olmama p<0.001; üstünlük p<0.001).

Acil PKG ve aşamalı PKG gruplar için alt analizler ve sekonder sonlanımlar aşağıdaki şekilde izlenmiştir.

  • Tüm nedenlere bağlı ölüm oranı: %2,9'a karşı %2,6,
  • Ölümcül olmayan MI: %2,0 vs. %5,3 (p<0,05),
  • ID-TLR: %4,1 vs. %9,3 (p<0,05).

  • Stent trombozu: %1,2 vs. %1,4 (p>0,05),
  • Akut böbrek hasarı: %3,6 vs. %2,9 (p>0,05),
  • Majör kanama: %3,1 vs. %4,8 (p>0,05).

Sonuç:

Bu çalışmanın sonuçları, STEMI ile başvuran ve PKG'ye uygun en az başka bir non-IRA bulunan hemodinamik olarak stabil hastalarda acil PKG'nin aşamalı PKG'den birincil sonlanım noktası açısından üstün olduğunu göstermektedir.

Yorum:

MULTISTARS AMI çalışması, indeks prosedür sırasında tam revaskülarizasyonun daha iyi bir strateji olduğunu ileri sürmektedir. Bu yönüyle STEMI ve primer PKG uygulanan çok damar hastalığı olan hastalarda komplet revaskülarizasyonun sadece IRA revaskülarizasyondan üstün olduğunu gösteren COMPLETE çalışmasını destekler niteliktedir.


7--24

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.