[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 7--247--24

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - OCTIVUS Çalışması (Dr. Ceren Yıldırım Karakan)

OCTIVUS Çalışması

Yorumlayan: Dr. Ceren Yıldırım Karakan, Ağrı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı

Çalışmanın ismi: OCTIVUS çalışması

Yayınlandığı Kongre: ESC 2023

Link: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Optical-coherence-tomography-non-inferior-to-intravascular-ultrasound-for-stent-guidance

Giriş: Optik koherens tomografi (OCT) ve intravasküler ultrasın (IVUS) son zamanlarda perkütan koroner girişim (PCI) prosedürlerinde artan sıklıkta kullanılmaktadır. Her iki görüntüleme tekniği de hedef lezyonun karakteristik özelliklerini değerlendirmek, stent implantasyonunun optimizasyonu ve stent ilişkili problemleri azaltma amacıyla kullanılabilmektedir. Avrupa ve Amerika kılavuzlarında IVUS veya OCT’nin seçili hasta gruplarında stent optimizasyonu amacıyla kullanılması önerilmektedir. Ancak bu iki görüntüleme tekniğinin perkütan koroner girişimlerdeki karşılaştırmalı etkililiği hala tam olarak bilinmemektedir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı koroner revaskülarizasyona giden hastalarda OCT kılavuzluğunda yapılan perkütan koroner girişimi IVUS kılavuzluğunda yapılan perkütan koroner girişim ile karşılaştırarak değerlendirmektir.

Metot: OCTIVUS çalışması randomize, paralel, çok merkezli, prospektif ve pragmatik bir çalışma olup Güney Kore’nin 9 bölgesinde gerçekleştirildi. Çalışmaya 19 yaş ve üzeri ciddi koroner arter lezyonları olan ve revaskülarizasyonda ilaç salınımlı stent veya ilaç kaplı balon (sadece stent restenozunda) kullanılan hastalar dahil edildi. Pragmatik bir çalışma olması nedeniyle çalışmaya dahil edilme kriterleri ve hastaların karakteristik özellikleri geniş bir skalada değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya toplamda 2008 hasta dahil edildi, koroner revaskülarizasyona giden hastalar OCT (hasta sayısı: 1005) ve IVUS (hasta sayısı:1003) gruplarına randomize edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 64.7 yıl olup %21.6’sı kadınlardan oluşmaktaydı. Tüm katılımcıların %33.4’ ünde diabetes mellitus, %76.6’ sında stabil iskemik kalp hastalığı, %23.4’ ünde akut koroner sendrom saptandı. Primer sonlanım noktaları kardiyovasküler nedenlere bağlı ölüm, hedef damar miyokard infarktüsü veya 1 yıl içinde revaskülarize edilmiş hedef damarda gelişen iskemi olarak değerlendirildi. Primer sonlanım noktası OCT grubunda %2.5 (1005 hastanın 25’i), IVUS grubunda %3.1 (1003 hastanın 31’i) oranında görüldü. (noninferiorty için p değeri < 0.001) Güvenilirlik sonlanımlarına bakıldığında kontrast ilişkili nefropati oranı OCT (%1.4) ve IVUS (%1.5) grubunda benzer bulundu. Major prosedürel komplikasyon oranı IVUS grubu ile karşılaştırıldığında OCT grubunda daha düşük izlendi (%2.2 vs. %3.7 p=0.048). Sekonder sonlanım noktalarından biri olan hedef damar miyokard infarktüsü OCT grubunda %0.9 IVUS grubunda %1.4 saptandı. Tekrarlayan revaskülarizasyon oranları OCT grubunda %1.6 iken IVUS grubunda %1.9 izlendi.

Sonuç: Koroner revaskülarizasyona giden hastalar arasında OCT kılavuzluğundaki PCI, IVUS kılavuzluğundaki PCI’ ya non inferior olarak değerlendirildi. İntravasküler görüntülemeler stent implantasyonunda kullanışlı araçlardır. Bu çalışmada OCT ile IVUS’ un sonuçları benzer bulunmuştur.

Yorum: OCTIVUS çalışmasının sonucunda, rölatif etkinlik ve güvenilirlik açısından OCT kılavuzluğunda PCI’ ın IVUS kılavuzluğundaki PCI’ ya benzer olduğu görülmüştür.


7--24

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.