[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 7--247--24

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Geleneksel Çin İlacı (Qiliqiangxin) Başlıca Kalp Yetmezliği Sonuçlarını İyileştirebilir - QUEST Çalışması (Dr. Tuğba Çetin)

Çalışmanın ismi: Geleneksel Çin İlacı (Qiliqiangxin) Başlıca Kalp Yetmezliği Sonuçlarını İyileştirebilir - QUEST Çalışması

Yorumlayan: Dr. Tuğba Çetin

Yayınlandığı Kongre: ESC 2023

Link: https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2023/08/23/19/16/sat-230am-quest-esc-2023

Giriş:

Qiliqiangxin (QLQX) kapsülü, 11 çeşit bitkiden elde edilen spesifik bir geleneksel Çin ilacıdır. QLQX kapsüllerinin etkisi, PPAR-? ve onun koaktivatörü PGC-1? yoluyla fenilefrin kaynaklı kalp hipertrofisinin önlenmesiyle sonuçlanabilir. QUEST çalışması, kronik kalp yetmezliğinin (KKY) tedavisi için geleneksel Çin tıbbının ilk randomize, çift-kör kontrollü çalışmasıydı.

Amaç :

Bu çalışmanın amacı, geleneksel kalp yetmezliği tedavisine ek olarak kronik kalp yetmezliği (KKY) olan hastalarda Qiliqiangxin'in (QLQX) plaseboya üstün olduğunu göstermektir.

Metot:

QUEST çalışmasına katılan 3110 hasta (ortalama yaş 62; %27,9'u kadın) arasında, tüm hastaların sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu %40 veya daha düşük, NT-proBNP'si 450 pg/ml veya daha yüksekti ve kayıttan önce en az iki hafta boyunca stabil, standartlaştırılmış temel tedavi rejimi almaktaydı. Hastalar, kronik kalp yetmezliği tedavisi için standart ilaçlara ek olarak qiliqiangxin (dört kapsül, günde üç kez) veya plasebo almak üzere 1:1 şeklinde randomize edildi. Çalışmanın birincil sonlanım noktası, kötüleşen KKY veya kardiyovasküler ölüm nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmanın birleşimiydi.

Bulgular:

Bu çalışmaya 100'den fazla merkezdeki 3080 hasta (her iki grupta 1540 hasta, çalışma grubu ile kontrol grubu arasındaki rastgele dağılım oranı 1:1'dir) dahil edildi ve en az 12 ay boyunca takip edildi. Örneklem büyüklüğü, PARADIGM-HF çalışmasına benzer, kardiyovasküler ölüm veya kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılma oranına göre ortalama 27 aylık takip süresine göre tahmin edildi. Sonuçlar, 36 aylık takipte temel tedavi + plasebo alan tüm hastalarda kardiyovasküler ölüm ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış oranının %25 olduğunu ve temel tedavi + QLQX Kapsül grubunda %20 olduğunu gösterdi. Ortalama 18,3 aylık takip sırasında, birincil sonlanım noktası qiliqiangxin grubunda 389 hastada (%25,02) ve plasebo grubunda 467 hastada (%30,03) ortaya çıktı (HR 0,78; %95 GA 0,68- 0,90; p< 0,001). Bu etki, qiliqiangxin grubunda hem kötüleşen kalp yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye yatış riskinin daha düşük olması (HR 0,76; %95 GA 0,64-0,90; p=0,002) hem de kardiyovasküler ölümün (HR 0,83; %95 GA 0,68- 0,996; p=0,045) düşük olması ile ilişkiliydi.

Sonuç:

Qiliqiangxin (QLQX), Çin'de KKY tedavisinde yaygın olarak kullanılan geleneksel Çin ilacıdır. Bu ilacın kalp hipertrofisine ve yeniden yapılanmasına karşı etkinliği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Sonuçlar, QLQX'in, proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokinlerin dengesini düzenleyerek, kardiyak kimaz sinyal yolunu ve kimaz aracılı anjiyotensin II üretimini azaltarak, miyokardiyal inflamasyonu ve kardiyomiyosit ölümünü inhibe ederek ve kardiyomiyosit proliferasyonunu teşvik ederek KKY tedavisinde çoklu mekanizma yollarındaki etkilerini gösterdi.

Yorum:

Qiliqiangxin, özellikle iskemik kalp yetmezliği hastalarında çalışmanın primer sonlanım noktaları olan kardiyovasküler ölümü ve hastane yatışını azaltmış ancak günde toplamda 12 kapsül alınacağı ve kalp yetmezliği hastalarının çoklu ilaç kullanımı düşünüldüğünde tedavide yer alamayabilir.


7--24

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.