[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 7--247--24

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Atrial Yüksek Hız Epizodları olan hastalarda Edoksaban ile Antikoagülasyon (NOAH-AFNET 6) (Dr. Başak Çatalbaş Kahraman)

Çalışmanın ismi;

Atrial Yüksek Hız Epizodları olan hastalarda Edoksaban ile Antikoagülasyon (NOAH-AFNET 6)

Yorumlayan: Dr. Başak Çatalbaş Kahraman

Yayınlandığı Kongre; ESC 2023

Link: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2303062

Giriş:

Atrial fibrilasyonu olan hastalarda antikoagülan tedavi genellikle iskemik svo’dan sonra başlatılmaktadır. Atrial fibrilasyonun tespiti için sistematik ritm izleme, erken tespit ve tedavinin başlatılmasını sağlayabilir. Sürekli ritm izleme ile tespit edilen aritmiler subklinik atriyal fibrilasyon veya atriyal yüksek hızlı epizodlar (AHRE) olarak isimlendirilmiştir. AHRE’ler sırasında kaydedilen kardiyak elektriksel aktivite AF sırasında kaydedilene benzediğinden bazı klinisyenler AHRE’leri olan hastalarda 24 saatten uzun sürmesi veya iskemik stroke için risk faktörü olması halinde oral antikoagülan tedavi başlatmıştır.

Amaç:

İnme için klinik risk faktörleri olan AHRE’li hastalarda K vitamini dışı antagonist edoksaban ile oral antikoagülan tedavinin etkinliğini ve güvenliğini antikoagüle edilmemiş grubun etkinliği ve güvenliği ile karşılaştırmak.

Metot:

En az 6 dk süren AHRE’leri olan ve inme için en az bir risk faktörü bulunan 65 yaş ve üzeri hastaları içeren çift kör plasebo randomize bir çalışma. (2536 hastadan oluşan, edoksaban grubunda 1270 ve plasebo grubunda 1266 hasta olmak üzere, ortalama yaş 78, %37.4’ü kadın ve median AHRE süresi 2,8 saatti)

Birincil etkinlik sonucu, olaya kadar geçen süre analizinde değerlendirilen kardiyovasküler ölüm, inme veya sistemik emboli bileşimiydi. Güvenlik sonucu, herhangi bir nedenden ölüm veya majör kanama bileşimiydi.

Bulgular: Çalışma grubu 2536 hastadan (edoksaban grubunda 1270 ve plasebo grubunda 1266) oluşmuştur. Ortalama yaş 78, %37,4’ü kadın ve ortanca AHRE süresi 2,8 saatti. Çalışma, güvenlik kaygıları ve edoksabanın etkinliğine yönelik bağımsız, yararsızlık değerlendirmesinin sonuçları temelinde, median 21 aylık takip süresinde erken sonlandırılmıştır ve planlanan kayıt tamamlanmıştır.

* Edoksaban grubunda 83 hastada (hasta yılı başına%3,2)

*Plasebo grubunda 101 hastada (hasta yılı başına %4,0)

-- Birincil etkinlik dışı olay meydana gelmiştir. (HR:0,81; GA (CI), 0,60 ila 1,08; p=0,15).

İskemik stroke insidansı her iki grupta da hasta yılı başına yaklaşık %1.

*Edoksaban grubunda 149 hastada (hasta yılı başına %5,9) ve

*Plasebo grubunda 114 hastada (hasta yılı başına %4,5) güvenlik sonuç olayı meydana gelmiştir. (HR:1,31; GA:1,02 ila 1,67; p=0,03)

-- EKG tanılı 2536 hastanın 462’sinde AF gelişmiştir. (toplam %18,2, hasta-yıl başına %8,7)

Sonuç:

Bu çift kör, plasebo randomize çalışmada, AF tedavisi için onaylanan dozda edoksaban ile oral antikoagülasyon, AHRE’li hastalarda antikoagülasyon yapılmamasına kıyasla kardiyovasküler ölüm, inme veya sistemik emboli bileşik sonuçlarında benzer sonuçlanmıştır. Bununla birlikte edoksaban herhangi bir nedenden ölüm veya majör kanama bileşik insidansının daha yüksek olmasına yol açmıştır. Her iki çalışma grubunda da düşük inme insidansı haricinde, olay insidansları genellikle benzer aralıklardaydı.

Ekg ile AF saptanmayan AHRE’leri olan, 65 yaş ve üzeri ve inme için diğer risk faktörlerine sahip hastaları içeren bir çalışmada, kardiyovasküler ölüm, inme veya sistemik edoksaban ile emboli plaseboya göre önemli ölçüde farklı değildi, ancak edoksaban ile tedavi ölüm veya majör kanamanın daha yüksek oranda görülmesine yol açtı.

Yorum:

AHRE’li hastalarda atriyal aritmilerin azlığı ve kısalığı düşük aritmi yükü olarak adlandırılmaktadır. Düşük aritmi yükü AF’u olan hastalar arasında düşük iskemik stroke insidansına katkı sağlar. Paroksismal Atrial Fibrilasyon düşük iskemik stroke insidansı ile ilişkilidir. Erken ritm kontrolü stroke dahil tüm kardiyovasküler olay riskini azaltmaktadır. Bu çalışma AHRE’leri olan ancak EKG ile belgelenmiş atrial fibrilasyonu olmayan hastalarda AHRE’lerin antikoagülasyon olmadan daha iyi yönetildiğini desteklemektedir.


7--24

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.