[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 7--247--24

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Terminal Evre Kalp Yetmezliği Olan Atrial Fibrilasyon Hastalarında Katater Ablasyonu’ (Dr. Seray Yazgan)

Catheter Ablation in End-Stage Heart Failure with Atrial Fibrillation (CASTLE HTx)

Terminal Evre Kalp Yetmezliği Olan Atrial Fibrilasyon Hastalarında Katater Ablasyonu’

Yorumlayan: Dr. Seray Yazgan

Yayınlandığı Kongre: ESC 2023

Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2306037

Giriş:

Semptomatik atriyal fibrilasyon (AF) ve son evre düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğine (HFrEF) sahip olan hastalarda kateter ablasyonunun potansiyel terapötik etkisi bilinmemektedir.

Metot:

Kasım 2020-mayıs 2022 tarihleri arasında Almanya'da tek merkezli, açık etiketli gerçekleştirilen çalışmaya, kalp nakli değerlendirmesi için yönlendirilen semptomatik AF ve son evre HFrEF (LVEF ≤35%) olan hastalar dahil edildi. Hastalar, kateter ablasyon işlemi ile birlikte kılavuzların önerdiği medikal tedavinin uygulandığı ya da sadece medikal tedavinin uygulandığı 2 gruba randomize edilmiştir. Primer sonlanım noktası olarak tüm nedenlere bağlı ölüm, sol ventriküler destek cihazı implantasyonu veya acil kalp nakli belirlendi. Hastalara ilk yıl 3 ayda bir, daha sonra yılda bir kez klinik takip muayenesi planlandı. Takip muayenelerinde hastalara ekokardiyografi yapıldı,takip sürecinde implante edilen cihazlar , kalp yetmezliği durumu ve aritmi semptomları sorgulanarak advers olaylar belgelendi.

Bulgular:

Toplam 97 hasta ablasyon grubuna ve 97 hasta ise medikal tedavi grubuna alındı. Çalışma, randomizasyon tamamlandıktan 1 yıl sonra veri ve güvenlik izleme kurulu tarafından etkinlik açısından durduruldu. Kateter ablasyonu, ablasyon grubundaki 97 hastanın 81'inde (%84) ve medikal tedavi grubundaki 97 hastanın 16'sında (%16) gerçekleştirildi. Ortalama 18 ay takip süresi (çeyrekler arası açıklık,14.6 ila 22.6) sonrasında primer sonlanım, ablasyon grubundaki 8 hastada (%8) ve medikal tedavi grubundaki 29 hastada (%30) meydana geldi (risk katsayısı, 0.24; %95 güven aralığı [GA], 0.11 ila 0.52; P<0.001). Herhangi bir nedene bağlı ölüm, ablasyon grubundaki 6 hastada (%6) ve medikal tedavi grubundaki 19 hastada (%20) görüldü (risk katsayısı, 0.29; %95 GA, 0.12 ila 0.72). İşleme bağlı komplikasyonlar, ablasyon grubundaki 3 hastada ve medikal tedavi grubundaki 1 hastada meydana geldi.

Kısıtlamalar:

Kısıtlamalardan biri çalışmanın tek bir sevk merkezinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bir diğer olası sınırlama ise veri ve güvenlik izleme kurulunun tavsiyesi üzerine araştırmanın erken sonlandırılmış olması ve bulguların daha uzun süreli takiplerde farklılık gösterebileceğidir. Çalışmanın açık etiketli olarak yapılması, primer sonlanım noktasına bakılarak ilgili tedavi kararlarını etkilemiş olabilir. Ancak bu kararlar, kalp ekibi toplantıları sırasında, hastanın deneme grubu ataması hakkında bilgi sahibi olmadan verildi. Ayrıca tıbbi tedavi grubundaki 16 hasta da kateter ablasyonuna tabi tutuldu.

Sonuçlar:

AF’e sahip son evre HFrEF hastaları arasında, kateter ablasyonuyla birlikte kılavuzun önerdiği medikal tedavi birleşiminin, yalnızca medikal tedaviye kıyasla herhangi bir nedene bağlı ölüm, sol ventriküler destek cihazı implantasyonu ve ya acil kalp nakli ihtiyacında olduğunu göstermektedir.

Yorum:

CASTLE HTx çalışmasında, randomizasyondan sonraki haftalar içinde tedavi kolları arasında önemli düzeyde çapraz geçiş gözlemlenmesi,tek merkezli yapısı ve küçük örneklem büyüklüğü, sonuçların genellenebilirliğini sınırlasa da mevcut veriler CASTLE-AF'nin pozitif bulgularını son dönem HFrEF hastalarına kadar genişletmekte ve son dönem KY'de AF yönetimine ilişkin tedavide umut vericidir.


7--24

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.