[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 5 Sayı: 4 / 2022


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Göksel Çinier
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Erdi Babayiğit
Dr. Bengisu Keskin Meriç
Dr. Muammer Karakayalı
Dr. Ekrem Şahan


 4--124--12

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Başarısız Küçük Cerrahi Aort Biyoprotezlerinin Tedavisinde Balonla Genişleyen- Kendiliğinden Genişleyen Kapak Sistemlerinin Karşılaştırılması: LYTEN Çalışması (Dr. Ekrem Şahan)

Yorumlayan: Dr. Ekrem Şahan

Çalışmanın adı: Başarısız Küçük Cerrahi Aort Biyoprotezlerinin Tedavisinde Balonla Genişleyen- Kendiliğinden Genişleyen Kapak Sistemlerinin Karşılaştırılması: LYTEN Çalışması

Yayınlandığı Kongre: EUROPCR 2022

Giriş: Cerrahi olarak uygulanmış aort kapak biyoprotezlerinde, başarısız olan kapaklar için kapak içinde kapak- transkateter aort kapak replasmanı (kik-TAVR) tedavi seçeneklerinden biridir. LYTEN çalışmasında balonla genişleyen kapak (BGK) ve kendiliğinden genişleyen kapak (KGK) ile yapılmış kik-TAVR işlemlerini karşılaştırılmıştır.

Amaç: LYTEN çalışmasının amacı, kik-TAVR uygulanmış hastalarda balonla genişleyen SAPIEN (3/ULTRA) ve kendiliğinden genişleyen Evolut (R/PRO/PRO+) kapak sistemleri arasındaki hemodinamik sonuçları karşılaştırmaktır.

Metod: Başarısız küçük (≤23 mm) cerrahi biyoprotez kapağı olan hastalarda uygulanmış kik-TAVR işlemleri BGK ve KGK sistemleri olmak randomize edildi. Birincil son nokta, Doppler-ekokardiyografi ile değerlendirilen 30. günde kapak hemodinamikleri (maksimal/ortalama rezidü gradiyentler; şiddetli hasta kapak uyumsuzluğu veya orta-şiddetli aort yetersizliği [AY]) idi.

Bulgular: Çalışma için toplam 102 hasta randomize edildi ve bu hastaların 98'ine kik-TAVR prosedürü uygulandı (BGK: 46, KGK: 52). Uygulanan işlemlerin tamamında kapak implantasyonları başarı ile sonuçlandı. Her iki grup karşılaştırıldığında ölüm ve inme dahil olmak üzere 30 gün içinde klinik sonuçlarda herhangi bir farklılık yoktu. KGK grubundaki hastalarda daha düşük ortalama ve maksimal transvalvüler gradiyent değerleri (15±8'e karşı 23±8 mmHg, p?0,001; 28±16'ya karşı 40±13 mmHg, p?0,001) elde edildi ve hasta kapak uyumsuzluğu bulguları da daha azdı (%44'e karşı %64, p=0,07). Her iki grupta da işlem sonrası orta-şiddetli aort yetmezliği izlenmedi. 55 hastaya (KGK: 27, BGK: 28) işlem sırasında invaziv olarak kapaklarda hemodinamik değerlendirme yapıldı ve her iki grup arasında ortalama ve maskimum transvalvüler gradiyentler arasında fark yoktu (sırasıyla p=0.41 ve p=0.70).

Sonuç: Küçük çapa sahip başarısız cerrahi aort biyoprotezi olan hastalarda, kendiliğinden genişleyen kapak ile yapılmış kapak içi kapak-TAVR işlemi, ekokardiyografi ile değerlendirildiğinde daha iyi kapak hemodinamiği ile ilişkilendirilmiştir. Gruplar arasında işlem sırasında yapılan invaziv kapak hemodinamiği değerlendirmesinde ve 30 günlük klinik sonuçlar açısından fark yoktu.

Yorum: Cerrahi olarak yapılmış bioprotez aort kapak replasmanı, antikogulan kullanımı açısından avantaj sağlasa da metalik protezler ile kıyaslandığında dejeneratif süreci daha hızlı olmaktadır. Böyle durumlarda tekrar cerrahi operasyonun risk artmakta ve ve bu hastalarda TAVR işlemi bir seçenek olabilmektedir. Kapak alanı küçük, başarısız aort biyoprotezlerinde kendiliğinden genişleyen kapak ve balonla genişleyen kapak sistemlerinin karşılaştırıldığı bu çalışmada, tüm işlemlerin başarılı olması ve 30 günlük takipte ölüm ve inme olaylarının izlenmemesi, başarısız cerrahi aort biyoprotezleri için TAVR işleminin bir seçenek olduğunu işaret etmektedir. Bunun yanında kapak içi kapak TAVR işleminde daha iyi kapak hemodinamiği elde etmek için kendiliğinden genişleyen kapak sistemleri tercih edilebilir.

.


4--12

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.