Kapak Bülteni Yıl: 2019 Sayı: 2


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Levent Korkmaz

Üye
Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu

Üye
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy

Üye
Dr. Olcay Özveren
2--22--2

Kapak Bülteni - Asemptomatik, ciddi aort darlığına müdahale kararında BNP’nin rolü (Mart 2019) ()Asemptomatik, ciddi aort darlığına müdahale kararında BNP’nin rolü (Mart 2019)

Aort darlığı, dünyada ve ülkemizde gittikçe artan önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bir yandan darlığın ilerlemesini azaltan veya tersine çeviren kanıtlanmış hiçbir tıbbi tedavi bulunmazken öte yandan semptomatik hastalarda tek tedavi yöntemi kapak replasmanıdır. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda aort darlığına bağlı semptomları, yorgunluk ve nefes darlığı gibi spesifik olmayan semptomlardan ayırt etmek zordur. Bu nedenle, birçok hastada ciddi aort darlığı nedeniyle kapağa müdahalenin zamanlamasına karar vermek zordur; güncel kılavuzlar genellikle yüksek kaliteli randomize kontrollü çalışmalardan ziyade tarihsel gözlemsel verilerle desteklenmektedir. Dolayısıyla aort darlığında müdahale kararını vermede biyobelirteçler yardımcı olabilir. Kısa süre önce yayınlanan ESC kapak kılavuzu, ciddi aort darlığında, BNP düzeyi yüksek ve cerrahi risk düşük ise  sınıf IIa kanıt düzeyi C müdahale endikasyonu olarak kapak replasmanını önermiştir. Ancak, BNP bir kalp yetmezliği belirtecidir ve aort darlığında faydası henüz randomize kontrollü bir çalışmada test edilmemiştir. Bu araştırmada, aort kapak replasmanı kararı verilmeyen asemptomatik, ciddi aort darlığı hastalarında kapağa müdahalenin zamanlamasınına karar vermek için BNP düzeylerinin prognostik önemi araştırılmıştır.

CURRENT AS (Contemporary outcomes after sURgery and medical tREatmeNT in patients with severe Aortic Stenosis) kayıt çalışmasında 2003-2011 yılları arasında Japonya’da 27 merkezde ciddi aort darlığı nedeniyle tedavi edilen ardışık hastalar geriye dönük olarak taranmıştır. Çalışmaya alınan 3815 hasta içinde aort kapak replasmanına gönderilmeyen 387 hasta BNP düzeylerine göre dört gruba (<100 pg/mL, 100-200 pg/mL, 200-300 pg/mL ve >300 pg/mL) ayrılmışlar, ortalama 1190 günlük gözlem süresini tamamlamışlardır.

Beş yıllık takip boyunca BNP düzeyi yükseldikçe aort darlığıyla ilgili olayların sıklığında (ölüm, hastaneye yatış) kümülatif artış izlenmiş, anlamlı farklılık görülmüş (BNP gruplarında sırasıyla yüzde 14.2, yüzde 29.6, yüzde 46.3 ve yüzde 47.0, p<0.001), düzeltme yapıldıktan sonra BNP düzeyi yükseldikçe olay riski daha da artmıştır (HR 1.97, p=0.06; HR 3.59, p=0.03 ve HR 7.38, p<0.001). BNP düzeyi  <100 pg/mL olan hastalarda bir yıllık olay riski yüzde 2.1’dir.

Sonuç olarak, asemptomatik ciddi aort darlığı olan hastalarda BNP düzeyi arttıkça kapakla ilişkili olumsuz olaylar da artmaktadır. BNP düzeyi <100 pg/mL olan asemptomatik hastalarda prognoz iyidir, olay oranları nispeten düşüktür ve yakın gözetim altında güvenle takip edilebilirler.

Kaynak: Nakatsuma K, Taniguchi T, Morimoto T, Shiomi H, Ando K, Kanamori N, Murata K, Kitai T, Kawase Y, Izumi C, Miyake M, Mitsuoka H, Kato M, Hirano Y, Matsuda S, Inada T, Nagao K, Mabuchi H, Takeuchi Y, Yamane K, Toyofuku M, Ishii M, Minamino-Muta E, Kato T, Inoko M, Ikeda T, Komasa A, Ishii K, Hotta K, Higashitani N, Kato Y, Inuzuka Y, Maeda C, Jinnai T, Morikami Y, Saito N, Minatoya K, Kimura T; CURRENT AS Registry Investigators. B-type natriuretic peptide in patients with asymptomatic severe aortic stenosis. Heart. 2019; 1;105(5):384-390.2--2

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.