Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 5 Sayı: 3 / Nisan 2013


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu

Başkan:

Dr. Yüksel Çavuşoğlu
Önceki Başkan:
Dr. Ahmet Temizhan
Başkan Yardımcısı
Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Sekreter
Dr. İbrahim Sarı
Veznedar
Dr. M. Timur Selçuk

Nisan Sayısı
YAZARLAR
Prof Dr Birhan Yılmaz
Prof Dr Yüksel Çavuşoğlu
Dr Osman Beton

Sayı Sorumlusu
Prof.Dr. Birhan Yılmaz


ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu

KY Bülteni - AnketlerAnket Sonuçları
1. Bulunduğunuz merkezde kalp yetersizliği tanısında BNP'yi kullanıyor musunuz?
 
Evet %53
Hayır %47
2. Akut dekompanze kalp yetersizliği olgularınızda ultrafiltrasyon uygulama oranınız kaçtır?
 
<%5 %77
%5-10 %15
%10-20 %8
>%20 %0
3. İlaç tedavisine rağmen semptomatik obstrüktif HCM hastalarında ilk tedavi seçeneğiniz hangisidir?
 
Septal miyektomi %61
DDD pacemaker %0
Alkol ablasyonu %39
4. Kronik kalp yetersizliğine zemininde gelişen akut konjesyon tedavisinde başlangıçta hangi uygulamayı tercih ediyorsunuz?
 
Oral yüksek doz diüretik tedavisi %0
Parçalı IV fursemid %42
Devamlı IV furosemid infüzyonu %58
 
5. Bulunduğunuz merkezde, kalp yetersizliğinin tanı, tedavi ve izlenmesinde ekokardiyografi öncelik taşıyor mu?
 
Evet %97
Hayır %3

 

6. CRT’nin optimal resenkronizasyonunda ekokardiyografi gereksinimi olmadan mümkün mü?
Evet %30
Hayır %70

 

7. Son dönem kalp yetersizliğinde "Hybrid" tedavisinin yeri var mı?
Evet %33
Hayır %67

 

8. Günlük pratiğinizde sıklıkla hangi kapak hastalığı nedenine bağlı kalp yetersizliği görmektesiniz?
Romatizmal %31
İskemi veya miyokard fonksiyon bozukluğu %41
Konjenital %2
Dejeneratif %26
Konnektif doku veya immünolojik hastalıklar %0

 

9. Sizce Türkiye’de son dönem kalp yetersizliği hastalarında hangi cerrahi tedavi yöntemi daha çok yaygınlaşmalıdır?
Kalp nakli %48
Kök hücre nakli %31
Sol ventrikül yardımcı destek cihazları %17
Rekonstrüksiyon cerrahisi %0
Diğer %4

 

10. Türkiye'de kardiyak rehabilitasyon ünitelerinin sayısı artmalı mı?
Evet %86
Hayır %14

 

11. Kalp yetersizliği hastaların % kaçında primer korunma amacıyla ICD taşımaktadır?
 
<%10 %80
%10-19 %13,3
%20-40 %6,7
>%40 %0
12. Kalp yetersizliği tedavisinde Genetik Polimorfizm'in ilaçların yanıtını etkileyebileceğini düşünüyor musunuz?
 
EVET %88,5
HAYIR %11,5
 
13. Günlük pratik hayatınızda, kalp yetersizliği hasta popülasyonunzda diyastolik kalp yetersizliği hastaların yaklaşık % kaçtır?
 
<%10 %0
%10-20 %7,14
%20-30 %28,57
%30-40 %14,29
>%40 %50

 

14. Son 5 yılda merkezinizdeki kalp cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerinin ortak yayın sayısı kaçtır?
 
0 %18,19
1-5 %27,27
6-10 %27,27
>10 %27,27

 

15. Kalp yetersizliği olan hastalarınızda sağ ventrikülün değerlendirmesi tedavi planınız değiştiriyor mu?
 
EVET %54
HAYIR %46

 

16. Akut koroner sendrom sonrası başarılı revaskülarizasyon işlemi uygulamanıza rağmen dekompanse kalp yetersizliği gelişen hastalarınızda kliniğinizde hangi tedavi yaklaşımını öncelikli uyguluyorsunuz?
 
İntraaortik balon desteği %31,5
İV inotropik ajanlar %36,8
İV diüretik %26,3
İV nitrogliserin %5,4

 

17. Kronik kalp yetersizliği hastalarınızın takip ve tedavisine yön verirken BNP veya NTproBNP biyobelirteçlerini kullanıyor musunuz?
 
EVET %31,5
HAYIR %68,5
 
18. Avrupa Kardiyoloji Cemiyetinin (ESC) Kalp Yetersizliği Çalışma Grubuna üye misiniz?
 
EVET %29,5
HAYIR %70,5
 
19. SHIFT sonuçları dikkate alındığında, maksimal KY tedavi almasına karşın kalp hızı >70/dk, sinüs ritminde, semptomatik sistolik KY olgularına Ivabradin eklemeyi düşünürmüsünüz?
EVET %71,2
HAYIR %28,8
 
20. EMPHASIS-HF sonuçları dikkate alındığında, bundan sonraki klinik yaklaşımınızda hafif semptomatik (NYHA II) olan sistolik KY olgularına da aldosteron blokeri eklemeyi düşünürmüsünüz?
EVET %84
HAYIR %16
 
21. SIGNAL HF çalışmasının sonuçları dikkate alındığında Kronik Kalp Yetersizliği tedavisini natriüretik peptid düzeylerini dikkate alarak düzenlemenin yarar getireceğini düşünüyor musunuz?
EVET %50
HAYIR %50

 

22. STICH miyokardiyal viabilite sonuçları dikkate alındığında, KAH'na bağlı sol ventrikül sistolik disfonksiyonu bulunan kalp yetersizliği olgularında, miyokardiyal canlılık değerlendirmesini CABG'den yarar görecek hastaların belirlenmesi amacıyla kullanırmısınız?
EVET %64
HAYIR %36
 
23. Kalp yetersizliği hastalarında prognoz tahmini amacıyla kalp hızı değişkenliği, heart rate turbulance gibi noninvaziv elektrofizyolojik yöntemler kullanıyormusunuz?
EVET %12,5
HAYIR %87,5

 

24. PACE çalışmasının sonuçları dikkate alındığında, bradikardi nedeniyle klasik kalıcı kalp pili endikasyonu bulunan sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal hastalarda hangi tip kalıcı kalp pili implantasyonunu düşünürsünüz?
Biventriküler kalıcı kalp pili %67
Sağ ventriküler kalıcı kalp pili %33
 
25. STICH-iskemik mitral yetmezliği (İMY) verileri dikkate alındığında, KAH'na bağlı CABG planlanan sistolik kalp yetersizliği olgularında, orta dereceli İMY için CABG'e ilave mitral kapak onarımı da düşünür müsünüz?
EVET %87
HAYIR %13

 

26. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT-P) endikasyonu bulunan ancak sekonder korunma amaçlı defibrilatör (D) endikasyonu bulunmayan kalp yetersizliği hastalarında hangi tip biventriküler pacemaker implantasyonu düşünürsünüz?
CRT-P %39
CRT-D %61
 
27. Sistolik kalp yetersizliği olgularının tedavisinde istirahat kalp hızı hedefiniz nedir?
70-80 atım/dk %1,65
60-70 atım/dk %5,28
50-60 atım/dk %3,63
Hedef değerim yoktur %0,33

 

28. DIG çalışmasının yüksek riskli (semptomatik NYHA III-IV, LVEF < %25 veya kardiyotorasik indeks > %55) olgulardaki subgrup analiz sonuçları günlük uygulamada ki digoksin kullanımınızı nasıl etkiler ?
Artar %50
Azalır %7,14
Aynı Kalır %42,86
 
29. Klinik pratiğinizde diüretik direnci görme oranınız nedir?
%20'den daha az % 31,5
%20-30 arası % 58,5
%30'dan fazla % 10
 

 

30. IABP-SHOCK II sonuçları dikkate alındığında, primer PCI uygulanmış akut MI seyri sırasında gelişmiş kardiyojenik şokta intraaortik balon pompası kullanır mısınız?
Evet % 66
Hayır % 34
  


2008 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.