Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 14 Sayı: 4 / 2022


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar:
Dr. Ali Kemal Kalkan
Dr. Senem Hasırcı
Dr. Zeynep UlutaşGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - AnketlerAnket Sonuçları
1. Bulunduğunuz merkezde kalp yetersizliği tanısında BNP'yi kullanıyor musunuz?
 
Evet %53
Hayır %47
2. Akut dekompanze kalp yetersizliği olgularınızda ultrafiltrasyon uygulama oranınız kaçtır?
 
<%5 %77
%5-10 %15
%10-20 %8
>%20 %0
3. İlaç tedavisine rağmen semptomatik obstrüktif HCM hastalarında ilk tedavi seçeneğiniz hangisidir?
 
Septal miyektomi %61
DDD pacemaker %0
Alkol ablasyonu %39
4. Kronik kalp yetersizliğine zemininde gelişen akut konjesyon tedavisinde başlangıçta hangi uygulamayı tercih ediyorsunuz?
 
Oral yüksek doz diüretik tedavisi %0
Parçalı IV fursemid %42
Devamlı IV furosemid infüzyonu %58
 
5. Bulunduğunuz merkezde, kalp yetersizliğinin tanı, tedavi ve izlenmesinde ekokardiyografi öncelik taşıyor mu?
 
Evet %97
Hayır %3

 

6. CRT’nin optimal resenkronizasyonunda ekokardiyografi gereksinimi olmadan mümkün mü?

Evet %30
Hayır %70

 

7. Son dönem kalp yetersizliğinde "Hybrid" tedavisinin yeri var mı?

Evet %33
Hayır %67

 

8. Günlük pratiğinizde sıklıkla hangi kapak hastalığı nedenine bağlı kalp yetersizliği görmektesiniz?

Romatizmal %31
İskemi veya miyokard fonksiyon bozukluğu %41
Konjenital %2
Dejeneratif %26
Konnektif doku veya immünolojik hastalıklar %0

 

9. Sizce Türkiye’de son dönem kalp yetersizliği hastalarında hangi cerrahi tedavi yöntemi daha çok yaygınlaşmalıdır?

Kalp nakli %48
Kök hücre nakli %31
Sol ventrikül yardımcı destek cihazları %17
Rekonstrüksiyon cerrahisi %0
Diğer %4

 

10. Türkiye'de kardiyak rehabilitasyon ünitelerinin sayısı artmalı mı?

Evet %86
Hayır %14

 

11. Kalp yetersizliği hastaların % kaçında primer korunma amacıyla ICD taşımaktadır?
 
<%10 %80
%10-19 %13,3
%20-40 %6,7
>%40 %0
12. Kalp yetersizliği tedavisinde Genetik Polimorfizm'in ilaçların yanıtını etkileyebileceğini düşünüyor musunuz?
 
EVET %88,5
HAYIR %11,5
 
13. Günlük pratik hayatınızda, kalp yetersizliği hasta popülasyonunzda diyastolik kalp yetersizliği hastaların yaklaşık % kaçtır?
 
<%10 %0
%10-20 %7,14
%20-30 %28,57
%30-40 %14,29
>%40 %50

 

14. Son 5 yılda merkezinizdeki kalp cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerinin ortak yayın sayısı kaçtır?
 
0 %18,19
1-5 %27,27
6-10 %27,27
>10 %27,27

 

15. Kalp yetersizliği olan hastalarınızda sağ ventrikülün değerlendirmesi tedavi planınız değiştiriyor mu?
 
EVET %54
HAYIR %46

 

16. Akut koroner sendrom sonrası başarılı revaskülarizasyon işlemi uygulamanıza rağmen dekompanse kalp yetersizliği gelişen hastalarınızda kliniğinizde hangi tedavi yaklaşımını öncelikli uyguluyorsunuz?
 
İntraaortik balon desteği %31,5
İV inotropik ajanlar %36,8
İV diüretik %26,3
İV nitrogliserin %5,4

 

17. Kronik kalp yetersizliği hastalarınızın takip ve tedavisine yön verirken BNP veya NTproBNP biyobelirteçlerini kullanıyor musunuz?
 
EVET %31,5
HAYIR %68,5
 
18. Avrupa Kardiyoloji Cemiyetinin (ESC) Kalp Yetersizliği Çalışma Grubuna üye misiniz?
 
EVET %29,5
HAYIR %70,5
 
19. SHIFT sonuçları dikkate alındığında, maksimal KY tedavi almasına karşın kalp hızı >70/dk, sinüs ritminde, semptomatik sistolik KY olgularına Ivabradin eklemeyi düşünürmüsünüz?

EVET %71,2
HAYIR %28,8
 
20. EMPHASIS-HF sonuçları dikkate alındığında, bundan sonraki klinik yaklaşımınızda hafif semptomatik (NYHA II) olan sistolik KY olgularına da aldosteron blokeri eklemeyi düşünürmüsünüz?

EVET %84
HAYIR %16
 
21. SIGNAL HF çalışmasının sonuçları dikkate alındığında Kronik Kalp Yetersizliği tedavisini natriüretik peptid düzeylerini dikkate alarak düzenlemenin yarar getireceğini düşünüyor musunuz?

EVET %50
HAYIR %50

 

22. STICH miyokardiyal viabilite sonuçları dikkate alındığında, KAH'na bağlı sol ventrikül sistolik disfonksiyonu bulunan kalp yetersizliği olgularında, miyokardiyal canlılık değerlendirmesini CABG'den yarar görecek hastaların belirlenmesi amacıyla kullanırmısınız?

EVET %64
HAYIR %36
 
23. Kalp yetersizliği hastalarında prognoz tahmini amacıyla kalp hızı değişkenliği, heart rate turbulance gibi noninvaziv elektrofizyolojik yöntemler kullanıyormusunuz?

EVET %12,5
HAYIR %87,5

 

24. PACE çalışmasının sonuçları dikkate alındığında, bradikardi nedeniyle klasik kalıcı kalp pili endikasyonu bulunan sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal hastalarda hangi tip kalıcı kalp pili implantasyonunu düşünürsünüz?

Biventriküler kalıcı kalp pili %67
Sağ ventriküler kalıcı kalp pili %33
 
25. STICH-iskemik mitral yetmezliği (İMY) verileri dikkate alındığında, KAH'na bağlı CABG planlanan sistolik kalp yetersizliği olgularında, orta dereceli İMY için CABG'e ilave mitral kapak onarımı da düşünür müsünüz?

EVET %87
HAYIR %13

 

26. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT-P) endikasyonu bulunan ancak sekonder korunma amaçlı defibrilatör (D) endikasyonu bulunmayan kalp yetersizliği hastalarında hangi tip biventriküler pacemaker implantasyonu düşünürsünüz?

CRT-P %39
CRT-D %61
 
27. Sistolik kalp yetersizliği olgularının tedavisinde istirahat kalp hızı hedefiniz nedir?

70-80 atım/dk %1,65
60-70 atım/dk %5,28
50-60 atım/dk %3,63
Hedef değerim yoktur %0,33

 

28. DIG çalışmasının yüksek riskli (semptomatik NYHA III-IV, LVEF < %25 veya kardiyotorasik indeks > %55) olgulardaki subgrup analiz sonuçları günlük uygulamada ki digoksin kullanımınızı nasıl etkiler ?

Artar %50
Azalır %7,14
Aynı Kalır %42,86
 
29. Klinik pratiğinizde diüretik direnci görme oranınız nedir?

%20'den daha az % 31,5
%20-30 arası % 58,5
%30'dan fazla % 10
 

 

30. Yeni kalp yetersizliği (2012) kılavuzunda sizi en çok etkileyen konu neydi?

MRA’ların tedavide yerini kesin olarak bulması % 25
İvabradin’in kılavuz önerisine girmesi % 72,3
Yaşam tarzı değişikliği önerilerine dair değişiklikler % 2.7
31. Avrupa' da kalp yetersizliğinde beta bloker kullanımı %43, Amerika Birleşik Devletler'de %48’dir. Ülkemizde kalp yetersizliğinde betabloker kullanım oranı sizce ne kadardır?

%23 % 34,4
%33 % 51,6
%43 % 14
32. IABP-SHOCK II sonuçları dikkate alındığında, primer PCI uygulanmış akut MI seyri sırasında gelişmiş kardiyojenik şokta intraaortik balon pompası kullanır mısınız?

Evet % 63,5
Hayır % 36,5
33. ASTRONAUT çalışmasında, diyabetikler dışlandığında non-diyabetiklerde aliskiren’in standart KY tedavisine eklenmesiyle klinik sonuçlarda anlamlı yarar sağlandığı gerçeği dikkate alındığında renin inhibitörlerinin KY tedavisinde bir yer bulabileceğini düşünüyormusunuz?

Evet % 25
Hayır % 75
33. Klinik pratiğinizde hastalarınızın uyku düzenlerini sorguluyor musunuz ?

Evet % 53
Hayır % 47
34. Sizce güncel akut kalp yetersizliği nin tedavisinde serelaksinin yeri olabilir mi?

Evet olabilir % 35,8
Hayır olamaz % 3,8
Karar verebilmek için daha fazla kanıta ihtiyaç var % 56,7
Fikrim yok % 3,7
35. Kalp yetersizliğinde strain eko kullanıyormusunuz?

Evet % 13,3
Hayır % 86,7
36. Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp yetersizliğinde Spironolakton kullanıyor musunuz?

Evet % 27,6
Hayır % 72,4
36. Sinüs ritmindeki kalp yetersizliği hastalarınızda rutin antikoagulasyon yapar mısınız?

Bütün hastalarıma warfarin veririm. %17,2
Bilimsel veri yetersiz rutin antikoagulasyon yapmam. % 82,8
37. Primer koruma amacıyla ICD takılmasını önerdiğiniz kalp yetersizliği hastalarınızdan yaklaşık ne kadarı ICD yerleştirilmesini kabul etmektedir ?

Yaklaşık tamamı % 31
%75'i % 21,4
Yarısı % 31
%25'i % 12
Çok azı % 4,6
38. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde ACEI veya ARB kullanıyor musunuz ?

Evet % 84
Hayır % 16
40. PARADIGM-HF çalışmasının sonuçları ışığında tüm DEF-KY hastalarınızda ACE inhibitör ya da ARB tedavisini ARNİ sınıfıyla değiştirmeyi düşünür müsünüz?

Evet % 83,4
Hayır % 16,6
41. TOPCAT bölgesel (Amerikan & Rus) analizleri dikkate alındığında, bundan sonraki klinik yaklaşımınızda semptomatik korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY olguların da spironolakton kullanmayı düşünürmüsünüz?

Evet % 62
Hayır % 38
42. PARADIGM-HF çalışmasının halihazırdaki verilerini ve molekülün etki mekanizmasını düşündüğünüzde tüm ACE inhibitör tedavisi altındaki DEF-KY hastalarınızı ARNİ'ye geçmeyi düşünür müsünüz?

Evet % 58
Hayır % 42
43. TITRATION sonuçları dikkate alındığında LCZ696 doz titrasyonunda hangi uptitrasyon stratejisini seçersiniz?

Konservativ: 6 haftada hedef doza ulaşma % 68,4
Agressiv: 3 haftada hedef doza ulaşma % 31,6
44. Ülkemizde Kalp Yetersizliği için sertifikasyon programları olması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Evet gerekli % 89,3
Hayır gerek yok % 10,7
45. LCZ696'nın DEF-KY hastalarında klinik pratiğime girmesi için...

Tek klinik çalışma olarak PARADIGM-HF yeterlidir % 45
Farklı alt gruplarda daha fazla klinik çalışmaya gerek vardır % 55
46. ATMOSPHERE ve IMPEDANCE-HF çalışmalarının sonuçlarını dikkate aldığınızda semptomları kontrol altına alınamayan ve sık hastaneye yatan olgularda aliskiren mi yoksa akciğer impedans kılavuzluğunda tedavi yöntemini mi tercih edersiniz?

Aliskiren % 14,3
Noninvaziv akciğer impedans kılavuzluğunda tedavi % 85,7
47. DANISH çalışmasının sonuçları dikkate alındığında noniskemik kalp yetersizliği olan, EF <%35 bulunan ve optimal medikal tedavi alan olgularda primer korunma amaçlı ICD implantasyonu düşünürmüsünüz?

Evet %18,2
Hayır % 39,3
Seçilmiş Olgularda % 42,5
49. ATHENA-HF çalışmasının sonuçları dikkate alındığında akut dekompanse kalp yetersizliği ile hospitalize edilen olguların tedavisine yüksek doz (100 mg) spironolakton eklemeyi düşünürmüsünüz?

Evet % 11,7
Hayır % 67,6
Seçilmiş Olgularda % 20,7
50. LEVO-CTS çalışmasının sonuçları dikkate alındığında açık kalp cerrahisine gidecek sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan olgularda postope klinik sonuçları düzeltmek amacıyla preope 24 saatlik levosimendan infüzyonu düşünürmüsünüz?

Evet % 17
Hayır % 56,9
Bazı Olgularda % 26,1
51. BLAST-HF, TRUE-AHF ve RELAX-AHF-2 çalışmaları ışığında akut kalp yetersizliği ile başvuran hastalarda dispnede rahatlama, böbrek fonksiyonlarında iyileşme, tekrar hastane yatışlarında ve mortalitede azalma sağlamak amacıyla 48 saatlik vasodilator infüzyon tedavi düşünür müsünüz?

Evet % 45,3
Hayır % 21,3
Seçilmiş olgularda % 33,3
52. EMPA-REG OUTCOME çalışmasının subgrup analizleri dikkate alındığında kalp yetersizliği ve kardiyovasküler hastalığı bulunan tip 2 DM’li olgularda empagliflozin kullanmayı düşünürmüsünüz?

Evet % 75,9
Hayır % 0
Seçilmiş olgularda % 24,1
53. SGLT2 inhibitörü çalışmalarının sonuçları dikkate alındığında diyabetik kalp yetersizliği olgularında kardiyovasküler sonuçları düzeltmek amacıyla SGLT2 inhibitörlerini tedavinin bir parçası olarak vermeyi düşünür müsünüz?

Evet % 24,6
Henüz Erken % 57
Hayır % 18,4
54. His demeti ile uyarılan kalp pili ile ilgili klinik sonlanımlar dikkate alındığında bu pil yöntemi biventriküler pilin yerini alabilir mi?

Hayır % 16,6
Henüz Erken % 61,6
Evet % 21,6
55. Atriyal fibrilasyon ve kalp yetersizliği birlikteliğinde en iyi tedavi şekli hangisi olabilir?

Hız kontrolü % 54,5
İlaçlar ile ritim kontrolü % 39
Kateter ablasyon % 23,6
56. Fonksiyonel sınıfı evre III-IV, QRS süresi 130 msn altında olan fakat sol ventrikül destek cihazları veya transplantasyon için de erken olan hastalarda Kardiyak Kontraktilite Modulasyon (CCM) tedavisi bir seçenek olabilir mi?

Hayır % 67,7
Evet % 32,3

57. Sacubitril/Valsartan kalp yetersizliği kötüleşmesi sonrası taburculuk öncesi hastanede mi başlanmalı yoksa taburculuk sonrası poliklinikte mi başlanmalı?

A- Taburculuk öncesi % 85
B- Taburculuk sonrası % 15

58. Düşük EF’li kalp yetersizliğinde ciddi fonksiyonel mitral yetersizliği varlığında Mitraklip önerirmisiniz?

Hayır % 41.75
Evet % 58.25

59. Mitra – FR ve COAPT sonuçlarına gore kalp yetersizliği hastasında mitra klip önerirmisiniz ?

Hayır % 24.68
Evet % 75.32

60. Sizce ileri evre kalp yetersiliğinde inter atriyal şant yöntemi umut vadediyor mu?

Hayır % 53.62
Evet % 46.38

61. Kalp yetersizliği hastalarının takibinde ejeksiyon fraksiyonu düzeldikten sonra kılavuzlarca önerilmiş tedaviler kesilmeli mi?

Hayır % 83.77
Evet % 16.23

62. Kalp yetersizliği ve şeker hastalığı birlikteliğinde SGLT2 inhibitörleri hastalığın seyrini değiştiren ilaçlar arasında olmalı mı?

Hayır % 20.7
Evet % 79.3

63. Günlük pratiğinizde akciğerde konjesyonu tespit etmek için ultrason ile B-çizgilerine bakıyormusunuz?

Hayır %81,4
Evet % 18,6

64. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği ve sinüs ritminde olan hastalarda antikoagulan gerekir mi?

Hayır % 66,7
Evet % 33,3


4--82

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.