Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - AnketlerAnket Sonuçları
1. Bulunduğunuz merkezde kalp yetersizliği tanısında BNP'yi kullanıyor musunuz?
 
Evet %53
Hayır %47
2. Akut dekompanze kalp yetersizliği olgularınızda ultrafiltrasyon uygulama oranınız kaçtır?
 
<%5 %77
%5-10 %15
%10-20 %8
>%20 %0
3. İlaç tedavisine rağmen semptomatik obstrüktif HCM hastalarında ilk tedavi seçeneğiniz hangisidir?
 
Septal miyektomi %61
DDD pacemaker %0
Alkol ablasyonu %39
4. Kronik kalp yetersizliğine zemininde gelişen akut konjesyon tedavisinde başlangıçta hangi uygulamayı tercih ediyorsunuz?
 
Oral yüksek doz diüretik tedavisi %0
Parçalı IV fursemid %42
Devamlı IV furosemid infüzyonu %58
 
5. Bulunduğunuz merkezde, kalp yetersizliğinin tanı, tedavi ve izlenmesinde ekokardiyografi öncelik taşıyor mu?
 
Evet %97
Hayır %3

 

6. CRT’nin optimal resenkronizasyonunda ekokardiyografi gereksinimi olmadan mümkün mü?

Evet %30
Hayır %70

 

7. Son dönem kalp yetersizliğinde "Hybrid" tedavisinin yeri var mı?

Evet %33
Hayır %67

 

8. Günlük pratiğinizde sıklıkla hangi kapak hastalığı nedenine bağlı kalp yetersizliği görmektesiniz?

Romatizmal %31
İskemi veya miyokard fonksiyon bozukluğu %41
Konjenital %2
Dejeneratif %26
Konnektif doku veya immünolojik hastalıklar %0

 

9. Sizce Türkiye’de son dönem kalp yetersizliği hastalarında hangi cerrahi tedavi yöntemi daha çok yaygınlaşmalıdır?

Kalp nakli %48
Kök hücre nakli %31
Sol ventrikül yardımcı destek cihazları %17
Rekonstrüksiyon cerrahisi %0
Diğer %4

 

10. Türkiye'de kardiyak rehabilitasyon ünitelerinin sayısı artmalı mı?

Evet %86
Hayır %14

 

11. Kalp yetersizliği hastaların % kaçında primer korunma amacıyla ICD taşımaktadır?
 
<%10 %80
%10-19 %13,3
%20-40 %6,7
>%40 %0
12. Kalp yetersizliği tedavisinde Genetik Polimorfizm'in ilaçların yanıtını etkileyebileceğini düşünüyor musunuz?
 
EVET %88,5
HAYIR %11,5
 
13. Günlük pratik hayatınızda, kalp yetersizliği hasta popülasyonunzda diyastolik kalp yetersizliği hastaların yaklaşık % kaçtır?
 
<%10 %0
%10-20 %7,14
%20-30 %28,57
%30-40 %14,29
>%40 %50

 

14. Son 5 yılda merkezinizdeki kalp cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerinin ortak yayın sayısı kaçtır?
 
0 %18,19
1-5 %27,27
6-10 %27,27
>10 %27,27

 

15. Kalp yetersizliği olan hastalarınızda sağ ventrikülün değerlendirmesi tedavi planınız değiştiriyor mu?
 
EVET %54
HAYIR %46

 

16. Akut koroner sendrom sonrası başarılı revaskülarizasyon işlemi uygulamanıza rağmen dekompanse kalp yetersizliği gelişen hastalarınızda kliniğinizde hangi tedavi yaklaşımını öncelikli uyguluyorsunuz?
 
İntraaortik balon desteği %31,5
İV inotropik ajanlar %36,8
İV diüretik %26,3
İV nitrogliserin %5,4

 

17. Kronik kalp yetersizliği hastalarınızın takip ve tedavisine yön verirken BNP veya NTproBNP biyobelirteçlerini kullanıyor musunuz?
 
EVET %31,5
HAYIR %68,5
 
18. Avrupa Kardiyoloji Cemiyetinin (ESC) Kalp Yetersizliği Çalışma Grubuna üye misiniz?
 
EVET %29,5
HAYIR %70,5
 
19. SHIFT sonuçları dikkate alındığında, maksimal KY tedavi almasına karşın kalp hızı >70/dk, sinüs ritminde, semptomatik sistolik KY olgularına Ivabradin eklemeyi düşünürmüsünüz?

EVET %71,2
HAYIR %28,8
 
20. EMPHASIS-HF sonuçları dikkate alındığında, bundan sonraki klinik yaklaşımınızda hafif semptomatik (NYHA II) olan sistolik KY olgularına da aldosteron blokeri eklemeyi düşünürmüsünüz?

EVET %84
HAYIR %16
 
21. SIGNAL HF çalışmasının sonuçları dikkate alındığında Kronik Kalp Yetersizliği tedavisini natriüretik peptid düzeylerini dikkate alarak düzenlemenin yarar getireceğini düşünüyor musunuz?

EVET %50
HAYIR %50

 

22. STICH miyokardiyal viabilite sonuçları dikkate alındığında, KAH'na bağlı sol ventrikül sistolik disfonksiyonu bulunan kalp yetersizliği olgularında, miyokardiyal canlılık değerlendirmesini CABG'den yarar görecek hastaların belirlenmesi amacıyla kullanırmısınız?

EVET %64
HAYIR %36
 
23. Kalp yetersizliği hastalarında prognoz tahmini amacıyla kalp hızı değişkenliği, heart rate turbulance gibi noninvaziv elektrofizyolojik yöntemler kullanıyormusunuz?

EVET %12,5
HAYIR %87,5

 

24. PACE çalışmasının sonuçları dikkate alındığında, bradikardi nedeniyle klasik kalıcı kalp pili endikasyonu bulunan sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal hastalarda hangi tip kalıcı kalp pili implantasyonunu düşünürsünüz?

Biventriküler kalıcı kalp pili %67
Sağ ventriküler kalıcı kalp pili %33
 
25. STICH-iskemik mitral yetmezliği (İMY) verileri dikkate alındığında, KAH'na bağlı CABG planlanan sistolik kalp yetersizliği olgularında, orta dereceli İMY için CABG'e ilave mitral kapak onarımı da düşünür müsünüz?

EVET %87
HAYIR %13

 

26. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT-P) endikasyonu bulunan ancak sekonder korunma amaçlı defibrilatör (D) endikasyonu bulunmayan kalp yetersizliği hastalarında hangi tip biventriküler pacemaker implantasyonu düşünürsünüz?

CRT-P %39
CRT-D %61
 
27. Sistolik kalp yetersizliği olgularının tedavisinde istirahat kalp hızı hedefiniz nedir?

70-80 atım/dk %1,65
60-70 atım/dk %5,28
50-60 atım/dk %3,63
Hedef değerim yoktur %0,33

 

28. DIG çalışmasının yüksek riskli (semptomatik NYHA III-IV, LVEF < %25 veya kardiyotorasik indeks > %55) olgulardaki subgrup analiz sonuçları günlük uygulamada ki digoksin kullanımınızı nasıl etkiler ?

Artar %50
Azalır %7,14
Aynı Kalır %42,86
 
29. Klinik pratiğinizde diüretik direnci görme oranınız nedir?

%20'den daha az % 31,5
%20-30 arası % 58,5
%30'dan fazla % 10
 

 

30. Yeni kalp yetersizliği (2012) kılavuzunda sizi en çok etkileyen konu neydi?

MRA’ların tedavide yerini kesin olarak bulması % 25
İvabradin’in kılavuz önerisine girmesi % 72,3
Yaşam tarzı değişikliği önerilerine dair değişiklikler % 2.7
31. Avrupa' da kalp yetersizliğinde beta bloker kullanımı %43, Amerika Birleşik Devletler'de %48’dir. Ülkemizde kalp yetersizliğinde betabloker kullanım oranı sizce ne kadardır?

%23 % 34,4
%33 % 51,6
%43 % 14
32. IABP-SHOCK II sonuçları dikkate alındığında, primer PCI uygulanmış akut MI seyri sırasında gelişmiş kardiyojenik şokta intraaortik balon pompası kullanır mısınız?

Evet % 63,5
Hayır % 36,5
33. ASTRONAUT çalışmasında, diyabetikler dışlandığında non-diyabetiklerde aliskiren’in standart KY tedavisine eklenmesiyle klinik sonuçlarda anlamlı yarar sağlandığı gerçeği dikkate alındığında renin inhibitörlerinin KY tedavisinde bir yer bulabileceğini düşünüyormusunuz?

Evet % 25
Hayır % 75
33. Klinik pratiğinizde hastalarınızın uyku düzenlerini sorguluyor musunuz ?

Evet % 53
Hayır % 47
34. Sizce güncel akut kalp yetersizliği nin tedavisinde serelaksinin yeri olabilir mi?

Evet olabilir % 35,8
Hayır olamaz % 3,8
Karar verebilmek için daha fazla kanıta ihtiyaç var % 56,7
Fikrim yok % 3,7
35. Kalp yetersizliğinde strain eko kullanıyormusunuz?

Evet % 13,3
Hayır % 86,7
36. Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp yetersizliğinde Spironolakton kullanıyor musunuz?

Evet % 27,6
Hayır % 72,4
36. Sinüs ritmindeki kalp yetersizliği hastalarınızda rutin antikoagulasyon yapar mısınız?

Bütün hastalarıma warfarin veririm. %17,2
Bilimsel veri yetersiz rutin antikoagulasyon yapmam. % 82,8
37. Primer koruma amacıyla ICD takılmasını önerdiğiniz kalp yetersizliği hastalarınızdan yaklaşık ne kadarı ICD yerleştirilmesini kabul etmektedir ?

Yaklaşık tamamı % 31
%75'i % 21,4
Yarısı % 31
%25'i % 12
Çok azı % 4,6
38. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde ACEI veya ARB kullanıyor musunuz ?

Evet % 84
Hayır % 16
40. PARADIGM-HF çalışmasının sonuçları ışığında tüm DEF-KY hastalarınızda ACE inhibitör ya da ARB tedavisini ARNİ sınıfıyla değiştirmeyi düşünür müsünüz?

Evet % 83,4
Hayır % 16,6
41. TOPCAT bölgesel (Amerikan & Rus) analizleri dikkate alındığında, bundan sonraki klinik yaklaşımınızda semptomatik korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY olguların da spironolakton kullanmayı düşünürmüsünüz?

Evet % 62
Hayır % 38
42. PARADIGM-HF çalışmasının halihazırdaki verilerini ve molekülün etki mekanizmasını düşündüğünüzde tüm ACE inhibitör tedavisi altındaki DEF-KY hastalarınızı ARNİ'ye geçmeyi düşünür müsünüz?

Evet % 58
Hayır % 42
43. TITRATION sonuçları dikkate alındığında LCZ696 doz titrasyonunda hangi uptitrasyon stratejisini seçersiniz?

Konservativ: 6 haftada hedef doza ulaşma % 68,4
Agressiv: 3 haftada hedef doza ulaşma % 31,6
44. Ülkemizde Kalp Yetersizliği için sertifikasyon programları olması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Evet gerekli % 89,3
Hayır gerek yok % 10,7
45. LCZ696'nın DEF-KY hastalarında klinik pratiğime girmesi için...

Tek klinik çalışma olarak PARADIGM-HF yeterlidir % 45
Farklı alt gruplarda daha fazla klinik çalışmaya gerek vardır % 55
46. ATMOSPHERE ve IMPEDANCE-HF çalışmalarının sonuçlarını dikkate aldığınızda semptomları kontrol altına alınamayan ve sık hastaneye yatan olgularda aliskiren mi yoksa akciğer impedans kılavuzluğunda tedavi yöntemini mi tercih edersiniz?

Aliskiren % 14,3
Noninvaziv akciğer impedans kılavuzluğunda tedavi % 85,7
47. DANISH çalışmasının sonuçları dikkate alındığında noniskemik kalp yetersizliği olan, EF <%35 bulunan ve optimal medikal tedavi alan olgularda primer korunma amaçlı ICD implantasyonu düşünürmüsünüz?

Evet %18,2
Hayır % 39,3
Seçilmiş Olgularda % 42,5
49. ATHENA-HF çalışmasının sonuçları dikkate alındığında akut dekompanse kalp yetersizliği ile hospitalize edilen olguların tedavisine yüksek doz (100 mg) spironolakton eklemeyi düşünürmüsünüz?

Evet % 11,7
Hayır % 67,6
Seçilmiş Olgularda % 20,7
50. LEVO-CTS çalışmasının sonuçları dikkate alındığında açık kalp cerrahisine gidecek sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan olgularda postope klinik sonuçları düzeltmek amacıyla preope 24 saatlik levosimendan infüzyonu düşünürmüsünüz?

Evet % 17
Hayır % 56,9
Bazı Olgularda % 26,1
51. BLAST-HF, TRUE-AHF ve RELAX-AHF-2 çalışmaları ışığında akut kalp yetersizliği ile başvuran hastalarda dispnede rahatlama, böbrek fonksiyonlarında iyileşme, tekrar hastane yatışlarında ve mortalitede azalma sağlamak amacıyla 48 saatlik vasodilator infüzyon tedavi düşünür müsünüz?

Evet % 45,3
Hayır % 21,3
Seçilmiş olgularda % 33,3
52. EMPA-REG OUTCOME çalışmasının subgrup analizleri dikkate alındığında kalp yetersizliği ve kardiyovasküler hastalığı bulunan tip 2 DM’li olgularda empagliflozin kullanmayı düşünürmüsünüz?

Evet % 75,9
Hayır % 0
Seçilmiş olgularda % 24,1
53. SGLT2 inhibitörü çalışmalarının sonuçları dikkate alındığında diyabetik kalp yetersizliği olgularında kardiyovasküler sonuçları düzeltmek amacıyla SGLT2 inhibitörlerini tedavinin bir parçası olarak vermeyi düşünür müsünüz?

Evet % 24,6
Henüz Erken % 57
Hayır % 18,4
54. His demeti ile uyarılan kalp pili ile ilgili klinik sonlanımlar dikkate alındığında bu pil yöntemi biventriküler pilin yerini alabilir mi?

Hayır % 16,6
Henüz Erken % 61,6
Evet % 21,6
55. Atriyal fibrilasyon ve kalp yetersizliği birlikteliğinde en iyi tedavi şekli hangisi olabilir?

Hız kontrolü % 54,5
İlaçlar ile ritim kontrolü % 39
Kateter ablasyon % 23,6
56. Fonksiyonel sınıfı evre III-IV, QRS süresi 130 msn altında olan fakat sol ventrikül destek cihazları veya transplantasyon için de erken olan hastalarda Kardiyak Kontraktilite Modulasyon (CCM) tedavisi bir seçenek olabilir mi?

Hayır % 67,7
Evet % 32,3

57. Sacubitril/Valsartan kalp yetersizliği kötüleşmesi sonrası taburculuk öncesi hastanede mi başlanmalı yoksa taburculuk sonrası poliklinikte mi başlanmalı?

A- Taburculuk öncesi % 85
B- Taburculuk sonrası % 15

58. Düşük EF’li kalp yetersizliğinde ciddi fonksiyonel mitral yetersizliği varlığında Mitraklip önerirmisiniz?

Hayır % 41.75
Evet % 58.25

59. Mitra – FR ve COAPT sonuçlarına gore kalp yetersizliği hastasında mitra klip önerirmisiniz ?

Hayır % 24.68
Evet % 75.32

60. Sizce ileri evre kalp yetersiliğinde inter atriyal şant yöntemi umut vadediyor mu?

Hayır % 53.62
Evet % 46.38

61. Kalp yetersizliği hastalarının takibinde ejeksiyon fraksiyonu düzeldikten sonra kılavuzlarca önerilmiş tedaviler kesilmeli mi?

Hayır % 83.77
Evet % 16.23

62. Kalp yetersizliği ve şeker hastalığı birlikteliğinde SGLT2 inhibitörleri hastalığın seyrini değiştiren ilaçlar arasında olmalı mı?

Hayır % 20.7
Evet % 79.3

63. Günlük pratiğinizde akciğerde konjesyonu tespit etmek için ultrason ile B-çizgilerine bakıyormusunuz?

Hayır %81,4
Evet % 18,6

64. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği ve sinüs ritminde olan hastalarda antikoagulan gerekir mi?

Hayır % 66,7
Evet % 33,3


2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.